Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Psalms
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

Psalms

Chapter 118

118:1 αλληλουια α# αλφ μακάριοι ο μωμοι ν δ ο πορευμενοι ν νμ κυρου

118:2 μακάριοι ο ξερευνντες τ μαρτρια ατο ν λ καρδ κζητσουσιν ατν

118:3 ο γρ ο ργαζμενοι τν νομαν ν τας δος ατο πορεθησαν

118:4 σ νετελω τς ντολάς σου φυλάξασθαι σφδρα

118:5 φελον κατευθυνθεησαν α δο μου το φυλάξασθαι τ δικαιματά σου

118:6 ττε ο μ παισχυνθ ν τ με πιβλέπειν π πάσας τς ντολάς σου

118:7 ξομολογσομα σοι κριε ν εθτητι καρδας ν τ μεμαθηκέναι με τ κρματα τς δικαιοσνης σου

118:8 τ δικαιματά σου φυλάξω μ με γκαταλπς ως σφδρα

118:9 β# βηθ ν τνι κατορθσει νετερος τν δν ατο ν τ φυλάσσεσθαι τος λγους σου

118:10 ν λ καρδ μου ξεζτησά σε μ πσ με π τν ντολν σου

118:11 ν τ καρδ μου κρυψα τ λγιά σου πως ν μ μάρτω σοι

118:12 ελογητς ε κριε δδαξν με τ δικαιματά σου

118:13 ν τος χελεσν μου ξγγειλα πάντα τ κρματα το στματς σου

118:14 ν τ δ τν μαρτυρων σου τέρφθην ς π παντ πλοτ

118:15 ν τας ντολας σου δολεσχσω κα κατανοσω τς δος σου

118:16 ν τος δικαιμασν σου μελετσω οκ πιλσομαι τν λγων σου

118:17 γ# γιμαλ νταπδος τ δολ σου ζσομαι κα φυλάξω τος λγους σου

118:18 ποκάλυψον τος φθαλμος μου κα κατανοσω τ θαυμάσιά σου κ το νμου σου

118:19 πάροικος γ εμι ν τ γ μ ποκρψς π μο τς ντολάς σου

118:20 πεπθησεν ψυχ μου το πιθυμσαι τ κρματά σου ν παντ καιρ

118:21 πετμησας περηφάνοις πικατάρατοι ο κκλνοντες π τν ντολν σου

118:22 περελε π μο νειδος κα ξουδένωσιν τι τ μαρτριά σου ξεζτησα

118:23 κα γρ κάθισαν ρχοντες κα κατ μο κατελάλουν δ δολς σου δολέσχει ν τος δικαιμασν σου

