Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Susanna Th
Prev 
Sep Apo  Sep: sus 

Susanna Th

Chapter 1

1:1 κα ν νρ οκν ν Βαβυλνι κα νομα ατ Ιωακιμ

1:2 κα λαβεν γυνακα νομα Σουσαννα θυγάτηρ Χελκιου καλ σφδρα κα φοβουμένη τν κριον

1:3 κα ο γονες ατς δκαιοι κα δδαξαν τν θυγατέρα ατν κατ τν νμον Μωυσ

1:4 κα ν Ιωακιμ πλοσιος σφδρα κα ν ατ παράδεισος γειτνιν τ οκ ατο κα πρς ατν προσγοντο ο Ιουδαοι δι τ εναι ατν νδοξτερον πάντων

1:5 κα πεδεχθησαν δο πρεσβτεροι κ το λαο κριτα ν τ νιαυτ κεν περ ν λάλησεν δεσπτης τι ξλθεν νομα κ Βαβυλνος κ πρεσβυτέρων κριτν ο δκουν κυβερνν τν λαν

1:6 οτοι προσεκαρτέρουν ν τ οκ Ιωακιμ κα ρχοντο πρς ατος πάντες ο κρινμενοι

1:7 κα γένετο νκα πέτρεχεν λας μέσον μέρας εσεπορεετο Σουσαννα κα περιεπάτει ν τ παραδεσ το νδρς ατς

1:8 κα θερουν ατν ο δο πρεσβτεροι καθ μέραν εσπορευομένην κα περιπατοσαν κα γένοντο ν πιθυμ ατς

1:9 κα διέστρεψαν τν αυτν νον κα ξέκλιναν τος φθαλμος ατν το μ βλέπειν ες τν ορανν μηδ μνημονεειν κριμάτων δικαων

1:10 κα σαν μφτεροι κατανενυγμένοι περ ατς κα οκ νγγειλαν λλλοις τν δνην ατν

1:11 τι σχνοντο ναγγελαι τν πιθυμαν ατν τι θελον συγγενέσθαι ατ

1:12 κα παρετηροσαν φιλοτμως καθ μέραν ρν ατν

1:13 κα επαν τερος τ τέρ πορευθμεν δ ες οκον τι ρστου ρα στν κα ξελθντες διεχωρσθησαν π λλλων

1:14 κα νακάμψαντες λθον π τ ατ κα νετάζοντες λλλους τν αταν μολγησαν τν πιθυμαν ατν κα ττε κοιν συνετάξαντο καιρν τε ατν δυνσονται ερεν μνην

1:15 κα γένετο ν τ παρατηρεν ατος μέραν εθετον εσλθέν ποτε καθς χθς κα τρτης μέρας μετ δο μνων κορασων κα πεθμησε λοσασθαι ν τ παραδεσ τι καμα ν

1:16 κα οκ ν οδες κε πλν ο δο πρεσβτεροι κεκρυμμένοι κα παρατηροντες ατν

1:17 κα επεν τος κορασοις νέγκατε δ μοι λαιον κα σμγμα κα τς θρας το παραδεσου κλεσατε πως λοσωμαι

1:18 κα ποησαν καθς επεν κα πέκλεισαν τς θρας το παραδεσου κα ξλθαν κατ τς πλαγας θρας νέγκαι τ προστεταγμένα ατας κα οκ εδοσαν τος πρεσβυτέρους τι σαν κεκρυμμένοι

1:19 κα γένετο ς ξλθοσαν τ κοράσια κα νέστησαν ο δο πρεσβται κα πέδραμον ατ

1:20 κα επον δο α θραι το παραδεσου κέκλεινται κα οδες θεωρε μς κα ν πιθυμ σο σμεν δι συγκατάθου μν κα γενο μεθ μν

1:21 ε δ μ καταμαρτυρσομέν σου τι ν μετ σο νεανσκος κα δι τοτο ξαπέστειλας τ κοράσια π σο

1:22 κα νεστέναξεν Σουσαννα κα επεν στενά μοι πάντοθεν άν τε γρ τοτο πράξω θάνατς μο στιν άν τε μ πράξω οκ κφεξομαι τς χερας μν

1:23 αρετν μο στιν μ πράξασαν μπεσεν ες τς χερας μν μαρτεν νπιον κυρου

1:24 κα νεβησεν φων μεγάλ Σουσαννα βησαν δ κα ο δο πρεσβται κατέναντι ατς

1:25 κα δραμν ες νοιξεν τς θρας το παραδεσου

1:26 ς δ κουσαν τν κραυγν ν τ παραδεσ ο κ τς οκας εσεπδησαν δι τς πλαγας θρας δεν τ συμβεβηκς ατ

1:27 νκα δ επαν ο πρεσβται τος λγους ατν κατσχνθησαν ο δολοι σφδρα τι πποτε οκ ρρέθη λγος τοιοτος περ Σουσαννης

1:28 κα γένετο τ παριον ς συνλθεν λας πρς τν νδρα ατς Ιωακιμ λθον ο δο πρεσβται πλρεις τς νμου ννοας κατ Σουσαννης το θανατσαι ατν

1:29 κα επαν μπροσθεν το λαο ποστελατε π Σουσανναν θυγατέρα Χελκιου στιν γυν Ιωακιμ ο δ πέστειλαν

1:30 κα λθεν ατ κα ο γονες ατς κα τ τέκνα ατς κα πάντες ο συγγενες ατς

1:31 δ Σουσαννα ν τρυφερ σφδρα κα καλ τ εδει

1:32 ο δ παράνομοι κέλευσαν ποκαλυφθναι ατν ν γρ κατακεκαλυμμένη πως μπλησθσιν το κάλλους ατς

