Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
1 Maccabees
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

1 Maccabees

Chapter 6

6:1 κα βασιλες ντοχος διεπορεετο τς πάνω χρας κα κουσεν τι στν λυμας ν τ Περσδι πλις νδοξος πλοτ ργυρ κα χρυσ

6:2 κα τ ερν τ ν ατ πλοσιον σφδρα κα κε καλμματα χρυσ κα θρακες κα πλα κατέλιπεν κε λέξανδρος το Φιλππου βασιλες Μακεδν ς βασλευσεν πρτος ν τος λλησι

6:3 κα λθεν κα ζτει καταλαβέσθαι τν πλιν κα προνομεσαι ατν κα οκ δυνάσθη τι γνσθη λγος τος κ τς πλεως

6:4 κα ντέστησαν ατ ες πλεμον κα φυγεν κα πρεν κεθεν μετ λπης μεγάλης ποστρέψαι ες Βαβυλνα

6:5 κα λθέν τις παγγέλλων ατ ες τν Περσδα τι τετρπωνται α παρεμβολα α πορευθεσαι ες γν Ιουδα

6:6 κα πορεθη Λυσας δυνάμει σχυρ ν πρτοις κα νετράπη π προσπου ατν κα πσχυσαν πλοις κα δυνάμει κα σκλοις πολλος ος λαβον π τν παρεμβολν ν ξέκοψαν

6:7 κα καθελον τ βδέλυγμα κοδμησεν π τ θυσιαστριον τ ν Ιερουσαλημ κα τ γασμα καθς τ πρτερον κκλωσαν τεχεσιν ψηλος κα τν Βαιθσουραν πλιν ατο

6:8 κα γένετο ς κουσεν βασιλες τος λγους τοτους θαμβθη κα σαλεθη σφδρα κα πεσεν π τν κοτην κα νέπεσεν ες ρρωσταν π τς λπης τι οκ γένετο ατ καθς νεθυμετο

6:9 κα ν κε μέρας πλεους τι νεκαινσθη π ατν λπη μεγάλη κα λογσατο τι ποθνσκει

6:10 κα κάλεσεν πάντας τος φλους ατο κα επεν πρς ατος φσταται πνος π τν φθαλμν μου κα συμπέπτωκα τ καρδ π τς μερμνης

6:11 κα επα τ καρδ ως τνος θλψεως λθα κα κλδωνος μεγάλου ν νν εμι τι χρηστς κα γαπμενος μην ν τ ξουσ μου

6:12 νν δ μιμνσκομαι τν κακν ν ποησα ν Ιερουσαλημ κα λαβον πάντα τ σκεη τ ργυρ κα τ χρυσ τ ν ατ κα ξαπέστειλα ξραι τος κατοικοντας Ιουδα δι κενς

6:13 γνων τι χάριν τοτων ερέν με τ κακ τατα κα δο πλλυμαι λπ μεγάλ ν γ λλοτρ

6:14 κα κάλεσεν Φλιππον να τν φλων ατο κα κατέστησεν ατν π πάσης τς βασιλεας ατο

6:15 κα δωκεν ατ τ διάδημα κα τν στολν ατο κα τν δακτλιον το γαγεν ντοχον τν υν ατο κα κθρέψαι ατν το βασιλεειν

6:16 κα πέθανεν κε ντοχος βασιλες τους νάτου κα τεσσαρακοστο κα κατοστο

6:17 κα πέγνω Λυσας τι τέθνηκεν βασιλες κα κατέστησεν βασιλεειν ντοχον τν υν ατο ν ξέθρεψεν νετερον κα κάλεσεν τ νομα ατο Επάτωρ

6:18 κα ο κ τς κρας σαν συγκλεοντες τν Ισραηλ κκλ τν γων κα ζητοντες κακ δι λου κα στριγμα τος θνεσιν

6:19 κα λογσατο Ιουδας ξραι ατος κα ξεκκλησασε πάντα τν λαν το περικαθσαι π ατος

6:20 κα συνχθησαν μα κα περιεκάθισαν π ατν τους πεντηκοστο κα κατοστο κα ποησεν βελοστάσεις κα μηχανάς