118:24 κα γρ τ μαρτριά σου μελέτη μο στιν κα α συμβουλαι μου τ δικαιματά σου

118:25 δ# δελθ κολλθη τ δάφει ψυχ μου ζσν με κατ τν λγον σου

118:26 τς δος μου ξγγειλα κα πκουσάς μου δδαξν με τ δικαιματά σου

118:27 δν δικαιωμάτων σου συνέτισν με κα δολεσχσω ν τος θαυμασοις σου

118:28 σταξεν ψυχ μου π κηδας βεβαωσν με ν τος λγοις σου

118:29 δν δικας πστησον π μο κα τ νμ σου λέησν με

118:30 δν ληθεας ρετισάμην τ κρματά σου οκ πελαθμην

118:31 κολλθην τος μαρτυροις σου κριε μ με καταισχνς

118:32 δν ντολν σου δραμον ταν πλάτυνας τν καρδαν μου

118:33 ε# η νομοθέτησν με κριε τν δν τν δικαιωμάτων σου κα κζητσω ατν δι παντς

118:34 συνέτισν με κα ξερευνσω τν νμον σου κα φυλάξω ατν ν λ καρδ μου

118:35 δγησν με ν τρβ τν ντολν σου τι ατν θέλησα

118:36 κλνον τν καρδαν μου ες τ μαρτριά σου κα μ ες πλεονεξαν

118:37 πστρεψον τος φθαλμος μου το μ δεν ματαιτητα ν τ δ σου ζσν με

118:38 στσον τ δολ σου τ λγιν σου ες τν φβον σου

118:39 περελε τν νειδισμν μου ν ππτευσα τ γρ κρματά σου χρηστά

118:40 δο πεθμησα τς ντολάς σου ν τ δικαιοσν σου ζσν με

118:41 ϝ# ουαυ κα λθοι π μ τ λες σου κριε τ σωτριν σου κατ τ λγιν σου

118:42 κα ποκριθσομαι τος νειδζουσ με λγον τι λπισα π τος λγους σου

118:43 κα μ περιέλς κ το στματς μου λγον ληθεας ως σφδρα τι π τ κρματά σου πλπισα

118:44 κα φυλάξω τν νμον σου δι παντς ες τν ανα κα ες τν ανα το ανος

118:45 κα πορευμην ν πλατυσμ τι τς ντολάς σου ξεζτησα

118:46 κα λάλουν ν τος μαρτυροις σου ναντον βασιλέων κα οκ σχυνμην

118:47 κα μελέτων ν τας ντολας σου ας γάπησα σφδρα

118:48 κα ρα τς χεράς μου πρς τς ντολάς σου ς γάπησα κα δολέσχουν ν τος δικαιμασν σου

118:49 ζ# ζαι μνσθητι τν λγον σου τ δολ σου πλπισάς με

118:50 ατη με παρεκάλεσεν ν τ ταπεινσει μου τι τ λγιν σου ζησέν με

118:51 περφανοι παρηνμουν ως σφδρα π δ το νμου σου οκ ξέκλινα

118:52 μνσθην τν κριμάτων σου π ανος κριε κα παρεκλθην

118:53 θυμα κατέσχεν με π μαρτωλν τν γκαταλιμπανντων τν νμον σου

118:54 ψαλτ σάν μοι τ δικαιματά σου ν τπ παροικας μου

118:55 μνσθην ν νυκτ το νματς σου κριε κα φλαξα τν νμον σου

118:56 ατη γενθη μοι τι τ δικαιματά σου ξεζτησα

118:57 η# ηθ μερς μου κριε επα φυλάξασθαι τν νμον σου

118:58 δεθην το προσπου σου ν λ καρδ μου λέησν με κατ τ λγιν σου

118:59 διελογισάμην τς δος σου κα πέστρεψα τος πδας μου ες τ μαρτριά σου

118:60 τοιμάσθην κα οκ ταράχθην το φυλάξασθαι τς ντολάς σου

118:61 σχοινα μαρτωλν περιεπλάκησάν μοι κα το νμου σου οκ πελαθμην

118:62 μεσονκτιον ξηγειρμην το ξομολογεσθα σοι π τ κρματα τς δικαιοσνης σου

118:63 μέτοχος γ εμι πάντων τν φοβουμένων σε κα τν φυλασσντων τς ντολάς σου

118:64 το λέους σου κριε πλρης γ τ δικαιματά σου δδαξν με

118:65 θ# τηθ χρησττητα ποησας μετ το δολου σου κριε κατ τν λγον σου

118:66 χρησττητα κα παιδεαν κα γνσιν δδαξν με τι τας ντολας σου πστευσα

118:67 πρ το με ταπεινωθναι γ πλημμέλησα δι τοτο τ λγιν σου φλαξα

118:68 χρηστς ε σ κριε κα ν τ χρησττητ σου δδαξν με τ δικαιματά σου

118:69 πληθνθη π μ δικα περηφάνων γ δ ν λ καρδ μου ξερευνσω τς ντολάς σου

118:70 τυρθη ς γάλα καρδα ατν γ δ τν νμον σου μελέτησα

118:71 γαθν μοι τι ταπενωσάς με πως ν μάθω τ δικαιματά σου

118:72 γαθν μοι νμος το στματς σου πρ χιλιάδας χρυσου κα ργυρου

118:73 ι# ιωθ α χερές σου ποησάν με κα πλασάν με συνέτισν με κα μαθσομαι τς ντολάς σου

