Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
1 Maccabees
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

1 Maccabees

Chapter 4

4:1 κα παρέλαβεν Γοργας πεντακισχιλους νδρας κα χιλαν ππον κλεκτν κα πρεν παρεμβολ νυκτς

4:2 στε πιβαλεν π τν παρεμβολν τν Ιουδαων κα πατάξαι ατος φνω κα υο τς κρας σαν ατ δηγο

4:3 κα κουσεν Ιουδας κα πρεν ατς κα ο δυνατο πατάξαι τν δναμιν το βασιλέως τν ν Αμμαους

4:4 ως τι σκορπισμέναι σαν α δυνάμεις π τς παρεμβολς

4:5 κα λθεν Γοργας ες τν παρεμβολν Ιουδου νυκτς κα οδένα ερεν κα ζτει ατος ν τος ρεσιν τι επεν φεγουσιν οτοι φ μν

4:6 κα μα μέρ φθη Ιουδας ν τ πεδ ν τρισχιλοις νδράσιν πλν καλμματα κα μαχαρας οκ εχον ς βολοντο

4:7 κα εδον παρεμβολν θνν σχυρν κα τεθωρακισμένην κα ππον κυκλοσαν ατν κα οτοι διδακτο πολέμου

4:8 κα επεν Ιουδας τος νδράσιν τος μετ ατο μ φοβεσθε τ πλθος ατν κα τ ρμημα ατν μ δειλωθτε

4:9 μνσθητε ς σθησαν ο πατέρες μν ν θαλάσσ ρυθρ τε δωκεν ατος Φαραω ν δυνάμει

4:10 κα νν βοσωμεν ες ορανν ε θελσει μς κα μνησθσεται διαθκης πατέρων κα συντρψει τν παρεμβολν τατην κατ πρσωπον μν σμερον

4:11 κα γνσονται πάντα τ θνη τι στιν λυτρομενος κα σζων τν Ισραηλ

4:12 κα ραν ο λλφυλοι τος φθαλμος ατν κα εδον ατος ρχομένους ξ ναντας

4:13 κα ξλθον κ τς παρεμβολς ες πλεμον κα σάλπισαν ο παρ Ιουδου

4:14 κα συνψαν κα συνετρβησαν τ θνη κα φυγον ες τ πεδον

4:15 ο δ σχατοι πάντες πεσον ν ομφα κα δωξαν ατος ως Γαζηρων κα ως τν πεδων τς Ιδουμαας κα ζτου κα Ιαμνεας κα πεσαν ξ ατν ες νδρας τρισχιλους

4:16 κα πέστρεψεν Ιουδας κα δναμις π το δικειν πισθεν ατν

4:17 κα επεν πρς τν λαν μ πιθυμσητε τν σκλων τι πλεμος ξ ναντας μν

4:18 κα Γοργας κα δναμις ν τ ρει γγς μν λλ σττε νν ναντον τν χθρν μν κα πολεμσατε ατος κα μετ τατα λάβετε τ σκλα μετ παρρησας

4:19 τι πληροντος Ιουδου τατα μέρος τι φθη κκπτον κ το ρους

4:20 κα εδεν τι τετρπωνται κα μπυρζουσιν τν παρεμβολν γρ καπνς θεωρομενος νεφάνιζεν τ γεγονς

4:21 ο δ τατα συνιδντες δειλθησαν σφδρα συνιδντες δ κα τν Ιουδου παρεμβολν ν τ πεδ τομην ες παράταξιν

4:22 φυγον πάντες ες γν λλοφλων

4:23 κα Ιουδας νέστρεψεν π τν σκυλεαν τς παρεμβολς κα λαβον χρυσον πολ κα ργριον κα άκινθον κα πορφραν θαλασσαν κα πλοτον μέγαν

4:24 κα πιστραφέντες μνουν κα ελγουν ες ορανν τι καλν τι ες τν ανα τ λεος ατο

4:25 κα γενθη σωτηρα μεγάλη τ Ισραηλ ν τ μέρ κεν

4:26 σοι δ τν λλοφλων διεσθησαν παραγενηθέντες πγγειλαν τ Λυσ πάντα τ συμβεβηκτα

4:27 δ κοσας συνεχθη κα θμει τι οχ οα θελεν τοιατα γεγνει τ Ισραηλ κα οχ οα ατ νετελατο βασιλες ξέβη

4:28 κα ν τ ρχομέν νιαυτ συνελχησεν νδρν πιλέκτων ξκοντα χιλιάδας κα πεντακισχιλαν ππον στε κπολεμσαι ατος

4:29 κα λθον ες τν Ιδουμααν κα παρενέβαλον ν Βαιθσουροις κα συνντησεν ατος Ιουδας ν δέκα χιλιάσιν νδρν

4:30 κα εδεν τν παρεμβολν σχυρν κα προσηξατο κα επεν ελογητς ε σωτρ Ισραηλ συντρψας τ ρμημα το δυνατο ν χειρ το δολου σου Δαυιδ κα παρέδωκας τν παρεμβολν τν λλοφλων ες χερας Ιωναθου υο Σαουλ κα το αροντος τ σκεη ατο

4:31 οτως σγκλεισον τν παρεμβολν τατην ν χειρ λαο σου Ισραηλ κα ασχυνθτωσαν π τ δυνάμει κα τ ππ ατν

