Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Tobit S
Prev  Next
Sep Apo  Vul  Sep: toa 

Tobit S

Chapter 1

1:1 ββλος λγων Τωβιθ το Τωβιηλ το Ανανιηλ το Αδουηλ το Γαβαηλ το Ραφαηλ το Ραγουηλ κ το σπέρματος Ασιηλ κ φυλς Νεφθαλιμ

1:2 ς χμαλωτεθη ν τας μέραις Ενεμεσσαρου το βασιλέως τν σσυρων κ Θισβης στιν κ δεξιν Κυδιως τς Νεφθαλιμ ν τ νω Γαλιλα περάνω Ασσηρ πσω δο δυσμν λου ξ ριστερν Φογωρ

1:3 γ Τωβιθ δος ληθεας πορευμην κα ν δικαιοσναις πάσας τς μέρας τς ζως μου κα λεημοσνας πολλς ποησα τος δελφος μου κα τ θνει μου τος πορευθεσιν μετ μο ν τ αχμαλωσ ες τν χραν τν σσυρων ες Νινευη

1:4 κα τε μην ν τ χρ μου ν γ Ισραηλ κα τε μην νέος πσα φυλ Νεφθαλιμ το πατρς μου πέστησαν π το οκου Δαυιδ το πατρς μου κα π Ιερουσαλημ πλεως τς κλεγεσης κ πασν φυλν Ισραηλ ες τ θυσιάζειν πάσαις φυλας Ισραηλ κα γιάσθη νας τς κατασκηνσεως το θεο κα κοδομθη ν ατ ες πάσας τς γενες το ανος

1:5 πάντες ο δελφο μου κα οκος Νεφθαλιμ το πατρς μου θυσαζον κενοι τ μσχ ν ποησεν Ιεροβεαμ βασιλες Ισραηλ ν Δαν π πάντων ρέων τς Γαλιλαας

1:6 κγ μοντατος πορευμην πολλάκις ες Ιεροσλυμα ν τας ορτας καθς γέγραπται ν παντ Ισραηλ ν προστάγματι αων τς παρχς κα τ πρωτογενματα κα τς δεκάτας τν κτηνν κα τς πρωτοκουρας τν προβάτων χων πέτρεχον ες Ιεροσλυμα

1:7 κα δδουν ατ τος ερεσιν τος υος Ααρων πρς τ θυσιαστριον κα τν δεκάτην το στου κα το ονου κα λαου κα ον κα τν σκων κα τν λοιπν κροδρων τος υος Λευι τος θεραπεουσιν ν Ιερουσαλημ κα τν δεκάτην τν δευτέραν πεδεκάτιζον ργυρ τν ξ τν κα πορευμην κα δαπάνων ατ ν Ιερουσαλημ καθ καστον νιαυτν

1:8 κα δδουν ατ τος ρφανος κα τας χραις κα προσηλτοις τος προσκειμένοις τος υος Ισραηλ εσέφερον κα δδουν ατος ν τ τρτ τει κα σθομεν ατ κατ τ πρσταγμα τ προστεταγμένον περ ατν ν τ νμ Μωσ κα κατ τς ντολάς ς νετελατο Δεββωρα μτηρ Ανανιηλ το πατρς μν τι ρφανν κατέλιπέν με πατρ κα πέθανεν

1:9 κα τε γενθην νρ λαβον γυνακα κ το σπέρματος τς πατρις μν κα γέννησα ξ ατς υν κα κάλεσα τ νομα ατο Τωβιαν

1:10 μετ τ αχμαλωτισθνα με ες σσυρους κα τε χμαλωτσθην ες Νινευη πορευμην κα πάντες ο δελφο μου κα ο κ το γένους μου σθιον κ τν ρτων τν θνν

1:11 γ δ συνετρησα τν ψυχν μου μ φαγεν κ τν ρτων τν θνν

1:12 κα τε μεμνμην το θεο μου ν λ ψυχ μου

1:13 κα δωκέν μοι ψιστος χάριν κα μορφν νπιον Ενεμεσσαρου κα γραζον ατ πάντα τ πρς τν χρσιν

1:14 κα πορευμην ες Μηδαν κα γραζον ατ κεθεν ως ατν ποθανεν κα παρεθέμην Γαβαλ βαλλάντια τ δελφ τ Γαβρι ν τ χρ τς Μηδας ργυρου τάλαντα δέκα

1:15 κα τε πέθανεν Ενεμασσαρ κα βασλευσεν Σενναχηριμ υς ατο ντ ατο κα α δο τς Μηδας πέστησαν κα οκέτι δυνάσθην πορευθναι ες τν Μηδαν

1:16 ν τας μέραις Ενεμεσσαρου λεημοσνας πολλς ποησα τος δελφος μου τος κ το γένους μου

1:17 τος ρτους μου δδουν τος πεινσιν κα μάτια τος γυμνος κα ε τινα τν κ το θνους μου θερουν τεθνηκτα κα ρριμμένον πσω το τεχους Νινευη θαπτον ατν

1:18 κα ε τινα πέκτεινεν Σενναχηριμ τε πλθεν φεγων κ τς Ιουδαας ν μέραις τς κρσεως ς ποησεν ξ ατο βασιλες το ορανο περ τν βλασφημιν ν βλασφμησεν θαψα πολλος γρ πέκτεινεν ν τ θυμ ατο κ τν υν Ισραηλ κα κλεπτον τ σματα ατν κα θαπτον κα ζτησεν ατ Σενναχηριμ κα οχ ερεν ατά

1:19 κα πορεθη ες τις τν κ τς Νινευη κα πέδειξεν τ βασιλε περ μο τι γ θάπτω ατος κα κρβην κα τε πέγνων τι γνω περ μο βασιλες κα τι ζητομαι το ποθανεν φοβθην κα πέδρασα

1:20 κα ρπάγη πάντα σα πρχέν μοι κα ο κατελεφθη μοι οδέν οκ νελμφθη ες τ βασιλικν πλν Αννας τς γυναικς μου κα Τωβια το υο μου

1:21 κα ο διλθον μέραι τεσσαράκοντα ως ο πέκτειναν ατν ο δο υο ατο κα φυγον ες τ ρη Αραρατ κα βασλευσεν Σαχερδονος υς ατο μετ ατν κα ταξεν Αχιχαρον τν Αναηλ τν το δελφο μου υν π πσαν τν κλογισταν τς βασιλεας ατο κα ατς εχεν τν ξουσαν π πσαν τν διοκησιν

1:22 ττε ξωσεν Αχιχαρος περ μο κα κατλθον ες τν Νινευη Αχιχαρος γρ ν ρχιοινοχος κα π το δακτυλου κα διοικητς κα κλογιστς π Σενναχηριμ βασιλέως σσυρων κα κατέστησεν ατν Σαχερδονος κ δευτέρας ν δ ξάδελφς μου κα κ τς συγγενεας μου


Next: Tobit S 2