Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Psalms
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

Psalms

Chapter 77

77:1 συνέσεως τ Ασαφ προσέχετε λας μου τν νμον μου κλνατε τ ος μν ες τ ματα το στματς μου

77:2 νοξω ν παραβολας τ στμα μου φθέγξομαι προβλματα π ρχς

77:3 σα κοσαμεν κα γνωμεν ατ κα ο πατέρες μν διηγσαντο μν

77:4 οκ κρβη π τν τέκνων ατν ες γενεν τέραν παγγέλλοντες τς ανέσεις το κυρου κα τς δυναστεας ατο κα τ θαυμάσια ατο ποησεν

77:5 κα νέστησεν μαρτριον ν Ιακωβ κα νμον θετο ν Ισραηλ σα νετελατο τος πατράσιν μν το γνωρσαι ατ τος υος ατν

77:6 πως ν γν γενε τέρα υο ο τεχθησμενοι κα ναστσονται κα παγγελοσιν ατ τος υος ατν

77:7 να θνται π τν θεν τν λπδα ατν κα μ πιλάθωνται τν ργων το θεο κα τς ντολς ατο κζητσουσιν

77:8 να μ γένωνται ς ο πατέρες ατν γενε σκολι κα παραπικρανουσα γενεά τις ο κατηθυνεν τν καρδαν ατς κα οκ πιστθη μετ το θεο τ πνεμα ατς

77:9 υο Εφραιμ ντενοντες κα βάλλοντες τξοις στράφησαν ν μέρ πολέμου

77:10 οκ φλαξαν τν διαθκην το θεο κα ν τ νμ ατο οκ θελον πορεεσθαι

77:11 κα πελάθοντο τν εεργεσιν ατο κα τν θαυμασων ατο ν δειξεν ατος

77:12 ναντον τν πατέρων ατν ποησεν θαυμάσια ν γ Αγπτ ν πεδ Τάνεως

77:13 διέρρηξεν θάλασσαν κα διγαγεν ατος στησεν δατα σε σκν

77:14 κα δγησεν ατος ν νεφέλ μέρας κα λην τν νκτα ν φωτισμ πυρς

77:15 διέρρηξεν πέτραν ν ρμ κα πτισεν ατος ς ν βσσ πολλ

77:16 κα ξγαγεν δωρ κ πέτρας κα κατγαγεν ς ποταμος δατα

77:17 κα προσέθεντο τι το μαρτάνειν ατ παρεπκραναν τν ψιστον ν νδρ

77:18 κα ξεπερασαν τν θεν ν τας καρδαις ατν το ατσαι βρματα τας ψυχας ατν

77:19 κα κατελάλησαν το θεο κα επαν μ δυνσεται θες τοιμάσαι τράπεζαν ν ρμ

77:20 πε πάταξεν πέτραν κα ρρησαν δατα κα χεμαρροι κατεκλσθησαν μ κα ρτον δναται δοναι τοιμάσαι τράπεζαν τ λα ατο

77:21 δι τοτο κουσεν κριος κα νεβάλετο κα πρ νφθη ν Ιακωβ κα ργ νέβη π τν Ισραηλ

77:22 τι οκ πστευσαν ν τ θε οδ λπισαν π τ σωτριον ατο

77:23 κα νετελατο νεφέλαις περάνωθεν κα θρας ορανο νέξεν

77:24 κα βρεξεν ατος μαννα φαγεν κα ρτον ορανο δωκεν ατος

77:25 ρτον γγέλων φαγεν νθρωπος πισιτισμν πέστειλεν ατος ες πλησμονν

77:26 πρεν ντον ξ ορανο κα πγαγεν ν τ δυναστε ατο λβα

77:27 κα βρεξεν π ατος σε χον σάρκας κα σε μμον θαλασσν πετειν πτερωτά

77:28 κα πέπεσον ες μέσον τς παρεμβολς ατν κκλ τν σκηνωμάτων ατν

77:29 κα φάγοσαν κα νεπλσθησαν σφδρα κα τν πιθυμαν ατν νεγκεν ατος

77:30 οκ στερθησαν π τς πιθυμας ατν τι τς βρσεως ατν οσης ν τ στματι ατν

77:31 κα ργ το θεο νέβη π ατος κα πέκτεινεν ν τος ποσιν ατν κα τος κλεκτος το Ισραηλ συνεπδισεν

77:32 ν πσιν τοτοις μαρτον τι κα οκ πστευσαν ν τος θαυμασοις ατο

77:33 κα ξέλιπον ν ματαιτητι α μέραι ατν κα τ τη ατν μετ σπουδς

77:34 ταν πέκτεννεν ατος ξεζτουν ατν κα πέστρεφον κα ρθριζον πρς τν θεν

77:35 κα μνσθησαν τι θες βοηθς ατν στιν κα θες ψιστος λυτρωτς ατν στιν

77:36 κα πάτησαν ατν ν τ στματι ατν κα τ γλσσ ατν ψεσαντο ατ

77:37 δ καρδα ατν οκ εθεα μετ ατο οδ πιστθησαν ν τ διαθκ ατο

77:38 ατς δέ στιν οκτρμων κα λάσεται τας μαρταις ατν κα ο διαφθερε κα πληθυνε το ποστρέψαι τν θυμν ατο κα οχ κκασει πσαν τν ργν ατο