6:21 κα ξλθον ξ ατν κ το συγκλεισμο κα κολλθησαν ατος τινες τν σεβν ξ Ισραηλ

6:22 κα πορεθησαν πρς τν βασιλέα κα επον ως πτε ο ποισ κρσιν κα κδικσεις τος δελφος μν

6:23 μες εδοκομεν δουλεειν τ πατρ σου κα πορεεσθαι τος π ατο λεγομένοις κα κατακολουθεν τος προστάγμασιν ατο

6:24 κα περιεκάθηντο π ατν ο υο το λαο μν χάριν τοτου κα λλοτριοντο φ μν πλν σοι ερσκοντο ξ μν θανατοντο κα α κληρονομαι μν διηρπάζοντο

6:25 κα οκ φ μς μνον ξέτειναν χερα λλ κα π πάντα τ ρια ατν

6:26 κα δο παρεμβεβλκασι σμερον π τν κραν ν Ιερουσαλημ το καταλαβέσθαι ατν κα τ γασμα κα τν Βαιθσουραν χρωσαν

6:27 κα ν μ προκαταλάβ ατος δι τάχους μεζονα τοτων ποισουσιν κα ο δυνσ το κατασχεν ατν

6:28 κα ργσθη βασιλες τε κουσεν κα συνγαγεν πάντας τος φλους ατο ρχοντας δυνάμεως ατο κα τος π τν νιν

6:29 κα π βασιλειν τέρων κα π νσων θαλασσν λθον πρς ατν δυνάμεις μισθωτα

6:30 κα ν ριθμς τν δυνάμεων ατο κατν χιλιάδες πεζν κα εκοσι χιλιάδες ππέων κα λέφαντες δο κα τριάκοντα εδτες πλεμον

6:31 κα λθον δι τς Ιδουμαας κα παρενέβαλον π Βαιθσουραν κα πολέμησαν μέρας πολλς κα ποησαν μηχανάς κα ξλθον κα νεπρισαν ατς πυρ κα πολέμησαν νδρωδς

6:32 κα πρεν Ιουδας π τς κρας κα παρενέβαλεν ες Βαιθζαχαρια πέναντι τς παρεμβολς το βασιλέως

6:33 κα ρθρισεν βασιλες τ πρω κα πρεν τν παρεμβολν ν ρμματι ατς κατ τν δν Βαιθζαχαρια κα διεσκευάσθησαν α δυνάμεις ες τν πλεμον κα σάλπισαν τας σάλπιγξιν

6:34 κα τος λέφασιν δειξαν αμα σταφυλς κα μρων το παραστσαι ατος ες τν πλεμον

6:35 κα διελον τ θηρα ες τς φάλαγγας κα παρέστησαν κάστ λέφαντι χιλους νδρας τεθωρακισμένους ν λυσιδωτος κα περικεφαλααι χαλκα π τν κεφαλν ατν κα πεντακοσα ππος διατεταγμένη κάστ θηρ κλελεγμένη

6:36 οτοι πρ καιρο ο ν τ θηρον σαν κα ο ν πορεετο πορεοντο μα οκ φσταντο π ατο

6:37 κα πργοι ξλινοι π ατος χυρο σκεπαζμενοι φ κάστου θηρου ζωσμένοι π ατο μηχανας κα φ κάστου νδρες δυνάμεως τέσσαρες ο πολεμοντες π ατος κα νδς ατο

6:38 κα τν πλοιπον ππον νθεν κα νθεν στησεν π τ δο μέρη τς παρεμβολς κατασεοντες κα καταφρασσμενοι ν τας φάλαγξιν

6:39 ς δ στιλβεν λιος π τς χρυσς κα χαλκς σπδας στιλβεν τ ρη π ατν κα κατηγαζεν ς λαμπάδες πυρς

6:40 κα ξετάθη μέρος τι τς παρεμβολς το βασιλέως π τ ψηλ ρη κα τινες π τ ταπεινά κα ρχοντο σφαλς κα τεταγμένως

6:41 κα σαλεοντο πάντες ο κοοντες φωνς πλθους ατν κα δοιπορας το πλθους κα συγκρουσμο τν πλων ν γρ παρεμβολ μεγάλη σφδρα κα σχυρά

6:42 κα γγισεν Ιουδας κα παρεμβολ ατο ες παράταξιν κα πεσον π τς παρεμβολς το βασιλέως ξακσιοι νδρες

