Störningar i publika telekommunikationer

Fakta

Publika telekommunikationer
Beskrivning av tele- och IT-infrastrukturer
Störningar i telekommunikationssystemen
Att förebygga störningar i telekommunikationer
Att minska konsekvenserna av störningar i telekommunikationer
Att återställa telekommunikationssystem
Publika telekommunikationer

Telekommunikation ses här som ett sammanfattande begrepp för överföring av information, i form av ljud, text, rörliga bilder eller data, med hjälp av optiska eller elektriska signaler.

I Sverige finns fyra rikstäckande operatörer samt flera lokala operatörer som tillhandahåller "fysiska" elektriska förbindelser - transmissionsnät. Dessa fysiska förbindelser nyttjas sedan för att skapa så kallade logiska nät med telefoni, datorkommunikation, mobiltelefoni och andra tjänster.

I nedanstående beskrivningar ligger tyngdpunkten på de fysiska näten och framförallt på de publika telekommunikationsstrukturerna. Det är dock viktigt att poängtera att en mycket viktig del i de publika telekommunikationsstrukturer är de olika operatörer och tjänsteleverantörer som opererar på i huvudsak hyrd fysisk förbindelse. Telia når genom sitt telefonnät in i princip samtliga svenska hushåll och en noggrannare genomgång av Telias fasta nät görs nedan.

Den tekniska utvecklingen inom telekommunikationsområdet går oerhört fort och en viktig fråga är den pågående konvergensen mellan tele- och datakommunikation. I denna sammanställning finns därför ett avsnitt om teknikutveckling inom tele- och IT-infrastruktur.

Den allmänna beskrivningen av de fysiska näten och vissa delar av beskrivningen om teknikutveckling är hämtad från Öhrlings Pricewaterhouse Coopers rapport Kartläggning av tele- och IT-infrastruktur. Denna rapport kan även laddas ner från Post- och telestyrelsens (PTS) hemsida.
 

Beskrivning av tele- och IT-infrastrukturer

Den fysiska tele- och IT-infrastrukturen kan delas upp på följande sätt: Stomnät, stadsnät, lokala accessnät samt hem- och kontorsnät. Hem- och kontorsnät behandlas under avsnittet Teknikutveckling, övriga nät beskrivs nedan.

Stomnäten är de rikstäckande näten vilka oftast består av fiber eller radiolänk och som ägs och opereras av ett fåtal nätoperatörer eller infrastrukturägare. Stadsnäten avser den lokala nivån och ger en ort tillgång till lokal kapacitet för överföring av tele och datakommunikation, samt uppkoppling mot stomnäten. Även dessa nät består ofta av fiber, men det förekommer även annan kabel. Inom ett mindre område, till exempel ett bostadsområde, ger det lokala accessnätet kopplingen mellan exempelvis hemmet och stadsnätet. Det lokala accessnätet är i huvudsak baserat på koppar eller koaxialkabel, alternativt radiolänk eller mobila anslutningar.

 
Stomnät

Stomnäten är de rikstäckande näten vilka oftast består av fiber eller radiolänk och som ägs och opereras av ett fåtal nätoperatörer eller infrastrukturägare.

Antalet stomnätsaktörer på den svenska marknaden begränsar sig till ett fåtal större aktörer: Banverket, Svenska kraftnät, Telia och Teracom. Samtliga ägs för närvarande av den svenska staten. De operatörer som agerar på marknaden såsom Tele2, Sonera, MCI WorldCom, Global One med flera, har inte i någon större utsträckning egen nätinfrastruktur utan har avtal med de statligt ägda infrastrukturägarna.

Teracom har som huvuduppgift att distribuera radio- och tv-sändningar (rundradio) över Sverige. För detta ändamål disponerar Teracom ett omfattande radiolänknät och satellitlänkkapacitet. I radiolänknätet finns viss överkapacitet som hyrs ut till kunder utanför kretsen av rundradioföretag.

Banverket Telenät (BVN), en resultatenhet inom den statliga myndigheten Banverket, har ett fiberoptiskt kabelnät på cirka 10000 kilometer. I grunden är BVNs uppgift att erbjuda tågoperatörer och Banverket telekommunikationstjänster för att tågtrafiken skall kunna bedrivas säkert och effektivt. Därtill skall BVN kunna tillfredsställa SJs och andra järnvägsoperatörers behov av administrativa kommunikationstjänster. Den överkapacitet som finns i nätet hyrs ut till externa kunder.

Svenska kraftnät (SvK) har ett eget optokabelnät för driftteknisk kontroll över det nät som användas för styrning och driftövervakning av kraftnätet. Förutom optokabel används både bärfrekvenssignalering, det vill säga själva elkraftkablarna används även för signalöverföring, och radiolänkar. Optokabelnätet följer vissa större kraftledningar och bildar en triangel med Stockholm, Göteborg och Malmö som hörnpunkter. Optokablarna har större kapacitet än vad SvK behöver för eget bruk. Denna överkapacitet hyrs ut till några få kunder.

Telia har ett omfattande nät som byggts upp under lång tid utifrån en optimal struktur för kretskopplade tjänster. Telia äger även stadsnät och lokala accessnät.

Stadsnät

Stadsnäten avser den lokala nivån och ger en ort tillgång till lokal kapacitet för överföring av tele och datakommunikation, samt uppkoppling mot stomnäten. Även dessa nät betår ofta av fiber, men det förekommer även annan kabel.

