Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
2 Maccabees
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

2 Maccabees

Chapter 3

3:1 τς γας πλεως κατοικουμένης μετ πάσης ερνης κα τν νμων τι κάλλιστα συντηρουμένων δι τν Ονιου το ρχιερέως εσέβειάν τε κα μισοπονηραν

3:2 συνέβαινεν κα ατος τος βασιλες τιμν τν τπον κα τ ερν ποστολας τας κρατσταις δοξάζειν

3:3 στε κα Σέλευκον τν τς σας βασιλέα χορηγεν κ τν δων προσδων πάντα τ πρς τς λειτουργας τν θυσιν πιβάλλοντα δαπανματα

3:4 Σιμων δέ τις κ τς Βενιαμιν φυλς προστάτης το ερο καθεσταμένος διηνέχθη τ ρχιερε περ τς κατ τν πλιν γορανομας

3:5 κα νικσαι τν Ονιαν μ δυνάμενος λθεν πρς πολλνιον Θαρσεου τν κατ κενον τν καιρν Κολης Συρας κα Φοινκης στρατηγν

3:6 κα προσγγειλεν περ το χρημάτων μυθτων γέμειν τ ν Ιεροσολμοις γαζοφυλάκιον στε τ πλθος τν διαφρων ναρθμητον εναι κα μ προσκειν ατ πρς τν τν θυσιν λγον εναι δ δυνατν π τν το βασιλέως ξουσαν πεσεν τατα

3:7 συμμεξας δ πολλνιος τ βασιλε περ τν μηνυθέντων ατ χρημάτων νεφάνισεν δ προχειρισάμενος λιδωρον τν π τν πραγμάτων πέστειλεν δος ντολς τν τν προειρημένων χρημάτων κκομιδν ποισασθαι

3:8 εθέως δ λιδωρος ποιετο τν πορεαν τ μν μφάσει ς τς κατ Κολην Συραν κα Φοινκην πλεις φοδεσαι τ πράγματι δ τν το βασιλέως πρθεσιν πιτελεν

3:9 παραγενηθες δ ες Ιεροσλυμα κα φιλοφρνως π το ρχιερέως τς πλεως ποδεχθες νέθετο περ το γεγοντος μφανισμο κα τνος νεκεν πάρεστιν διεσάφησεν πυνθάνετο δ ε τας ληθεαις τατα οτως χοντα τυγχάνει

3:10 το δ ρχιερέως ποδεξαντος παρακαταθκας εναι χηρν τε κα ρφανν

3:11 τιν δ κα ρκανο το Τωβιου σφδρα νδρς ν περοχ κειμένου οτως ν διαβάλλων δυσσεβς Σιμων τ δ πάντα ργυρου τετρακσια τάλαντα χρυσου δ διακσια

3:12 δικηθναι δ τος πεπιστευκτας τ το τπου γιωσν κα τ το τετιμημένου κατ τν σμπαντα κσμον ερο σεμντητι κα συλ παντελς μχανον εναι

3:13 δ λιδωρος δι ς εχεν βασιλικς ντολάς πάντως λεγεν ες τ βασιλικν ναλημπτέα τατα εναι

3:14 ταξάμενος δ μέραν εσει τν περ τοτων πσκεψιν οκονομσων ν δ ο μικρ καθ λην τν πλιν γωνα

3:15 ο δ ερες πρ το θυσιαστηρου ν τας ερατικας στολας ψαντες αυτος πεκαλοντο ες ορανν τν περ παρακαταθκης νομοθετσαντα τος παρακαταθεμένοις τατα σα διαφυλάξαι

3:16 ν δ ρντα τν το ρχιερέως δέαν τιτρσκεσθαι τν διάνοιαν γρ ψις κα τ τς χρας παρηλλαγμένον νέφαινεν τν κατ ψυχν γωναν

3:17 περιεκέχυτο γρ περ τν νδρα δέος τι κα φρικασμς σματος δι ν πρδηλον γνετο τος θεωροσιν τ κατ καρδαν νεστς λγος

3:18 τι δ κ τν οκιν γεληδν ξεπδων π πάνδημον κετεαν δι τ μέλλειν ες καταφρνησιν ρχεσθαι τν τπον

3:19 πεζωσμέναι δ π τος μαστος α γυνακες σάκκους κατ τς δος πλθυνον α δ κατάκλειστοι τν παρθένων α μν συνέτρεχον π τος πυλνας α δ π τ τεχη τινς δ δι τν θυρδων διεξέκυπτον