118:74 ο φοβομενο σε ψοντα με κα εφρανθσονται τι ες τος λγους σου πλπισα

118:75 γνων κριε τι δικαιοσνη τ κρματά σου κα ληθε ταπενωσάς με

118:76 γενηθτω δ τ λες σου το παρακαλέσαι με κατ τ λγιν σου τ δολ σου

118:77 λθέτωσάν μοι ο οκτιρμο σου κα ζσομαι τι νμος σου μελέτη μο στιν

118:78 ασχυνθτωσαν περφανοι τι δκως νμησαν ες μέ γ δ δολεσχσω ν τας ντολας σου

118:79 πιστρεψάτωσάν μοι ο φοβομενο σε κα ο γινσκοντες τ μαρτριά σου

118:80 γενηθτω καρδα μου μωμος ν τος δικαιμασν σου πως ν μ ασχυνθ

118:81 ια# χαφ κλεπει ες τ σωτριν σου ψυχ μου κα ες τν λγον σου πλπισα

118:82 ξέλιπον ο φθαλμο μου ες τ λγιν σου λέγοντες πτε παρακαλέσεις με

118:83 τι γενθην ς σκς ν πάχν τ δικαιματά σου οκ πελαθμην

118:84 πσαι εσν α μέραι το δολου σου πτε ποισεις μοι κ τν καταδιωκντων με κρσιν

118:85 διηγσαντ μοι παράνομοι δολεσχας λλ οχ ς νμος σου κριε

118:86 πσαι α ντολα σου λθεια δκως κατεδωξάν με βοθησν μοι

118:87 παρ βραχ συνετέλεσάν με ν τ γ γ δ οκ γκατέλιπον τς ντολάς σου

118:88 κατ τ λες σου ζσν με κα φυλάξω τ μαρτρια το στματς σου

118:89 ιβ# λαβδ ες τν ανα κριε λγος σου διαμένει ν τ οραν

118:90 ες γενεν κα γενεν λθειά σου θεμελωσας τν γν κα διαμένει

118:91 τ διατάξει σου διαμένει μέρα τι τ σμπαντα δολα σά

118:92 ε μ τι νμος σου μελέτη μο στιν ττε ν πωλμην ν τ ταπεινσει μου

118:93 ες τν ανα ο μ πιλάθωμαι τν δικαιωμάτων σου τι ν ατος ζησάς με κριε

118:94 σς εμι γ σσν με τι τ δικαιματά σου ξεζτησα

118:95 μ πέμειναν μαρτωλο το πολέσαι με τ μαρτριά σου συνκα

118:96 πάσης συντελεας εδον πέρας πλατεα ντολ σου σφδρα

118:97 ιγ# μημ ς γάπησα τν νμον σου κριε λην τν μέραν μελέτη μο στιν

118:98 πρ τος χθρος μου σφισάς με τν ντολν σου τι ες τν ανά μο στιν

118:99 πρ πάντας τος διδάσκοντάς με συνκα τι τ μαρτριά σου μελέτη μο στιν

118:100 πρ πρεσβυτέρους συνκα τι τς ντολάς σου ξεζτησα

118:101 κ πάσης δο πονηρς κλυσα τος πδας μου πως ν φυλάξω τος λγους σου

118:102 π τν κριμάτων σου οκ ξέκλινα τι σ νομοθέτησάς μοι

118:103 ς γλυκέα τ λάρυγγ μου τ λγιά σου πρ μέλι κα κηρον τ στματ μου

118:104 π τν ντολν σου συνκα δι τοτο μσησα πσαν δν δικας τι σ νομοθέτησάς μοι

118:105 ιδ# νουν λχνος τος ποσν μου λγος σου κα φς τας τρβοις μου

118:106 μμοκα κα στησα το φυλάξασθαι τ κρματα τς δικαιοσνης σου

118:107 ταπεινθην ως σφδρα κριε ζσν με κατ τν λγον σου

118:108 τ κοσια το στματς μου εδκησον δ κριε κα τ κρματά σου δδαξν με

118:109 ψυχ μου ν τας χερσν μου δι παντς κα το νμου σου οκ πελαθμην

118:110 θεντο μαρτωλο παγδα μοι κα κ τν ντολν σου οκ πλανθην

118:111 κληρονμησα τ μαρτριά σου ες τν ανα τι γαλλαμα τς καρδας μο εσιν

118:112 κλινα τν καρδαν μου το ποισαι τ δικαιματά σου ες τν ανα δι ντάμειψιν

118:113 ιε# σαμχ παρανμους μσησα κα τν νμον σου γάπησα

118:114 βοηθς μου κα ντιλμπτωρ μου ε σ ες τν λγον σου πλπισα

118:115 κκλνατε π μο πονηρευμενοι κα ξερευνσω τς ντολς το θεο μου

118:116 ντιλαβο μου κατ τ λγιν σου κα ζσομαι κα μ καταισχνς με π τς προσδοκας μου

118:117 βοθησν μοι κα σωθσομαι κα μελετσω ν τος δικαιμασν σου δι παντς

118:118 ξουδένωσας πάντας τος ποστατοντας π τν δικαιωμάτων σου τι δικον τ νθμημα ατν

118:119 παραβανοντας λογισάμην πάντας τος μαρτωλος τς γς δι τοτο γάπησα τ μαρτριά σου δι παντς