Vid sidan av Telia, som förekommer i alla kommuner, domineras den nationella ägarbilden av nätinfrastruktur av kommunerna. Antingen genom direkt ägande eller genom kommunalägda bolag. Vissa stadsnät ägs dock av andra bolag, såsom privata energibolag.

Enligt Öhrlings Pricewaterhouse Coopers kartläggning är stadsnäten ofta relativt små. Av de kommuner som äger stadsnät erbjuder knappt hälften någon sorts kommersiell tjänst. Den vanligaste tjänsten är så kallad svart fiber, det vill säga att tillhandahålla fiberoptisk kabel mellan två punkter utan tillhörande ändutrustning. Andra vanliga tjänster är olika typer av uthyrda förbindelser och Internetanslutning. Internet är den tjänst som de flesta kommuner planerar att erbjuda inom en kort framtid. Här kan även IP-telefoni till hushåll nämnas som en möjlig framtida tjänst.

Exempel på stadsnät - STOKAB

1993 beslöt Stockholm stad att bygga ett alternativt nät till Telia, och året därpå påbörjade STOKAB installationen av ett fiberoptiskt kommunikationsnät. Företaget erbjuder all form av nätinfrastruktur från stomnät till lokala accessnät inom Stockholms län. I dag finns fiberförbindelser i hela Stockholms innerstad, till ett stort antal större industrier, kontorsbyggnader och affärscentrum, de större sjukhusen samt samtliga gymnasieskolor i Stockholm. I dagsläget har STOKAB ett fiberoptiskt nät med en närvaro i åtminstone varje kommuns huvudort inom Stockholms län. STOKAB ägs av Stockholms stad och Stockholms läns landsting.

Lokala accessnät

Inom ett mindre område ger det lokala accessnätet kopplingen mellan t.ex. hemmet och stadsnätet. Det lokala accessnätet är ofta baserat på i huvudsak koppar eller koaxialkabel, i mindre omfattning på fiberkabel, samt via radiolänk eller mobil anslutningar.

Fasta lokala accessnät

Ett lokalt fast accessnät är anslutningen från ett stadsnät till slutanvändaren, och kan utgöras av olika logiska nät och transmissionsmedier, så som tele- och datanät eller kabel-tv-nät. I Sverige kan de aktörer som erbjuder lokal access delas in i fyra huvudgrupper: Kommuner, kabel-tv-bolag, Telia samt övriga operatörer

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers studie visar att endast ett fåtal kommunala aktörer äger lokala accessnät som kommer hushållen tillgodo. Många kommuner har dock ofta interna lokala accessnät i form av LAN (Local Area Network) som inte hålls tillgängliga för hushållen och är således inte ett alternativ till till exempel Telias rikstäckande lokala accessnät.

Idag har runt 70 procent av befolkningen i Sverige tillgång till kabel-tv. Genom digitala sändningar och uppgradering av existerande nät kan kabel-tv-nätet utnyttjas till tvåvägskommunikation, det vill säga Internet, IP-telefoni och dylikt. Sammanlagt finns idag ca 70 kabel-tv-bolag i Sverige.

Med sitt rikstäckande kretskopplade kopparnät för telefoni är Telia den största aktören på lokala accessmarknaden. Telia når genom sitt telefonnät in i princip samtliga svenska hushåll.

Mobila lokala accessnät

Sverige är ett av de länder som har flest mobiltelefoner per innevånare i världen. Utvecklingen för mobiltjänster har under de senaste åren varit starkt uppåtgående. En grov uppskattning är att i storleksordningen var annan svensk har mobiltelefon.

Telia Mobitel är för närvarande den enda aktör som driver analoga mobila nät (NMT) i Sverige. När det gäller den digitala mobiltelefonin (GSM) finns för närvarande tre mobiloperatörer som har såväl GSM 900 som GSM 1800 nät i drift, nämligen: Tele2, Europolitan och Telia Mobitel

Huvuddelen av den mobila kommunikationen sker i operatörens egna nät ofta genom radiolänkförbindelser från basstationen till en anslutningspunkt i det fasta nätet och genom respektive operatörs egna eller förhyrda förbindelser i det fasta stomnätet.

Mobiltelefonnäten är cellulärt uppbyggda, vilket innebär att täckningsområdet är indelat i celler där cellerna betjänas av basstationer. Räckvidden för en basstation kan vara upp till några mil. Då det är brist på radiofrekvenser ökas kapaciteten i näten genom att minska basstationernas räckvidd för att på så sätt kunna återanvända frekvenserna tätare. I tättbebyggda områden kan basstationerna ligga mycket tätt.

Varje mobiltelefon som är påslagen och har samtal uppkopplat har ständig kontakt med en basstation, som känner av signalstyrkan. Då signalstyrkan minskar underrättar basstationen växeln om detta, och växeln ger order till en ny basstation inom växelns område att ta över.

GSM är ett helt digitalt system med automatisk kryptering, vilket bland annat innebär avlyssningsskydd på radiokanalen mellan mobilstation och basstation och skydd mot obehörig lokalisering av mobilstationer. Dessutom möjliggörs integration av olika tilläggstjänster, anslutning av terminaler för fax- och datatrafik med mera.

GSM-uppbyggnaden påbörjades vid en tidpunkt då telenätutbyggnad i allmänhet hade börjat styras av tillgången på billiga transmissionsresurser med hög kapacitet. Det fanns möjlighet att bygga ut GSM-näten med ett fåtal förmedlingsväxlar med i vissa fall mycket långa abonnenttilledningar. Denna utveckling mot hög koncentration till några få geografiska platser är dock inte särskild gynnsam ur totalförsvarssynpunkt.

