Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
1 Maccabees
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

1 Maccabees

Chapter 7

7:1 τους νς κα πεντηκοστο κα κατοστο ξλθεν Δημτριος το Σελεκου κ μης κα νέβη σν νδράσιν λγοις ες πλιν παραθαλασσαν κα βασλευσεν κε

7:2 κα γένετο ς εσεπορεετο ες οκον βασιλεας πατέρων ατο κα συνέλαβον α δυνάμεις τν ντοχον κα τν Λυσαν γαγεν ατος ατ

7:3 κα γνσθη ατ τ πργμα κα επεν μ μοι δεξητε τ πρσωπα ατν

7:4 κα πέκτειναν ατος α δυνάμεις κα κάθισεν Δημτριος π θρνου βασιλεας ατο

7:5 κα λθον πρς ατν πάντες νδρες νομοι κα σεβες ξ Ισραηλ κα λκιμος γετο ατν βουλμενος ερατεειν

7:6 κα κατηγρησαν το λαο πρς τν βασιλέα λέγοντες πλεσεν Ιουδας κα ο δελφο ατο πάντας τος φλους σου κα μς σκρπισεν π τς γς μν

7:7 νν ον πστειλον νδρα πιστεεις κα πορευθες δέτω τν ξολέθρευσιν πσαν ν ποησεν μν κα τ χρ το βασιλέως κα κολασάτω ατος κα πάντας τος πιβοηθοντας ατος

7:8 κα πέλεξεν βασιλες τν Βακχδην τν φλων το βασιλέως κυριεοντα ν τ πέραν το ποταμο κα μέγαν ν τ βασιλε κα πιστν τ βασιλε

7:9 κα πέστειλεν ατν κα λκιμον τν σεβ κα στησεν ατ τν ερωσνην κα νετελατο ατ ποισαι τν κδκησιν ν τος υος Ισραηλ

7:10 κα προν κα λθον μετ δυνάμεως πολλς ες γν Ιουδα κα πέστειλεν γγέλους πρς Ιουδαν κα τος δελφος ατο λγοις ερηνικος μετ δλου

7:11 κα ο προσέσχον τος λγοις ατν εδον γρ τι λθαν μετ δυνάμεως πολλς

7:12 κα πισυνχθησαν πρς λκιμον κα Βακχδην συναγωγ γραμματέων κζητσαι δκαια

7:13 κα πρτοι ο Ασιδαοι σαν ν υος Ισραηλ κα πεζτουν παρ ατν ερνην

7:14 επον γάρ νθρωπος ερες κ σπέρματος Ααρων λθεν ν τας δυνάμεσιν κα οκ δικσει μς

7:15 κα λάλησεν μετ ατν λγους ερηνικος κα μοσεν ατος λέγων οκ κζητσομεν μν κακν κα τος φλοις μν

7:16 κα νεπστευσαν ατ κα συνέλαβεν ξ ατν ξκοντα νδρας κα πέκτεινεν ατος ν μέρ μι κατ τν λγον ν γραψεν ατν

7:17 σάρκας σων σου κα αμα ατν ξέχεαν κκλ Ιερουσαλημ κα οκ ν ατος θάπτων

7:18 κα πέπεσεν ατν φβος κα τρμος ες πάντα τν λαν τι επον οκ στιν ν ατος λθεια κα κρσις παρέβησαν γρ τν στάσιν κα τν ρκον ν μοσαν

7:19 κα πρεν Βακχδης π Ιερουσαλημ κα παρενέβαλεν ν Βηθζαιθ κα πέστειλεν κα συνέλαβεν πολλος π τν μετ ατο ατομολησάντων νδρν κα τινας το λαο κα θυσεν ατος ες τ φρέαρ τ μέγα

7:20 κα κατέστησεν τν χραν τ λκμ κα φκεν μετ ατο δναμιν το βοηθεν ατ κα πλθεν Βακχδης πρς τν βασιλέα

7:21 κα γωνσατο λκιμος περ τς ρχιερωσνης

7:22 κα συνχθησαν πρς ατν πάντες ο ταράσσοντες τν λαν ατν κα κατεκράτησαν γν Ιουδα κα ποησαν πληγν μεγάλην ν Ισραηλ

7:23 κα εδεν Ιουδας πσαν τν κακαν ν ποησεν λκιμος κα ο μετ ατο ν υος Ισραηλ πρ τ θνη

7:24 κα ξλθεν ες πάντα τ ρια τς Ιουδαας κυκλθεν κα ποησεν κδκησιν ν τος νδράσιν τος ατομολσασιν κα νεστάλησαν το κπορεεσθαι ες τν χραν

7:25 ς δ εδεν λκιμος τι νσχυσεν Ιουδας κα ο μετ ατο κα γνω τι ο δναται ποστναι ατος κα πέστρεψεν πρς τν βασιλέα κα κατηγρησεν ατν πονηρά