1:33 κλαιον δ ο παρ ατς κα πάντες ο δντες ατν

1:34 ναστάντες δ ο δο πρεσβται ν μέσ τ λα θηκαν τς χερας π τν κεφαλν ατς

1:35 δ κλαουσα νέβλεψεν ες τν ορανν τι ν καρδα ατς πεποιθυα π τ κυρ

1:36 επαν δ ο πρεσβται περιπατοντων μν ν τ παραδεσ μνων εσλθεν ατη μετ δο παιδισκν κα πέκλεισεν τς θρας το παραδεσου κα πέλυσεν τς παιδσκας

1:37 κα λθεν πρς ατν νεανσκος ς ν κεκρυμμένος κα νέπεσε μετ ατς

1:38 μες δ ντες ν τ γων το παραδεσου δντες τν νομαν δράμομεν π ατος

1:39 κα δντες συγγινομένους ατος κενου μν οκ δυνθημεν γκρατες γενέσθαι δι τ σχειν ατν πρ μς κα νοξαντα τς θρας κπεπηδηκέναι

1:40 τατης δ πιλαβμενοι πηρωτμεν τς ν νεανσκος

1:41 κα οκ θέλησεν ναγγελαι μν τατα μαρτυρομεν κα πστευσεν ατος συναγωγ ς πρεσβυτέροις το λαο κα κριτας κα κατέκριναν ατν ποθανεν

1:42 νεβησεν δ φων μεγάλ Σουσαννα κα επεν θες ανιος τν κρυπτν γνστης εδς τ πάντα πρν γενέσεως ατν

1:43 σ πστασαι τι ψευδ μου κατεμαρτρησαν κα δο ποθνσκω μ ποισασα μηδν ν οτοι πονηρεσαντο κατ μο

1:44 κα εσκουσεν κριος τς φωνς ατς

1:45 κα παγομένης ατς πολέσθαι ξγειρεν θες τ πνεμα τ γιον παιδαρου νεωτέρου νομα Δανιηλ

1:46 κα βησεν φων μεγάλ καθαρς γ π το αματος τατης

1:47 πέστρεψεν δ πς λας πρς ατν κα επαν τς λγος οτος ν σ λελάληκας

1:48 δ στς ν μέσ ατν επεν οτως μωρο ο υο Ισραηλ οκ νακρναντες οδ τ σαφς πιγνντες κατεκρνατε θυγατέρα Ισραηλ

1:49 ναστρέψατε ες τ κριτριον ψευδ γρ οτοι κατεμαρτρησαν ατς

1:50 κα νέστρεψεν πς λας μετ σπουδς κα επαν ατ ο πρεσβτεροι δερο κάθισον ν μέσ μν κα νάγγειλον μν τι σο δέδωκεν θες τ πρεσβεον

1:51 κα επεν πρς ατος Δανιηλ διαχωρσατε ατος π λλλων μακράν κα νακριν ατος

1:52 ς δ διεχωρσθησαν ες π το νς κάλεσεν τν να ατν κα επεν πρς ατν πεπαλαιωμένε μερν κακν νν κασιν α μαρται σου ς ποεις τ πρτερον

1:53 κρνων κρσεις δκους κα τος μν θους κατακρνων πολων δ τος ατους λέγοντος το κυρου θον κα δκαιον οκ ποκτενες

1:54 νν ον τατην επερ εδες επν π τ δένδρον εδες ατος μιλοντας λλλοις δ επεν π σχνον

1:55 επεν δ Δανιηλ ρθς ψευσαι ες τν σεαυτο κεφαλν δη γρ γγελος το θεο λαβν φάσιν παρ το θεο σχσει σε μέσον

1:56 κα μεταστσας ατν κέλευσεν προσαγαγεν τν τερον κα επεν ατ σπέρμα Χανααν κα οκ Ιουδα τ κάλλος ξηπάτησέν σε κα πιθυμα διέστρεψεν τν καρδαν σου

1:57 οτως ποιετε θυγατράσιν Ισραηλ κα κεναι φοβομεναι μλουν μν λλ ο θυγάτηρ Ιουδα πέμεινεν τν νομαν μν

1:58 νν ον λέγε μοι π τ δένδρον κατέλαβες ατος μιλοντας λλλοις δ επεν π πρνον

1:59 επεν δ ατ Δανιηλ ρθς ψευσαι κα σ ες τν σεαυτο κεφαλν μένει γρ γγελος το θεο τν ομφααν χων πρσαι σε μέσον πως ξολεθρεσ μς

1:60 κα νεβησεν πσα συναγωγ φων μεγάλ κα ελγησαν τ θε τ σζοντι τος λπζοντας π ατν

1:61 κα νέστησαν π τος δο πρεσβτας τι συνέστησεν ατος Δανιηλ κ το στματος ατν ψευδομαρτυρσαντας κα ποησαν ατος ν τρπον πονηρεσαντο τ πλησον

1:62 ποισαι κατ τν νμον Μωυσ κα πέκτειναν ατος κα σθη αμα νατιον ν τ μέρ κεν

1:63 Χελκιας δ κα γυν ατο νεσαν τν θεν περ τς θυγατρς ατν Σουσαννας μετ Ιωακιμ το νδρς ατς κα τν συγγενν πάντων τι οχ ερέθη ν ατ σχημον πργμα

1:64 κα Δανιηλ γένετο μέγας νπιον το λαο π τς μέρας κενης κα πέκεινα