Om ett fel uppstår i ett av de tre operatörernas nät, kan täckning finnas kvar från de övriga två. Telefonerna i GSM är i sig inte knutna till en viss operatör. Identitet och operatörstillhörighet ges av ett så kallat SIM-kort i telefonen. Med ett kort från vardera operatör går det att trafikera alla tre näten. Vid resa utomlands kan man använda alla de nät som hemmaoperatören har avtal med. Det är tekniskt möjligt att i ett krisläge öppna näten för alla abonnenter oavsett operatörstillhörighet, om en sådan åtgärd är förberedd.

Telia Mobitels hela förbindelsebehov är baserat på hyrda förbindelser från Telia och egna noder. Tele2 använder för sin transmission dels Banverkets nät som ryggrad och dels egna radiolänkar. Europolitans nät levereras huvudsakligen av Telia.

Telias fasta nät

Telia är ett av staten helägt aktiebolag där det tidigare affärsdrivande televerkets verksamhet bildat stomme. Telia har av naturliga skäl det mest utbyggda nätet och har den bästa täckningen. Telia indelar transmissionsnätet i nivåerna fjärrnät (nätet mellan 26 regionnoder), närnät (nätet mellan 200 lokalnoder och regionnoder) och anslutningsnät (nätet under lokalnoderna). Beskrivningen av Telias fasta nät är hämtad från FOIs rapport Svåra påfrestningar. Säkerheten inom el, tele och rundradion vid ett nytt totalförsvarsperspektiv.

 
Stationer

De stationstyper som finns i Telias fasta nät är i huvudsak koncentratorer (Kc), lokalstationer (LX) och förmedlingsstationer (FX). 1997 fanns 13 par FX, 250 LX och ca 6000 Kc.

Nätet är på förmedlingsstationsnivå uppdelat i två av varandra fysiskt och logiskt åtskilda delar. Den ena halvan har högre skydd, vilket innebär att förmedlingsstationer (FX) plus viktiga underfunktioner är placerade i anläggningar under mark. Även om alla FX i den ena halvan slås ut, kommer den andra att fungera som vanligt, och ha både kapacitet och möjlighet att hantera all normal teletrafik.

De flesta abonnenter är anslutna till koncentratorer (Kc). Den minsta klassen av Kc har plats för 512 anslutna abonnenter. Strävan är att varje Kc ska vara ansluten till lokalstationer (LX) i slingor, så att enstaka fel inte påverkar trafiken. Vissa abonnenter är anslutna till LX i stället för till Kc. Vid bortfall av LX eller förbindelse till LX går Kc automatiskt över till autonom drift, och det går då att ringa enkla samtal inom Kc-området. Det går att koppla om förbindelsen till en annan LX, antingen genom att koppla om i nätet eller genom att upprätta ny förbindelse (fiber eller radiolänk). Vid bortfall av Kc försvinner teleförbindelserna för alla abonnenter inom dess område.

Varje lokalstation (LX) är ansluten till två förmedlingsstationer (FX), en i varje halva. Vid bortfall av båda förbindelserna till FX fungerar LX autonomt med alla tjänster utom tilläggstjänster som kräver nätdatabaser. Det finns normalt inga tvärförbindelser mellan LX, utan trafik mellan LX måste passera FX. Vid bortfall av LX finns två möjligheter: Omkoppling eller upprättande av ny förbindelse (fiber eller radiolänk) till annan LX eller FX.

Nätövervakning och styrning

Den centrala operativa driftledningen koordinerar övervakning och styrning av de logiska, till skillnad från de fysiska, åtgärderna i näten. Den regionala operativa driftledningen svarar för detaljövervakning och styrning av åtgärder i regionens nät samt svarar även för de fysiska driftarbetena i nätet. Det finns dessutom en driftledningsorganisation för policy, strategi, målformulering och resultatuppföljning. Dessa är beroende av olika stödsystem samt ett driftdatanät. Driftcentralerna ingriper exempelvis vid överbelastningar. Från en driftcentral går det att isolera abonnenter eller områden eller begränsa dessas teletrafik. Viktiga stödsystem för driftledningarna omfattar:

Om stödsystemen faller bort förlorar operatören möjlighet till övervakningen av nätet. Nätet fungerar dock fortfarande, men man ser inte om något fel inträffar. Detta kan i viss mån kompenseras genom att skicka ut personal till stationer.

För kommunikation mellan stationer och stödsystem samt övervakning av stationer från driftcentralerna finns ett driftdatanät. Dessutom finns administrativa datorstödssystem, bland annat för marknadsinformation samt system för kund, nät, nummerupplysning, stations- och abonnentdata och felanmälan.

Teknikutveckling

Inom hela området telekommunikation sker en kraftig teknisk utveckling. I stomnäten och stadsnäten sker utvecklingen i huvudsak genom en höjning av den befintliga kapaciteten. För det lokala accessnätet samt accessen in i hem och kontor fås en dramatiskt ökad bandbredd på befintlig nätinfrastruktur samt ett stort antal alternativa lösningar.

Ett flertal nya tekniska lösningar för att öka kapaciteten i de olika transmissionsmedierna, koppar-, koaxial- och fiberkabel har skapats de senaste åren. Flera svenska aktörer på elmarknaden testar på olika sätt möjligheterna för överföring av data- och telekommunikation via elnätet.