118:120 καθλωσον κ το φβου σου τς σάρκας μου π γρ τν κριμάτων σου φοβθην

118:121 ιϝ# αιν ποησα κρμα κα δικαιοσνην μ παραδς με τος δικοσν με

118:122 κδεξαι τν δολν σου ες γαθν μ συκοφαντησάτωσάν με περφανοι

118:123 ο φθαλμο μου ξέλιπον ες τ σωτριν σου κα ες τ λγιον τς δικαιοσνης σου

118:124 ποησον μετ το δολου σου κατ τ λες σου κα τ δικαιματά σου δδαξν με

118:125 δολς σο εμι γ συνέτισν με κα γνσομαι τ μαρτριά σου

118:126 καιρς το ποισαι τ κυρ διεσκέδασαν τν νμον σου

118:127 δι τοτο γάπησα τς ντολάς σου πρ χρυσον κα τοπάζιον

118:128 δι τοτο πρς πάσας τς ντολάς σου κατωρθομην πσαν δν δικον μσησα

118:129 ιζ# φη θαυμαστ τ μαρτριά σου δι τοτο ξηρενησεν ατ ψυχ μου

118:130 δλωσις τν λγων σου φωτιε κα συνετιε νηπους

118:131 τ στμα μου νοιξα κα ελκυσα πνεμα τι τς ντολάς σου πεπθουν

118:132 πβλεψον π μ κα λέησν με κατ τ κρμα τν γαπντων τ νομά σου

118:133 τ διαβματά μου κατεθυνον κατ τ λγιν σου κα μ κατακυριευσάτω μου πσα νομα

118:134 λτρωσα με π συκοφαντας νθρπων κα φυλάξω τς ντολάς σου

118:135 τ πρσωπν σου πφανον π τν δολν σου κα δδαξν με τ δικαιματά σου

118:136 διεξδους δάτων κατέβησαν ο φθαλμο μου πε οκ φλαξαν τν νμον σου

118:137 ιη# σαδη δκαιος ε κριε κα εθς κρσις σου

118:138 νετελω δικαιοσνην τ μαρτριά σου κα λθειαν σφδρα

118:139 ξέτηξέν με ζλος το οκου σου τι πελάθοντο τν λγων σου ο χθρο μου

118:140 πεπυρωμένον τ λγιν σου σφδρα κα δολς σου γάπησεν ατ

118:141 νετερς εμι γ κα ξουδενωμένος τ δικαιματά σου οκ πελαθμην

118:142 δικαιοσνη σου δικαιοσνη ες τν ανα κα νμος σου λθεια

118:143 θλψις κα νάγκη εροσάν με α ντολα σου μελέτη μου

118:144 δικαιοσνη τ μαρτριά σου ες τν ανα συνέτισν με κα ζσομαι

118:145 ιθ# κωφ κέκραξα ν λ καρδ μου πάκουσν μου κριε τ δικαιματά σου κζητσω

118:146 κέκραξά σε σσν με κα φυλάξω τ μαρτριά σου

118:147 προέφθασα ν ωρ κα κέκραξα ες τος λγους σου πλπισα

118:148 προέφθασαν ο φθαλμο μου πρς ρθρον το μελετν τ λγιά σου