6:43 κα εδεν Ελεαζαρος Αυαραν ν τν θηρων τεθωρακισμένον θραξιν βασιλικος κα ν περάγον πάντα τ θηρα κα θη τι ν ατ στιν βασιλες

6:44 κα δωκεν αυτν το σσαι τν λαν ατο κα περιποισαι αυτ νομα ανιον

6:45 κα πέδραμεν ατ θράσει ες μέσον τς φάλαγγος κα θανάτου δεξι κα ενυμα κα σχζοντο π ατο νθα κα νθα

6:46 κα εσέδυ π τν λέφαντα κα πέθηκεν ατ κα νελεν ατν κα πεσεν π τν γν πάνω ατο κα πέθανεν κε

6:47 κα εδον τν σχν τς βασιλεας κα τ ρμημα τν δυνάμεων κα ξέκλιναν π ατν

6:48 ο δ κ τς παρεμβολς το βασιλέως νέβαινον ες συνάντησιν ατν ες Ιερουσαλημ κα παρενέβαλεν βασιλες ες τν Ιουδααν κα ες τ ρος Σιων

6:49 κα ποησεν ερνην μετ τν κ Βαιθσουρων κα ξλθον κ τς πλεως τι οκ ν ατος κε διατροφ το συγκεκλεσθαι ν ατ τι σάββατον ν τ γ

6:50 κα κατελάβετο βασιλες τν Βαιθσουραν κα πέταξεν κε φρουρν τηρεν ατν

6:51 κα παρενέβαλεν π τ γασμα μέρας πολλς κα στησεν κε βελοστάσεις κα μηχανς κα πυροβλα κα λιθοβλα κα σκορπδια ες τ βάλλεσθαι βέλη κα σφενδνας

6:52 κα ποησαν κα ατο μηχανς πρς τς μηχανς ατν κα πολέμησαν μέρας πολλάς

6:53 βρματα δ οκ ν ν τος γγεοις δι τ βδομον τος εναι κα ο νασζμενοι ες τν Ιουδααν π τν θνν κατέφαγον τ πλειμμα τς παραθέσεως

6:54 κα πελεφθησαν ν τος γοις νδρες λγοι τι κατεκράτησεν ατν λιμς κα σκορπσθησαν καστος ες τν τπον ατο

6:55 κα κουσεν Λυσας τι Φλιππος ν κατέστησεν βασιλες ντοχος τι ζντος ατο κθρέψαι ντοχον τν υν ατο ες τ βασιλεσαι ατν

6:56 πέστρεψεν π τς Περσδος κα Μηδας κα α δυνάμεις α πορευθεσαι μετ το βασιλέως μετ ατο κα τι ζητε παραλαβεν τ τν πραγμάτων

6:57 κα κατέσπευδεν κα πένευσεν το πελθεν κα επεν πρς τν βασιλέα κα τος γεμνας τς δυνάμεως κα τος νδρας κλεπομεν καθ μέραν κα τροφ μν λγη κα τπος ο παρεμβάλλομέν στιν χυρς κα πκειται μν τ τς βασιλεας

6:58 νν ον δμεν δεξις τος νθρποις τοτοις κα ποισωμεν μετ ατν ερνην κα μετ παντς θνους ατν

6:59 κα στσωμεν ατος το πορεεσθαι τος νομμοις ατν ς τ πρτερον χάριν γρ τν νομμων ατν ν διεσκεδάσαμεν ργσθησαν κα ποησαν τατα πάντα

6:60 κα ρεσεν λγος ναντον το βασιλέως κα τν ρχντων κα πέστειλεν πρς ατος ερηνεσαι κα πεδέξαντο

6:61 κα μοσεν ατος βασιλες κα ο ρχοντες π τοτοις ξλθον κ το χυρματος

6:62 κα εσλθεν βασιλες ες ρος Σιων κα εδεν τ χρωμα το τπου κα θέτησεν τν ρκισμν ν μοσεν κα νετελατο καθελεν τ τεχος κυκλθεν

6:63 κα πρεν κατ σπουδν κα πέστρεψεν ες ντιχειαν κα ερεν Φλιππον κυριεοντα τς πλεως κα πολέμησεν πρς ατν κα κατελάβετο τν πλιν β


Next: Macabees 1 7