På mobiltelefonisidan pågår utvecklingen av den tredje generationens mobiltelefonisystem - UMTS (Universal Mobil Telephone Standard). UTMS medför ökad kapacitet hos mobilkommunikation och ger möjligheter att leverera bilder, videokommunikation och andra bredbandstjänster såväl som röst och data till rörliga mottagare. I dagsläget finns dock inga säkra tidsplaner för när UMTS-systemen kan tänkas börja byggas. Det finns även ett antal intressanta tekniska mellansteg mellan GSM och UMTS. I mobiltelefonisammanhang kan även nämnas utvecklingen av WAP (Wireless Application Protocol), vilket kan sägas vara en global standard för trådlös kommunikation. WAP ger bl a möjlighet till åtkomst till Internet från mobiltelefoner.

När det gäller satelitkommunikation finns sedan hösten 1998 ett satelitsystem kallat Iridium som erbjuder global täckning för röst- och viss datakommunikation. Ett flertal liknande system är under utveckling.

En viktig fråga är den pågående konvergensen mellan tele- och datakommunikation. Den första Mars i år lanserades OSGI (Open Service Gateway Initiative), en tung industrigrupp med bland annat Ericsson, Sun, och IBM som drivande. OSGI satsar på att etablera en ny standard för de så kallade hemnäten. Liknande initiativ har även kommit från Microsoft och Cisco. Knutpunkten i telekomindustrins nya hemmanät är en lokal server i bostaden. All intelligent utrustning i bostaden ansluts sedan via radio eller kabel i ett hemnät. Hemnäten är sedan tänkta att klara bland annat IP-telefoni, snabb Internettrafik, effektivare energihusshållning, olika slag av övervakningstjänster samt intelligenta tv-tjänster. Ericsson har till exempel redan tagit fram en enkel hemserver, den så kallade Eboxen. När det gäller trådlösa lokala nätverk finns i dagsläget en lösning kallad Bluetooth som stödjs av flertalet av de stora aktörerna inom området. Bluetooth är en slags standardiserad radiolösning (baserad på en radiolänk med mycket kort räckvidd) för kommunikation mellan olika apparater och även mellan olika apparater och olika nätverk.

När det gäller de långväga telekommunikationerna finns även ett kraftigt intresse för IP-telefoni. Sammantaget med utvecklingen och uppbyggnaden av hemnät kan detta i praktiken innebära ett att dagens befintliga publika telefonnät i en allt större utsträckning ersätts av IP-baserade nät som dessutom byggs ut i hushållens bostäder.

Störningar i telekommunikationssystem

Allmänt om sårbarhet i de publika telekommunikationssystemen

Samhällets ökade beroende av väl fungerande telekommunikationer minskar toleransen för avbrott och störningar. Samhällsviktiga funktioner som el- och vattenförsörjning förlitar sig i allt högre grad på att kommunikation inom tele- och dataområdet fungerar med stor säkerhet. Störningar i tele- och datorsystemen kan medföra stora ekonomiska förluster och även påverka betalningsförmedlingen och de finansiella systemen.

Förändringar i omvärlden och den snabba utvecklingen inom teleområdet har, enligt Regeringens skrivelse (Skr 1998/99:33) Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred, generellt sett medfört stora omvärderingar av sårbarheten i telesystemen. Den starka kommersiella utvecklingen har givit tillgång till nya kommunikationsmöjligheter, och tekniken är snart helt digitaliserad med ökad funktionssäkerhet och minskad risk för avlyssning. En mångfald fysiska och logiska nät växer fram såväl inom det fasta som de mobila näten och detta ger en rad möjligheter att öka telekommunikationernas robusthet. Den snabba teknikutvecklingen med nya tjänster har dock även medfört en ökad sårbarhet på vissa håll. Möjligheter finns i dag att göra intrång och manipulera dåligt skyddade datasystem, och den starka konkurrsensen inom teleområdet har lett till ökad centralisering och koncentrering av nyckelfunktioner inom driftledning, övervakning och styrning av näten.

De hot som teleoperatörerna upplever under fredstida förhållanden gäller sådant som stora avbrott, skador på förbindelser, manipulation av systemen, förlust av information, hot mot kundernas integritet, dålig publicitet etc. Det viktigaste hotet ur operatörernas synvinkel gäller sannolikt informationen.

Beskrivningen här bygger till en stor del på Telias situation. Detta betyder dock inte att de övriga operatörerna är ointressanta, utan problematiken är i många fall likartad för dem.

Elavbrott

I Telias fasta nät har förmedlingsstationer och lokalstationer stationära reservkraftverk och batteribackup. Koncentratorer har några timmars batteribackup och anslutning för mobilt reservkraftverk. Vid ett längre elavbrott ska batterierna på koncentratorerna laddas upp, vilket är tids- och personalkrävande. Vid svåra påfrestningar på grund av olika väderbetingelser, som snöoväder och översvämningar, och därmed utebliven elförsörjning, kan det bli svårt att hinna ladda batterierna. Teleförbindelserna bryts då för alla abonnenter som hör till berörda koncentratorer.

Vad avser GSM-näten har samtliga förmedlingsväxlar (MSC) stationär reservkraft. Telia Mobitels Base Station Controllers (BSC) har reservkraft. Basstationerna har mellan en och fyra timmars batteribackup. Det förekommer att basstationer har placerats i lokaler med tillgång till reservkraft. Utvecklingen går av kommersiella skäl och på grund av den gynnsamma avbrottsstatistiken mot kortare tid för batteribackup, speciellt i tätorterna, där den kan gå ner mot en timme. Därmed uppstår ett mycket stort beroende av en väl fungerande elförsörjning.