118:149 τς φωνς μου κουσον κριε κατ τ λες σου κατ τ κρμα σου ζσν με

118:150 προσγγισαν ο καταδικοντές με νομ π δ το νμου σου μακρνθησαν

118:151 γγς ε σ κριε κα πσαι α ντολα σου λθεια

118:152 κατ ρχς γνων κ τν μαρτυρων σου τι ες τν ανα θεμελωσας ατά

118:153 κ# ρης δ τν ταπενωσν μου κα ξελο με τι τν νμον σου οκ πελαθμην

118:154 κρνον τν κρσιν μου κα λτρωσα με δι τν λγον σου ζσν με

118:155 μακρν π μαρτωλν σωτηρα τι τ δικαιματά σου οκ ξεζτησαν

118:156 ο οκτιρμο σου πολλο κριε κατ τ κρμα σου ζσν με

118:157 πολλο ο κδικοντές με κα κθλβοντές με κ τν μαρτυρων σου οκ ξέκλινα

118:158 εδον συνθετοντας κα ξετηκμην τι τ λγιά σου οκ φυλάξαντο

118:159 δ τι τς ντολάς σου γάπησα κριε ν τ λέει σου ζσν με

118:160 ρχ τν λγων σου λθεια κα ες τν ανα πάντα τ κρματα τς δικαιοσνης σου

118:161 κα# σεν ρχοντες κατεδωξάν με δωρεάν κα π τν λγων σου δειλασεν καρδα μου

118:162 γαλλιάσομαι γ π τ λγιά σου ς ερσκων σκλα πολλά

118:163 δικαν μσησα κα βδελυξάμην τν δ νμον σου γάπησα

118:164 πτάκις τς μέρας νεσά σοι π τ κρματα τς δικαιοσνης σου

118:165 ερνη πολλ τος γαπσιν τν νμον σου κα οκ στιν ατος σκάνδαλον

118:166 προσεδκων τ σωτριν σου κριε κα τς ντολάς σου γάπησα

118:167 φλαξεν ψυχ μου τ μαρτριά σου κα γάπησεν ατ σφδρα

118:168 φλαξα τς ντολάς σου κα τ μαρτριά σου τι πσαι α δο μου ναντον σου κριε

118:169 κβ# θαυ γγισάτω δέησς μου νπιν σου κριε κατ τ λγιν σου συνέτισν με

118:170 εσέλθοι τ ξωμά μου νπιν σου κατ τ λγιν σου σα με

118:171 ξερεξαιντο τ χελη μου μνον ταν διδάξς με τ δικαιματά σου

118:172 φθέγξαιτο γλσσά μου τ λγιν σου τι πσαι α ντολα σου δικαιοσνη

118:173 γενέσθω χερ σου το σσα με τι τς ντολάς σου ρετισάμην

118:174 πεπθησα τ σωτριν σου κριε κα νμος σου μελέτη μο στιν

118:175 ζσεται ψυχ μου κα ανέσει σε κα τ κρματά σου βοηθσει μοι

118:176 πλανθην ς πρβατον πολωλς ζτησον τν δολν σου τι τς ντολάς σου οκ πελαθμην


Next: Psalms 119