3:20 πσαι δ προτενουσαι τς χερας ες τν ορανν ποιοντο τν λιτανεαν

3:21 λεεν δ ν τν το πλθους παμμιγ πρπτωσιν τν τε το μεγάλως γωνιντος ρχιερέως προσδοκαν

3:22 ο μν ον πεκαλοντο τν παγκρατ κριον τ πεπιστευμένα τος πεπιστευκσιν σα διαφυλάσσειν μετ πάσης σφαλεας

3:23 δ λιδωρος τ διεγνωσμένον πετέλει

3:24 ατθι δ ατο σν τος δορυφροις κατ τ γαζοφυλάκιον δη παρντος τν πνευμάτων κα πάσης ξουσας δυνάστης πιφάνειαν μεγάλην ποησεν στε πάντας τος κατατολμσαντας συνελθεν καταπλαγέντας τν το θεο δναμιν ες κλυσιν κα δειλαν τραπναι

3:25 φθη γάρ τις ππος ατος φοβερν χων τν πιβάτην κα καλλστ σαγ διακεκοσμημένος φερμενος δ δην νέσεισεν τ λιοδρ τς μπροσθους πλάς δ πικαθμενος φανετο χρυσν πανοπλαν χων

3:26 τεροι δ δο προσεφάνησαν ατ νεαναι τ μ μν κπρεπες κάλλιστοι δ τν δξαν διαπρεπες δ τν περιβολν ο κα περιστάντες ξ κατέρου μέρους μαστγουν ατν διαλεπτως πολλς πιρριπτοντες ατ πληγάς

3:27 φνω δ πεσντα πρς τν γν κα πολλ σκτει περιχυθέντα συναρπάσαντες κα ες φορεον νθέντες

3:28 τν ρτι μετ πολλς παραδρομς κα πάσης δορυφορας ες τ προειρημένον εσελθντα γαζοφυλάκιον φερον βοθητον αυτ καθεσττα φανερς τν το θεο δυναστεαν πεγνωκτες

3:29 κα μν δι τν θεαν νέργειαν φωνος κα πάσης στερημένος λπδος κα σωτηρας ρριπτο

3:30 ο δ τν κριον ελγουν τν παραδοξάζοντα τν αυτο τπον κα τ μικρ πρτερον δέους κα ταραχς γέμον ερν το παντοκράτορος πιφανέντος κυρου χαρς κα εφροσνης πεπλρωτο

3:31 ταχ δέ τινες τν το λιοδρου συνθων ξουν τν Ονιαν πικαλέσασθαι τν ψιστον κα τ ζν χαρσασθαι τ παντελς ν σχάτ πνο κειμέν

3:32 ποπτος δ γενμενος ρχιερες μποτε διάλημψιν βασιλες σχ κακουργαν τιν περ τν λιδωρον π τν Ιουδαων συντετελέσθαι προσγαγεν θυσαν πρ τς το νδρς σωτηρας

3:33 ποιουμένου δ το ρχιερέως τν λασμν ο ατο νεαναι πάλιν φάνησαν τ λιοδρ ν τας ατας σθσεσιν στολισμένοι κα στάντες επον πολλς Ονια τ ρχιερε χάριτας χε δι γρ ατν σοι κεχάρισται τ ζν κριος

3:34 σ δ ξ ορανο μεμαστιγωμένος διάγγελλε πσι τ μεγαλεον το θεο κράτος τατα δ επντες φανες γένοντο

3:35 δ λιδωρος θυσαν νενέγκας τ κυρ κα εχς μεγστας εξάμενος τ τ ζν περιποισαντι κα τν Ονιαν ποδεξάμενος νεστρατοπέδευσεν πρς τν βασιλέα

3:36 ξεμαρτρει δ πσιν περ ν π ψιν τεθεαμένος ργα το μεγστου θεο

3:37 το δ βασιλέως περωτσαντος τν λιδωρον πος τις εη πιτδειος τι παξ διαπεμφθναι ες Ιεροσλυμα φησεν

3:38 ε τινα χεις πολέμιον πραγμάτων πβουλον πέμψον ατν κε κα μεμαστιγωμένον ατν προσδέξ άνπερ κα διασωθ δι τ περ τν τπον ληθς ενα τινα θεο δναμιν

3:39 ατς γρ τν κατοικαν πουράνιον χων ππτης στν κα βοηθς κενου το τπου κα τος παραγινομένους π κακσει τπτων πολλει

3:40 κα τ μν κατ λιδωρον κα τν το γαζοφυλακου τρησιν οτως χρησεν


Next: Macabees 2 4