Allmänt om sabotage och terroristaktioner

Telefunktionen kan vara intressant att angripa både eftersom den har hög prioritet och då flera knutpunkter och stationer är möjliga att skada genom sabotage av olika slag. För teleförbindelserna medför några enstaka skador inte några allvarliga konsekvenser. Däremot ger ett mindre antal samordnade sabotageåtgärder eller multipla skador på rätt ställen svåra konsekvenser.

En skada fortplantar sig inte i det fasta telenätet, eftersom varje station är autonom i den betydelsen att den inte skadas om en annan station slutar fungera. Vidare finns relativt goda omkopplingsmöjligheter i systemet. När omkopplingsmöjligheterna är slut finns dessutom mobila reserver (ett antal AXE-stationer).

Driftcentralerna i det fasta telenätet måste anses vara mycket högt prioriterade vid svåra påfrestningar. De är bemannade dygnet runt och övervakar det egna nätet. Vad gäller hotet mot dem är bevakning av hög prioritet. Exempelvis har Telia avtal med bevakningsföretag som mycket snabbt kan ställa upp vid kris. Telia räknar inte med hjälp från polis eller militär förrän vid krig.

GSM-driftcentralerna ligger idag i allmänhet i vanliga kontorshus. Kontorslokalerna har ofta stora brister i skalskyddet. Ett antal krigsdriftcentraler har dock inrättas i bergrum genom Post- och telestyrelsens (PTS) försorg.

Ingen får idag gå in i exempelvis Telias stationer utan att Teliapersonal är närvarande, beroende på den känsliga tekniken och sekretessen. De av GSM-nätens stationer (förmedlingsväxlar och Base Station Controllers) som har placerats i Telias eller Banverkets lokaler har i regel minst splitterskydd. Övriga förmedlingsväxlar (MSC) och Base Station Controllers (BSC) har idag betydligt enklare skydd. MSC kommer genom PTS försorg att flyttas till bergrum. Basstationernas skydd varierar, men är i allmänhet enkelt och skyddar endast mot brand och lättare skadegörelse.

Intrång och manipulering av datasystem

Obehöriga intrång via telenät i teleoperatörernas styr- och övervakningsnät med stödsystem bedöms som ett av de allvarligare fredstida hoten mot teleförsörjningen. Informationen i systemen kan även manipulerar eller förstöras. Sätten att utföra detta är många och nya metoder kommer ständigt fram. Ett allvarligt slag av ingrepp är när databaserad information byts ut mot "desinformation". Det finns ett stort antal vanligt förekommande tekniker för att sabotera datorsystem eller få tillträde till skyddad information.

Telia bedömer att telesystemen tillfälligt kan sättas ur spel genom manipulation, men aldrig förstöras. Telesystem som manipulerats kan vanligtvis återställas till normal funktion. Avsevärda skadorna kan dock uppstå relativt snabbt.

HPM och EMP

HPM (High Power Microwave, Högeffekt Pulsad Mikrovågsstrålning) och EMP (Elektromagnetisk Puls) är exempel på elektromagnetisk strålning med hög energi. Både HPM och EMP kan åstadkomma skador på elsystemet. Elektronikkomponenter kan förstöras, felaktiga signaler uppkomma och information i minneskretsar kan förändras eller förstöras. Vidare kan det uppstå överslag, ljusbågar mellan olika ledningar, vilket ger kortslutningar och i förlängningen en ökad brandrisk.

HPM anses vara ett vapen mycket lämpat för att genomföra sabotage i telekommunikationssystem. Det torde också vara möjligt för terroristorganisationer och dylikt att införskaffa HPM-vapen. HPM kan användas dolt och tämligen enkelt riktas in med hjälp av en egen antenn. HPM är relativt ofarligt för användaren, kan ge omfattande skador och är ganska svårt att skydda sig mot. HPM kan som sabotage- och terrorvapen användas både för att förstöra ett system och för att enbart störa driften vid en anläggning.

Störsändning och avlyssning

Vid störsändning överröstas den ordinarie, legala, sändaren så att mottagningen försvåras eller omöjliggörs. Att störa radiotrafik över ett större område över längre tid kräver dock stora resurser.

Telia bedömer att det fasta telesystemets sårbarhet mot störning är relativt liten. Avlyssning kan obehörigt utföras nära en terminal på lokalförbindelsen fram till närmaste lokalstation eller på förbindelser och stationsutrustningar högre upp i nätet. Det kan även ske i radiolänksystemen.

Mobiltelefoni kan störas inom begränsade områden. Då systemen är småcelliga, och man inte kan veta vilka frekvenser ett visst samtal kommer att utnyttja sig av är det tveksamt om det kan anses vara ett effektivt medel för att störa telefonin. GSM kan konfigureras med hoppande frekvens, vilket ger ett visst skydd mot störsändning.

 
Övriga hot mot telesystemen

Det är främst olika väderbetingelser såsom åska, skyfall, snöfall, nedisning, storm, tromber och så vidare som kan ge upphov till allvarligare skador i det fasta nätet. Kombinationer av olika skadehändelser kan allvarligt förvärra skadorna och exempelvis ger både blötsnö och storm vid en katastrof avsevärt ökad belastning jämfört med enbart storm.