7:26 κα πέστειλεν βασιλες Νικάνορα να τν ρχντων ατο τν νδξων κα μισοντα κα χθρανοντα τ Ισραηλ κα νετελατο ατ ξραι τν λαν

7:27 κα λθεν Νικάνωρ ες Ιερουσαλημ δυνάμει πολλ κα πέστειλεν πρς Ιουδαν κα τος δελφος ατο μετ δλου λγοις ερηνικος λέγων

7:28 μ στω μάχη ν μέσον μο κα μν ξω ν νδράσιν λγοις να δω μν τ πρσωπα μετ ερνης

7:29 κα λθεν πρς Ιουδαν κα σπάσαντο λλλους ερηνικς κα ο πολέμιοι τοιμοι σαν ξαρπάσαι τν Ιουδαν

7:30 κα γνσθη λγος τ Ιουδα τι μετ δλου λθεν π ατν κα πτοθη π ατο κα οκ βουλθη τι δεν τ πρσωπον ατο

7:31 κα γνω Νικάνωρ τι πεκαλφθη βουλ ατο κα ξλθεν ες συνάντησιν τ Ιουδα ν πολέμ κατ Χαφαρσαλαμα

7:32 κα πεσον τν παρ Νικάνορος σε πεντακσιοι νδρες κα φυγον ες τν πλιν Δαυιδ

7:33 κα μετ τος λγους τοτους νέβη Νικάνωρ ες ρος Σιων κα ξλθον π τν ερέων κ τν γων κα π τν πρεσβυτέρων το λαο σπάσασθαι ατν ερηνικς κα δεξαι ατ τν λοκατωσιν τν προσφερομένην πρ το βασιλέως

7:34 κα μυκτρισεν ατος κα κατεγέλασεν ατν κα μανεν ατος κα λάλησεν περηφάνως

7:35 κα μοσεν μετ θυμο λέγων ν μ παραδοθ Ιουδας κα παρεμβολ ατο ες χεράς μου τ νν κα σται ν πιστρέψω ν ερν μπυρι τν οκον τοτον κα ξλθεν μετ θυμο μεγάλου

7:36 κα εσλθον ο ερες κα στησαν κατ πρσωπον το θυσιαστηρου κα το ναο κα κλαυσαν κα επον

7:37 σ ξελέξω τν οκον τοτον πικληθναι τ νομά σου π ατο εναι οκον προσευχς κα δεσεως τ λα σου

7:38 ποησον κδκησιν ν τ νθρπ τοτ κα ν τ παρεμβολ ατο κα πεσέτωσαν ν ομφα μνσθητι τν δυσφημιν ατν κα μ δς ατος μονν

7:39 κα ξλθεν Νικάνωρ ξ Ιερουσαλημ κα παρενέβαλεν ν Βαιθωρων κα συνντησεν ατ δναμις Συρας

7:40 κα Ιουδας παρενέβαλεν ν Αδασα ν τρισχιλοις νδράσιν κα προσηξατο Ιουδας κα επεν

7:41 ο παρ το βασιλέως τε δυσφμησαν ξλθεν γγελς σου κα πάταξεν ν ατος κατν γδοκοντα πέντε χιλιάδας

7:42 οτως σντριψον τν παρεμβολν τατην νπιον μν σμερον κα γντωσαν ο πλοιποι τι κακς λάλησεν π τ γιά σου κα κρνον ατν κατ τν κακαν ατο

7:43 κα συνψαν α παρεμβολα ες πλεμον τ τρισκαιδεκάτ το μηνς Αδαρ κα συνετρβη παρεμβολ Νικάνορος κα πεσεν ατς πρτος ν τ πολέμ

7:44 ς δ εδεν παρεμβολ ατο τι πεσεν Νικάνωρ ψαντες τ πλα φυγον

7:45 κα κατεδωκον ατος δν μέρας μις π Αδασα ως το λθεν ες Γαζηρα κα σάλπιζον πσω ατν τας σάλπιγξιν τν σημασιν

7:46 κα ξλθον κ πασν τν κωμν τς Ιουδαας κυκλθεν κα περεκέρων ατος κα πέστρεφον οτοι πρς τοτους κα πεσον πάντες ομφα κα ο κατελεφθη ξ ατν οδ ες

7:47 κα λαβον τ σκλα κα τν προνομν κα τν κεφαλν Νικάνορος φελον κα τν δεξιν ατο ν ξέτεινεν περηφάνως κα νεγκαν κα ξέτειναν παρ τ Ιερουσαλημ

7:48 κα ηφράνθη λας σφδρα κα γαγον τν μέραν κενην μέραν εφροσνης μεγάλην

7:49 κα στησαν το γειν κατ νιαυτν τν μέραν τατην τ τρισκαιδεκάτ το Αδαρ

7:50 κα σχασεν γ Ιουδα μέρας λγας


Next: Macabees 1 8