Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
4 Maccabees
Prev  Next
Sep 

4 Maccabees

Chapter 5

5:1 προκαθσας γέ τοι μετ τν συνέδρων τραννος ντοχος π τινος ψηλο τπου κα τν στρατευμάτων ατ παρεστηκτων κυκλθεν νπλων

5:2 παρεκέλευεν τος δορυφροις να καστον Εβραον πισπσθαι κα κρεν εων κα εδωλοθτων ναγκάζειν πογεεσθαι

5:3 ε δέ τινες μ θέλοιεν μιαροφαγσαι τοτους τροχισθέντας ναιρεθναι

5:4 πολλν δ συναρπασθέντων ες πρτος κ τς γέλης νματι Ελεαζαρος τ γένος ερες τν πιστμην νομικς κα τν λικαν προκων κα πολλος τν περ τν τραννον δι τν λικαν γνριμος παρχθη πλησον ατο

5:5 κα ατν δν ντοχος φη

5:6 γ πρν ρξασθαι τν κατ σο βασάνων πρεσβτα συμβουλεσαιμ ν σοι τατα πως πογευσάμενος τν εων σζοιο

5:7 αδομαι γάρ σου τν λικαν κα τν πολιάν ν μετ τοσοτον χων χρνον ο μοι δοκες φιλοσοφεν τ Ιουδαων χρμενος θρησκε

5:8 δι τ γρ τς φσεως κεχαρισμένης καλλστην τν τοδε το ζου σαρκοφαγαν βδελττ

5:9 κα γρ νητον τοτο τ μ πολαειν τν χωρς νεδους δέων κα δικον ποστρέφεσθαι τς τς φσεως χάριτας

5:10 σ δέ μοι κα νοηττερον ποισειν δοκες ε κενοδοξν περ τ ληθς τι κμο καταφρονσεις π τ δ τιμωρ

5:11 οκ ξυπνσεις π τς φλυάρου φιλοσοφας μν κα ποσκεδάσεις τν λογισμν σου τν λρον κα ξιον τς λικας ναλαβν νον φιλοσοφσεις τν το συμφέροντος λθειαν

5:12 κα προσκυνσας μου τν φιλάνθρωπον παρηγοραν οκτιρσεις τ σεαυτο γρας

5:13 κα γρ νθυμθητι ς ε κα τς στιν τσδε τς θρησκεας μν ποπτικ δναμις συγγνωμονσειεν ν σοι π πάσ δι νάγκην παρανομ γινομέν

5:14 τοτον τν τρπον π τν κθεσμον σαρκοφαγαν ποτρνοντος το τυράννου λγον τησεν Ελεαζαρος

5:15 κα λαβν το λέγειν ξουσαν ρξατο δημηγορεν οτως

5:16 μες ντοχε θε πεπεισμένοι νμ πολιτεεσθαι οδεμαν νάγκην βιαιοτέραν εναι νομζομεν τς πρς τν νμον μν επειθεας

5:17 δι δ κατ οδένα τρπον παρανομεν ξιομεν

5:18 κατοι ε κατ λθειαν μ ν νμος μν ς πολαμβάνεις θεος λλως δ νομζομεν ατν εναι θεον οδ οτως ξν ν μν τν π τ εσεβε δξαν κυρσαι

5:19 μ μικρν ον εναι νομσς τατην ε μιαροφαγσαιμεν μαρταν

5:20 τ γρ π μικρος κα μεγάλοις παρανομεν σοδναμν στιν

5:21 δι κατέρου γρ ς μοως νμος περηφανεται

5:22 χλευάζεις δ μν τν φιλοσοφαν σπερ ο μετ ελογιστας ν ατ βιοντων

5:23 σωφροσνην τε γρ μς κδιδάσκει στε πασν τν δονν κα πιθυμιν κρατεν κα νδρεαν ξασκε στε πάντα πνον κουσως πομένειν

5:24 κα δικαιοσνην παιδεει στε δι πάντων τν θν σονομεν κα εσέβειαν κδιδάσκει στε μνον τν ντα θεν σέβειν μεγαλοπρεπς

5:25 δι ο μιαροφαγομεν πιστεοντες γρ θεο καθεστάναι τν νμον οδαμεν τι κατ φσιν μν συμπαθε νομοθετν το κσμου κτστης

5:26 τ μν οκειωθησμενα μν τας ψυχας πέτρεψεν σθειν τ δ ναντιωθησμενα κλυσεν σαρκοφαγεν

5:27 τυραννικν δ ο μνον ναγκάζειν μς παρανομεν λλ κα σθειν πως τ χθστ μν μιαροφαγ τατ πεγγελάσς

5:28 λλ ο γελάσεις κατ μο τοτον τν γέλωτα

5:29 οτε τος ερος τν προγνων περ το φυλάξαι τν νμον ρκους ο παρσω

5:30 οδ ν κκψειάς μου τ μματα κα τ σπλάγχνα μου τξειας

5:31 οχ οτως εμ γέρων γ κα νανδρος στε μοι δι τν εσέβειαν μ νεάζειν τν λογισμν

5:32 πρς τατα τροχος ετρέπιζε κα τ πρ κφσα σφοδρτερον

5:33 οχ οτως οκτρομαι τ μαυτο γρας στε δι μαυτο τν πάτριον καταλσαι νμον

5:34 ο ψεσομα σε παιδευτ νμε οδ ξομομα σε φλη γκράτεια

5:35 οδ καταισχυν σε φιλσοφε λγε οδ ξαρνσομα σε ερωσνη τιμα κα νομοθεσας πιστμη

5:36 οδ μιανες μου τ σεμνν γρως στμα οδ νομμου βου λικαν

5:37 γνν με ο πατέρες εσδέξονται μ φοβηθέντα σου τς μέχρι θανάτου νάγκας

5:38 σεβν μν γρ τυραννσεις τν δ μν πρ τς εσεβεας λογισμν οτε λγοις δεσπσεις οτε δι ργων


Next: Macabees 4 6