De centrala delarna av telenätet, alltså mellan de större stationerna, är numera markförlagt och skyddade mot väder och vind. Det finns fortfarande en hel del luftledningar i anslutningsnätet, dock nästan uteslutande på lokal nivå. Telias fasta nät har cirka en miljon stolpar. Stormar och snöoväder kan därför ge ett flertal lokala avbrott. Avbrotten drabbar främst mindre grupper av abonnenter, utanför de mest tättbebyggda delarna av landet. Översvämningar kan i värsta fall drabba telestationer.

Avgrävning eller annan åverkan på kablar orsakar enligt PTS rapport Information om beredskapsverksamheten inom funktionen telekommunikationer ofta lokala avbrott. Vid ett avbrott ute i regionala eller rikstäckande delar av näten kan som regel omkopplingar göras så att kunderna inte berörs under längre tid. Om avbrottet sker i samband med en händelse som ger upphov till en ökning av teletrafiken, till exempel en svår olycka, kan dock den kapacitetsminskning som orsakats av skadan komma att åstadkomma störningar även i den regionala och rikstäckande trafiken.

Att förebygga störningar i telekommunikationer

Allmänt om förebyggande åtgärder

Allmänt består förebyggande åtgärder av att göra olika former av beredskaps- och sårbarhetsanalyser. Viktiga frågor är insatsplanering, information, övning och utbildning. För att en effektiv krishantering ska kunna komma till stånd krävs en samverkan mellan företag, myndigheter på alla nivåer och större kunder.

Telefunktionen är en av de prioriterade funktionerna inom det civila totalförsvaret. Ett antal åtgärder har vidtagits för att stödja dess funktion i kris och krig. Bland annat är viktiga enheter dubblerade och försedda med reservkraft. I FOIs rapport Svåra påfrestningar. Säkerheten inom el, tele och rundradion vid ett nytt totalförsvarsperspektiv, pekas dock på att det finns en uppenbar risk för att den nya situationen med alltfler aktörer på marknaden medför att reservanordningarna nedprioriteras. En minskning av batteribackupen har uppenbarligen redan skett. Därför bör en översyn av tillgången till reservelverk, batterier och laddningskapacitet göras. Översynen bör även gälla aktörer vid sidan av Telia, inte minst på mobiltelefonmarknaden.

Möjligheten saknas i dag att prioritera telefoni för samhällsviktiga abonnenter som hälso- och sjukvård. Samtliga abonnenter som klassas som viktiga bör undersöka sin egen teleförsörjning (även hur ledningen går till närmaste station) och i samråd med operatören diskutera behovet av säkerhetsåtgärder.

Förebyggande arbete för skydd mot terrorism och sabotage

Övervakning och tillsyn

En angripare kan genom sabotage slå ut anläggningar som är viktiga för försörjningen av telekommunikationer. Tekniska anordningar av olika slag, inhängnader, lås och larm, ger ett visst skydd men kan forceras eller manipuleras av den som vill skada en anläggning. Mer omfattande tekniska skyddsanordningar finns dock vid de större telestationerna. De centrala delarna av ledningsnätet är markförlagt. Det finns dock fortfarande en hel del luftledningar i de lokala anslutningsnätet, vilka av naturliga skäl till största delen oskyddade.

Teknisk bevakning som larm och bildövervakning fungerar framförallt som ett varningssystem. Det blir möjligt att bekräfta skador, så att fel snabbare kan lokaliseras och avhjälpas. Dessa skador indikerar också att den personella bevakningen vid andra anläggningar kan behöva förstärkas. Den tekniska utvecklingen inom området övervakningssystem sker snabbt, och fjärrindikering och fjärrmanöverering blir allt vanligare. Anläggningstekniska åtgärder utgör ett komplement till bevakning. Prioriterade anläggningar bör kunna motstå olika typer av angrepp med både konventionella vapen och precisionsvapen.

Skydd mot intrång och manipulation i viktiga datasystem

Det är i det närmaste omöjligt att utforma den publika telekommunikationsstrukturen så att den är skyddad mot samtliga former av intrång och attacker. FOI pekar i rapporten Informationskrigsföring och publika telekommunikationer, på vikten av att identifiera och skydda kritiska system och systemkomponenter, bygga upp en krishanteringsorganisation samt kontinuerligt testa beredskapen inom den publika telestrukturen. En viktig del i ett tänkt skyddskoncept för publika telesystem är att skapa robusta system som verkar avhållande för en angripare. I detta kan ingå bland annat system för övervakning, intrångsdetektion och spårning. Ytterligare faktorer i ett skyddskoncept kan vara ett fullgott systemskalskydd i form av brandväggar och behörighetshierarkier, goda operatörsrutiner för exempelvis skadelindring och attackvärdering, samt att genom oberoende värderingar verifiera att exempelvis krav och specifikationer efterföljs.

För Telias fasta nät gäller att det interna datanätet är skyddat med accesskontroll. För olika tjänster finns olika behörigheter. Alla obehöriga åtgärder kan upptäckas och korrigeras från driftcentralerna. För att kunna åstadkomma skada genom dataintrång ska inkräktaren både kunna hantera systemet och applikationerna samt få tillfälle till intrång.

Förebyggande skydd mot HPM och EMP

Skyddsmetoderna mot HPM (High Power Microwave) och EMP (Elektromagnetisk Puls) är i allmänhet inte desamma, även om de ofta bygger på samma principer. Det går inte att generellt förutsätta att ett skydd mot HPM även ger ett fullgott skydd mot EMP.

