Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Odes
Prev  Next
Sep 

Odes

Chapter 2

2:0 δ Μωυσέως ν τ Δευτερονομ

2:1 πρσεχε ορανέ κα λαλσω κα κουέτω γ ματα κ στματς μου

2:2 προσδοκάσθω ς ετς τ πφθεγμά μου κα καταβτω ς δρσος τ ματά μου σε μβρος π γρωστιν κα σε νιφετς π χρτον

2:3 τι νομα κυρου κάλεσα δτε μεγαλωσνην τ θε μν

2:4 θες ληθιν τ ργα ατο κα πσαι α δο ατο κρσις θες πιστς κα οκ στιν δικα δκαιος κα σιος κριος

2:5 μάρτοσαν οκ ατ τέκνα μωμητά γενε σκολι κα διεστραμμένη

2:6 τατα κυρ νταποδδοτε οτω λας μωρς κα οχ σοφς οκ ατς οτς σου πατρ κτσατ σε κα ποησέν σε κα κτισέν σε

2:7 μνσθητε μέρας ανος σνετε τη γενες γενεν περτησον τν πατέρα σου κα ναγγελε σοι τος πρεσβυτέρους σου κα ροσν σοι

2:8 τε διεμέριζεν ψιστος θνη ς διέσπειρεν υος Αδαμ στησεν ρια θνν κατ ριθμν γγέλων θεο

2:9 κα γενθη μερς κυρου λας ατο Ιακωβ σχονισμα κληρονομας ατο Ισραηλ

2:10 ατάρκησεν ατν ν τ ρμ ν δψει καματος ν νδρ κκλωσεν ατν κα παδευσεν ατν κα διεφλαξεν ατν ς κρην φθαλμο

2:11 ς ετς σκεπάσαι νοσσιν ατο κα π τος νεοσσος ατο πεπθησεν διες τς πτέρυγας ατο δέξατο ατος κα νέλαβεν ατος π τν μεταφρένων ατο

2:12 κριος μνος γεν ατος κα οκ ν μετ ατν θες λλτριος

2:13 νεββασεν ατος π τν σχν τς γς ψμισεν ατος γενματα γρν θλασαν μέλι κ πέτρας κα λαιον κ στερες πέτρας

2:14 βοτυρον βον κα γάλα προβάτων μετ στέατος ρνν κα κριν υν ταρων κα τράγων μετ στέατος νεφρν πυρο κα αμα σταφυλς πιον ονον

2:15 κα φαγεν Ιακωβ κα νεπλσθη κα πελάκτισεν γαπημένος λιπάνθη παχνθη πλατνθη κα γκατέλιπεν θεν τν ποισαντα ατν κα πέστη π θεο σωτρος ατο

2:16 παρξυνάν με π λλοτροις ν βδελγμασιν ατν ξεπκρανάν με

2:17 θυσαν δαιμονοις κα ο θε θεος ος οκ δεισαν καινο κα πρσφατοι κασιν ος οκ δεισαν ο πατέρες ατν

2:18 θεν τν γεννσαντά σε γκατέλιπες κα πελάθου θεο το τρέφοντς σε

2:19 κα εδεν κριος κα ζλωσεν κα παρωξνθη δι ργν υν ατο κα θυγατέρων

2:20 κα επεν ποστρέψω τ πρσωπν μου π ατν κα δεξω τ σται ατος π σχάτων τι γενε ξεστραμμένη στν υο ος οκ στιν πστις ν ατος

2:21 ατο παρεζλωσάν με π ο θε παρργισάν με ν τος εδλοις ατν κγ παραζηλσω ατος π οκ θνει π θνει συνέτ παροργι ατος

2:22 τι πρ κκέκαυται κ το θυμο μου καυθσεται ως δου κάτω καταφάγεται γν κα τ γενματα ατς φλέξει θεμέλια ρέων

2:23 συνάξω ες ατος κακ κα τ βέλη μου συντελέσω ες ατος

2:24 τηκμενοι λιμ κα βρσει ρνέων κα πισθτονος νατος δντας θηρων ξαποστελ ες ατος μετ θυμο συρντων π γς

2:25 ξωθεν τεκνσει ατος μάχαιρα κα κ τν ταμιεων φβος νεανσκος σν παρθέν θηλάζων μετ καθεστηκτος πρεσβυτέρου

2:26 επα διασπερ ατος πασω δ ξ νθρπων τ μνημσυνον ατν

2:27 ε μ δι ργν χθρν να μ μακροχρονσωσιν κα να μ συνεπιθνται ο πεναντοι μ επωσιν χερ μν ψηλ κα οχ κριος ποησεν τατα πάντα

2:28 τι θνος πολωλεκς βουλν στιν κα οκ στιν ν ατος πιστμη

2:29 οκ φρνησαν συνιέναι τατα καταδεξάσθωσαν ες τν πιντα χρνον

2:30 πς διξεται ες χιλους κα δο μετακινσουσιν μυριάδας ε μ θες πέδοτο ατος κα κριος παρέδωκεν ατος

2:31 ο γάρ εσιν ο θεο ατν ς θες μν ο δ χθρο μν νητοι

2:32 κ γρ μπέλου Σοδομων μπελος ατν κα κληματς ατν κ Γομορρας σταφυλ ατν σταφυλ χολς βτρυς πικρας ατος

2:33 θυμς δρακντων ονος ατν κα θυμς σπδων νατος

2:34 οκ δο τατα πάντα συνκται παρ μο κα σφράγισται ν τος θησαυρος μου

2:35 ν μέρ κδικσεως νταποδσω ν καιρ ταν σφαλ πος ατν τι γγς μέρα πωλεας ατν κα πάρεστιν τοιμα μν

2:36 τι κρινε κριος τν λαν ατο κα π τος δολοις ατο παρακληθσεται εδεν γρ ατος παραλελυμένους κα κλελοιπτας ν παγωγ κα παρειμένους

2:37 κα επεν κριος πο εσιν ο θεο ατν φ ος πεποθεισαν π ατος

2:38 ν τ στέαρ τν θυσιν ατν σθετε κα πνετε τν ονον τν σπονδν ατν νασττωσαν κα βοηθησάτωσαν μν κα γενηθτωσαν μν σκεπαστα

2:39 δετε δετε τι γ εμι κα οκ στιν θες πλν μο γ ποκτεν κα ζν ποισω πατάξω κγ άσομαι κα οκ στιν ς ξελεται κ τν χειρν μου

2:40 τι ρ ες τν ορανν τν χερά μου κα μομαι τ δεξι μου κα ρ ζ γ ες τν ανα

2:41 τι παροξυν ς στραπν τν μάχαιράν μου κα νθέξεται κρματος χερ μου κα νταποδσω δκην τος χθρος κα τος μισοσν με νταποδσω

2:42 μεθσω τ βέλη μου φ αματος κα μάχαιρά μου καταφάγεται κρέα φ αματος τραυματιν κα αχμαλωσας π κεφαλς ρχντων θνν

2:43 εφράνθητε ορανο μα ατ κα προσκυνησάτωσαν ατ πάντες ο γγελοι θεο εφράνθητε θνη μετ το λαο ατο κα νισχυσάτωσαν ατ πάντες υο θεο τι τ αμα τν υν ατο κδικεται κα κδικσει κα νταποδσει δκην τος χθρος κα τος μισοσιν νταποδσει κα κκαθαριε κριος τν γν το λαο ατο


Next: Odes 3