77:39 κα μνσθη τι σάρξ εσιν πνεμα πορευμενον κα οκ πιστρέφον

77:40 ποσάκις παρεπκραναν ατν ν τ ρμ παρργισαν ατν ν γ νδρ

77:41 κα πέστρεψαν κα περασαν τν θεν κα τν γιον το Ισραηλ παρξυναν

77:42 οκ μνσθησαν τς χειρς ατο μέρας ς λυτρσατο ατος κ χειρς θλβοντος

77:43 ς θετο ν Αγπτ τ σημεα ατο κα τ τέρατα ατο ν πεδ Τάνεως

77:44 κα μετέστρεψεν ες αμα τος ποταμος ατν κα τ μβρματα ατν πως μ πωσιν

77:45 ξαπέστειλεν ες ατος κυνμυιαν κα κατέφαγεν ατος κα βάτραχον κα διέφθειρεν ατος

77:46 κα δωκεν τ ρυσβ τν καρπν ατν κα τος πνους ατν τ κρδι

77:47 πέκτεινεν ν χαλάζ τν μπελον ατν κα τς συκαμνους ατν ν τ πάχν

77:48 κα παρέδωκεν ες χάλαζαν τ κτνη ατν κα τν παρξιν ατν τ πυρ

77:49 ξαπέστειλεν ες ατος ργν θυμο ατο θυμν κα ργν κα θλψιν ποστολν δι γγέλων πονηρν

77:50 δοποησεν τρβον τ ργ ατο οκ φεσατο π θανάτου τν ψυχν ατν κα τ κτνη ατν ες θάνατον συνέκλεισεν

77:51 κα πάταξεν πν πρωττοκον ν Αγπτ παρχν τν πνων ατν ν τος σκηνμασι Χαμ

77:52 κα πρεν ς πρβατα τν λαν ατο κα νγαγεν ατος ς πομνιον ν ρμ

77:53 κα δγησεν ατος ν λπδι κα οκ δειλασαν κα τος χθρος ατν κάλυψεν θάλασσα

77:54 κα εσγαγεν ατος ες ριον γιάσματος ατο ρος τοτο κτσατο δεξι ατο

77:55 κα ξέβαλεν π προσπου ατν θνη κα κληροδτησεν ατος ν σχοιν κληροδοσας κα κατεσκνωσεν ν τος σκηνμασιν ατν τς φυλς το Ισραηλ

77:56 κα περασαν κα παρεπκραναν τν θεν τν ψιστον κα τ μαρτρια ατο οκ φυλάξαντο

77:57 κα πέστρεψαν κα συνθέτησαν καθς κα ο πατέρες ατν κα μετεστράφησαν ες τξον στρεβλν

77:58 κα παρργισαν ατν ν τος βουνος ατν κα ν τος γλυπτος ατν παρεζλωσαν ατν

77:59 κουσεν θες κα περεδεν κα ξουδένωσεν σφδρα τν Ισραηλ

77:60 κα πσατο τν σκηνν Σηλωμ σκνωμα ατο ο κατεσκνωσεν ν νθρποις

77:61 κα παρέδωκεν ες αχμαλωσαν τν σχν ατν κα τν καλλονν ατν ες χερας χθρο

77:62 κα συνέκλεισεν ες ομφααν τν λαν ατο κα τν κληρονομαν ατο περεδεν

77:63 τος νεανσκους ατν κατέφαγεν πρ κα α παρθένοι ατν οκ πενθθησαν

77:64 ο ερες ατν ν ομφα πεσαν κα α χραι ατν ο κλαυσθσονται

77:65 κα ξηγέρθη ς πνν κριος ς δυνατς κεκραιπαληκς ξ ονου

77:66 κα πάταξεν τος χθρος ατο ες τ πσω νειδος ανιον δωκεν ατος

77:67 κα πσατο τ σκνωμα Ιωσηφ κα τν φυλν Εφραιμ οκ ξελέξατο

77:68 κα ξελέξατο τν φυλν Ιουδα τ ρος τ Σιων γάπησεν

77:69 κα κοδμησεν ς μονοκερτων τ γασμα ατο ν τ γ θεμελωσεν ατν ες τν ανα

77:70 κα ξελέξατο Δαυιδ τν δολον ατο κα νέλαβεν ατν κ τν ποιμνων τν προβάτων

77:71 ξπισθεν τν λοχευομένων λαβεν ατν ποιμανειν Ιακωβ τν λαν ατο κα Ισραηλ τν κληρονομαν ατο

77:72 κα πομανεν ατος ν τ κακ τς καρδας ατο κα ν τας συνέσεσι τν χειρν ατο δγησεν ατος


Next: Psalms 78