Skydd mot HPM och EMP kan erhållas genom att skärma av ledningar och bygga in komponenter så att den luftburna elektromagnetiska pulsen inte når dit. Ett alternativ är att skydda de känsliga delarna genom att den inducerade strömpulsen leds bort, eller genom att strömmen bryts tillräckligt snabbt. Skyddet mot elektromagnetiska hot byggs oftast upp i flera lager för att effekten ska reduceras stegvis.

Ytterligare en åtgärd är att montera in en elektronisk indikeringsutrustning, som larmar när den utsätts för HPM. På detta sätt erhålls information om en misstänkt störning, och medvetandet om eventuella sabotage ökar. En eventuell skada undviks ej, men reparationer kan genomföras snabbare.

Reparationsberedskap

För att utreda och lokalisera fel i Telias stationer krävs specialiserad personal. Reparation av skadad förbindelse (optisk fiber) fordrar en bra miljö vad gäller fukt, värme, damm och liknande. Detta arbete görs därför normalt i husvagn. Reparatörerna kan behöva hjälp med att ordna framkomligheten till skadeplats, röja, genomföra transporter, samt bevaka arbetsplatsen.

Tillgången till reservmateriel är begränsad, viss lagerhållning förekommer dock. Den materiel som Post- och telestyrelsen (PTS) bekostar för beredskapsändamål (till exempel reservelverk) tillhör respektive operatör och kan användas även vid normalt störda förhållanden. Utvecklingen går totalt sett mot mindre reparationsbehov och även mindre reparationsresurser. Detta eftersom fjärrhanteringen ökar.

Ett sätt att hålla en beredskap för reservdelar är att anordna något slags reservdelsprogram, eller reservdelspool, vad gäller strategiska reservdelar och reserver för reparation av knutpunkter. Genom att knyta flera intressenter till programmet ökar sannolikheten för att ett större antal olika typer av reserver ska finnas i lager till rimligare kostnader.

Förberedelser hos hos olika offentliga organ

De flesta offentliga verksamheter berörs kraftigt av störningar i teleförsörjningen, och omfattande beredskapsanalyser krävs därför. En effektiv krishantering kräver en noggrann planering av hur fysiska- och organisatoriska resurser ska användas, och samverkan mellan olika myndigheter och organ på kommunala- och regionala nivåer när det gäller ledningsfrågor är nödvändig. Polis, räddningstjänst samt hälso- och sjukvård kan sammanfattningsvis drabbas speciellt hårt av störningar i telesystem.

Förebyggande information och informationsberedskap

Det är viktigt att utforma principer för hur människors informationsbehov skall hanteras vid en störning i de publika telekommunikationerna, samt principer för hur samverkan mellan myndigheter, företag etc. skall komma till stånd. Myndigheter och andra organ bör i förväg, innan ett avbrott inträffar, ha informerat hushåll och andra förbrukare om riskerna för störningar och vilka konsekvenser dessa störningar kan få.

Post- och telestyrelsens strategi för förebyggande arbete

Huvuddelen av Post- och telestyrelsens (PTS) beredskapsåtgärder under de närmaste åren inriktas enligt PTS rapport Information om beredskapsverksamheten inom funktionen telekommunikationer, mot att åstadkomma så säker transmission i landet som möjligt. Flera transmissionsägares optokabelnät skall kunna samutnyttjas i situationer med många och svåra skador genom förberedda hopkopplingspunkter. Teletrafik ska säkerställas förbi sårbara knutpunkter genom kringgångskablar i ringstruktur och utflyttad transmission. Viktiga nodpunkter i storstäderna och i Telias skyddade näthalva ska ges fullträffskydd mot flygbekämpning. De får då också skydd mot EMP och HPM.

Skyddet mot informationskrigföringsattacker mot telesystemen ska förbättras. Teleoperatörernas driftledningar och ledningsansvariga kommer under särskilda funktionsövningar att tränas att hantera svåra skador vid såväl katastrofer och terroristattacker i fred som bekämpning i krig. Även skyddsåtgärder och ingripande vid intrångsattacker kommer att tränas. Denna övningsverksamhet kommer att utgöra den viktigaste delen av förberedelserna för att telefunktionen skall kunna hantera svåra påfrestningar på samhället i fred och förmåga att upprätthålla telekommunikationer även i krig.

Reservkraftaggregat har anskaffats, och fler kommer att anskaffas så att teletrafik kan upprätthållas inom områden som i fred drabbas av långvariga elavbrott. Skyddet av GSM-näten fullföljs med skydd för växlar med mera i bergrum och reservkraft till basstationer och noder. Pågående utveckling av kryptotelefon för GSM ökar möjligheterna att utnyttja näten i kris och krig.

För skyddsåtgärder i den fasta telefonin kommer PTS att prioritera utvecklingen av den paketförmedlade telefonin (IP-telefoni) före den kopplade. Det innebär att teknik för routernät och ATM kommer att skyddas i första hand och att en satsning på fullträffskydd av lokalstationer för kopplad telefoni inte längre kommer att göras. PTS bedömmer att IP-teknologin kommer att utvecklas starkt under de kommande åren i samband med Internet- och intranetutvecklingen medan den kopplade telefonins andel och betydelse långsamt kommer att minska.

PTS utreder för närvarande frågan om ett prioritetssystem som ger grupper av samhällsviktiga funktioner möjlighet att få prioritet i både fasta och mobila telefoninät. För dessa grupper ska även nationell roaming kunna införas i GSM-näten. De prioriterade samtalen skall kunna kopplas fram i flera teleoperatörers nät. Systemet skall vara i drift redan i fredstid.

I storstäderna menar PTS att alternativ transmission bör utvecklas så att samhällsviktiga abonnentväxlar och datasystem kan anslutas till flera operatörers telefoni- och datanät.