4:32 δς ατος δειλαν κα τξον θράσος σχος ατν κα σαλευθτωσαν τ συντριβ ατν

4:33 κατάβαλε ατος ομφα γαπντων σε κα ανεσάτωσάν σε πάντες ο εδτες τ νομά σου ν μνοις

4:34 κα συνέβαλλον λλλοις κα πεσον κ τς παρεμβολς Λυσου ες πεντακισχιλους νδρας κα πεσον ξ ναντας ατν

4:35 δν δ Λυσας τν γενομένην τροπν τς ατο συντάξεως τς δ Ιουδου τ γεγενημένον θάρσος κα ς τοιμο εσιν ζν τεθνηκέναι γενναως πρεν ες ντιχειαν κα ξενολγει πλεοναστν πάλιν παραγνεσθαι ες τν Ιουδααν

4:36 επεν δ Ιουδας κα ο δελφο ατο δο συνετρβησαν ο χθρο μν ναβμεν καθαρσαι τ για κα γκαινσαι

4:37 κα συνχθη παρεμβολ πσα κα νέβησαν ες ρος Σιων

4:38 κα εδον τ γασμα ρημωμένον κα τ θυσιαστριον βεβηλωμένον κα τς θρας κατακεκαυμένας κα ν τας αλας φυτ πεφυκτα ς ν δρυμ ς ν ν τν ρέων κα τ παστοφρια καθρημένα

4:39 κα διέρρηξαν τ μάτια ατν κα κψαντο κοπετν μέγαν κα πέθεντο σποδν

4:40 κα πεσαν π πρσωπον π τν γν κα σάλπισαν τας σάλπιγξιν τν σημασιν κα βησαν ες ορανν

4:41 ττε πέταξεν Ιουδας νδράσιν πολεμεν τος ν τ κρ ως καθαρσ τ για

4:42 κα πελέξατο ερες μμους θελητς νμου

4:43 κα καθάρισαν τ για κα ραν τος λθους το μιασμο ες τπον κάθαρτον

4:44 κα βουλεσαντο περ το θυσιαστηρου τς λοκαυτσεως το βεβηλωμένου τ ατ ποισωσιν

4:45 κα πεσεν ατος βουλ γαθ καθελεν ατ μποτε γένηται ατος ες νειδος τι μαναν τ θνη ατ κα καθελον τ θυσιαστριον

4:46 κα πέθεντο τος λθους ν τ ρει το οκου ν τπ πιτηδε μέχρι το παραγενηθναι προφτην το ποκριθναι περ ατν

4:47 κα λαβον λθους λοκλρους κατ τν νμον κα κοδμησαν θυσιαστριον καινν κατ τ πρτερον

4:48 κα κοδμησαν τ για κα τ ντς το οκου κα τς αλς γασαν

4:49 κα ποησαν σκεη για καιν κα εσνεγκαν τν λυχναν κα τ θυσιαστριον τν θυμιαμάτων κα τν τράπεζαν ες τν ναν

4:50 κα θυμασαν π τ θυσιαστριον κα ξψαν τος λχνους τος π τς λυχνας κα φαινον ν τ να

4:51 κα πέθηκαν π τν τράπεζαν ρτους κα ξεπέτασαν τ καταπετάσματα κα τέλεσαν πάντα τ ργα ποησαν

4:52 κα ρθρισαν τ πρω τ πέμπτ κα εκάδι το μηνς το νάτου οτος μν Χασελευ το γδου κα τεσσαρακοστο κα κατοστο τους

4:53 κα ννεγκαν θυσαν κατ τν νμον π τ θυσιαστριον τν λοκαυτωμάτων τ καινν ποησαν

4:54 κατ τν καιρν κα κατ τν μέραν ν βεβλωσαν ατ τ θνη ν κεν νεκαινσθη ν δας κα κιθάραις κα κινραις κα κυμβάλοις

4:55 κα πεσεν πς λας π πρσωπον κα προσεκνησαν κα ελγησαν ες ορανν τν εοδσαντα ατος

4:56 κα ποησαν τν γκαινισμν το θυσιαστηρου μέρας κτ κα προσνεγκαν λοκαυτματα μετ εφροσνης κα θυσαν θυσαν σωτηρου κα ανέσεως

4:57 κα κατεκσμησαν τ κατ πρσωπον το ναο στεφάνοις χρυσος κα σπιδσκαις κα νεκανισαν τς πλας κα τ παστοφρια κα θρωσαν ατά

4:58 κα γενθη εφροσνη μεγάλη ν τ λα σφδρα κα πεστράφη νειδισμς θνν

4:59 κα στησεν Ιουδας κα ο δελφο ατο κα πσα κκλησα Ισραηλ να γωνται α μέραι το γκαινισμο το θυσιαστηρου ν τος καιρος ατν νιαυτν κατ νιαυτν μέρας κτ π τς πέμπτης κα εκάδος το μηνς Χασελευ μετ εφροσνης κα χαρς

4:60 κα κοδμησαν ν τ καιρ κεν τ ρος Σιων κυκλθεν τεχη ψηλ κα πργους χυρος μποτε παραγενηθέντα τ θνη καταπατσωσιν ατά ς ποησαν τ πρτερον

4:61 κα πέταξεν κε δναμιν τηρεν ατ κα χρωσεν ατ τηρεν τν Βαιθσουραν το χειν τν λαν χρωμα κατ πρσωπον τς Ιδουμαας


Next: Macabees 1 5