Att minska konsekvenserna av störningar i den publika teleförsörjningen

Allmänna synpunkter

Generellt sett är samverkan och samordning mycket viktig, och då  framförallt vad gäller att på bästa sätt använda resurser och personal för ett akut skadeavhjälpande. En större störning i de publika telekommunikationssystemen kräver även en mycket omfattande informationsinsats.

I dag saknas  möjligheten att prioritera telefoni för samhällsviktiga abonnenter som exempelvis hälso- och sjukvård och räddningstjänst. Samhällsviktiga abonnenter kan därför vid en störning i telesystemen behöva understöd av sambandsfunktioner. Vid en långvarig och omfattande störning kan eventuell provisoriska telekommunikationsförbindelser komma i fråga.

För att minska konsekvenserna av en störning i telesystemen kan även bevakning och skydd av anläggningar som inte drabbats vara nödvändigt. När det gäller att minska konsekvenserna av intrång och manipulering av viktiga datasystem är rutiner för skadelindring, det vill säga att tillse att en attack hålls snäv och att skador ej sprids, av stor vikt. Vid en större störning i telesystemen orsakade av intrång eller manipulation av datasystem kan ett nationellt krishanteringsorgan med en förståelse för ömsesidiga beroenden mellan systemen behövas.

Försörjning med reservkraft

I Telias fasta nät har förmedlingsstationer och lokalstationer stationära reservkraftverk och batteribackup. Koncentratorer har några timmars batteribackup och anslutning för mobilt reservkraftverk. Vid ett längre elavbrott ska batterierna på koncentratorerna laddas upp, vilket är tids- och personalkrävande. Vid svåra påfrestningar pga olika väderbetingelser, som snöoväder och översvämningar, och därmed utebliven elförsörjning, kan det bli svårt att hinna ladda batterierna. Teleförbindelserna bryts då för alla abonnenter som hör till berörda koncentratorer.

Vad avser GSM-näten har samtliga förmedlingsstationer (MSC) stationär reservkraft. Telia Mobitels Base Stations Controllers (BSC) har viss reservkraft. Basstationerna har mellan en och fyra timmars batteribackup. Det förekommer att basstationer har placerats i lokaler med tillgång till reservkraft.

Tillgången på reservkraftsanläggningar är sammanfattningsvis mycket ojämn. Det är vidare oklart hur tåliga aggregaten är, det vill säga hur länge de kan producera ström. Det finns på ett antal olika håll i landet ett antal mobila reservaggregat som kan sättas i drift vid anläggningar där de för tillfället gör mest nytta. Installationerna och förberedelserna för inkoppling av aggregaten kan bli en flaskhals om distributörerna vid ett avbrott behöver utföra sådana arbeten på många ställen samtidigt.

Reparationer

Reparationsinsatserna kräver tillgång till kompetent reparationspersonal och, beroende på typ av störning, reservdelar av olika slag. Tillgången till reservmateriel är begränsad, även om viss lagerhållning förekommer. Som understöd vid reparationer krävs transporter, röjning, inspektion och sambandsfunktioner. Provisoriska telekommunikationsförbindelser kan behöva upprättas under reparationsfasen. Reparationsarbete efter störningar orsakade av extrema väder ställer på grund av svåra klimatförhållanden, andra krav än efter sabotage .

Offentliga organisationers arbete med att minska konsekvenserna av en störning i telekommunikationerna

Långvariga- och geografiskt omfattande avbrott i de publika telekommunikationerna kommer att innebära mycket stora krav på polis, räddningstjänst, hälso och sjukvård med flera. En väl fungerande lokal ledningsorganisation är avgörande för om samhället ska kunna vidta de åtgärder som fordras vid allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner. En ledningsorganisation som tar i tu med de speciella problem som uppstår måste finnas inom varje delverksamhet, till exempel socialtjänsten, räddningstjänsten, polisen och hos teleföretagen själva. Ledningsorgan på regional och myndighetsnivå är också mycket viktiga.

Information och upplysning

En större störning i teleförsörjningen kräver en mycket omfattande informationsinsats. Ett fungerande utbyte av uppgifter inom och mellan myndigheterna och företag är generellt sett nödvändigt för att leverera adekvat information till allmänheten. Hur informationen utformas och vilka kanaler den sprids genom är viktiga frågor. Viktiga ingredienser i informationsbudskapet är hur länge avbrottet beräknas pågå och vilka åtgärder människor själva kan vidta för att undvika svårigheter.

Att återställa de publika telekommunikationssystem efter en störning

Under återuppbyggnaden av telesystemet samt under reparationsfasen kan olika former av sambandshjälp krävas för viktiga och känsliga abonnenter, men också för telesystemets egna viktiga behov. Tillgång till elkraft, i form av reservkraftverk, och understöd i form av transporter, röjning, inspektion och bevakning kan även behövas under återställningsfasen.

Datasystem, viktiga för telesystemet, som manipulerats kan vanligtvis återställas till normal funktion. Telia bedömer att telesystemen tillfälligt kan sättas ur spel genom manipulation, men aldrig förstöras. Avsevärda skadorna kan dock uppstås relativt snabbt och viktig information kan ha gått förlorad.

Även i återuppbyggnadsfasen är frågor kring ledning av insatserna, samarbete mellan olika inblandade parter och information till användare av telekommunikationsnäten av största vikt.
 

 
Senast ändrad 2001-09-18
© RiskNet/FOI