Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
1 Maccabees
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

1 Maccabees

Chapter 2

2:1 ν τας μέραις κεναις νέστη Ματταθιας υς Ιωαννου το Συμεων ερες τν υν Ιωαριβ π Ιερουσαλημ κα κάθισεν ν Μωδεϊν

2:2 κα ατ υο πέντε Ιωαννης πικαλομενος Γαδδι

2:3 Σιμων καλομενος Θασσι

2:4 Ιουδας καλομενος Μακκαβαος

2:5 Ελεαζαρ καλομενος Αυαραν Ιωναθης καλομενος Απφους

2:6 κα εδεν τς βλασφημας τς γινομένας ν Ιουδα κα ν Ιερουσαλημ

2:7 κα επεν ομμοι να τ τοτο γεννθην δεν τ σντριμμα το λαο μου κα τ σντριμμα τς γας πλεως κα καθσαι κε ν τ δοθναι ατν ν χειρ χθρν τ γασμα ν χειρ λλοτρων

2:8 γένετο νας ατς ς νρ δοξος

2:9 τ σκεη τς δξης ατς αχμάλωτα πχθη πεκτάνθη τ νπια ατς ν τας πλατεαις ατς ο νεανσκοι ατς ν ομφα χθρο

2:10 ποον θνος οκ κληρονμησεν βασλεια κα οκ κράτησεν τν σκλων ατς

2:11 πς κσμος ατς φρέθη ντ λευθέρας γένετο ες δολην

2:12 κα δο τ για μν κα καλλον μν κα δξα μν ρημθη κα βεβλωσαν ατ τ θνη

2:13 να τ μν τι ζω

2:14 κα διέρρηξεν Ματταθιας κα ο υο ατο τ μάτια ατν κα περιεβάλοντο σάκκους κα πένθησαν σφδρα

2:15 κα λθον ο παρ το βασιλέως ο καταναγκάζοντες τν ποστασαν ες Μωδεϊν τν πλιν να θυσιάσωσιν

2:16 κα πολλο π Ισραηλ πρς ατος προσλθον κα Ματταθιας κα ο υο ατο συνχθησαν

2:17 κα πεκρθησαν ο παρ το βασιλέως κα επον τ Ματταθια λέγοντες ρχων κα νδοξος κα μέγας ε ν τ πλει τατ κα στηρισμένος υος κα δελφος

2:18 νν πρσελθε πρτος κα ποησον τ πρσταγμα το βασιλέως ς ποησαν πάντα τ θνη κα ο νδρες Ιουδα κα ο καταλειφθέντες ν Ιερουσαλημ κα σ σ κα ο υο σου τν φλων το βασιλέως κα σ κα ο υο σου δοξασθσεσθε ργυρ κα χρυσ κα ποστολας πολλας

2:19 κα πεκρθη Ματταθιας κα επεν φων μεγάλ ε πάντα τ θνη τ ν οκ τς βασιλεας το βασιλέως κοουσιν ατο ποστναι καστος π λατρεας πατέρων ατο κα ρετσαντο ν τας ντολας ατο

2:20 κγ κα ο υο μου κα ο δελφο μου πορευσμεθα ν διαθκ πατέρων μν

2:21 λεως μν καταλιπεν νμον κα δικαιματα

2:22 τν λγων το βασιλέως οκ κουσμεθα παρελθεν τν λατρεαν μν δεξιν ριστεράν

2:23 κα ς πασατο λαλν τος λγους τοτους προσλθεν νρ Ιουδαος ν φθαλμος πάντων θυσιάσαι π το βωμο ν Μωδεϊν κατ τ πρσταγμα το βασιλέως

2:24 κα εδεν Ματταθιας κα ζλωσεν κα τρμησαν ο νεφρο ατο κα ννεγκεν θυμν κατ τ κρμα κα δραμν σφαξεν ατν π τν βωμν

2:25 κα τν νδρα το βασιλέως τν ναγκάζοντα θειν πέκτεινεν ν τ καιρ κεν κα τν βωμν καθελεν

2:26 κα ζλωσεν τ νμ καθς ποησεν Φινεες τ Ζαμβρι υ Σαλωμ

2:27 κα νέκραξεν Ματταθιας ν τ πλει φων μεγάλ λέγων πς ζηλν τ νμ κα στν διαθκην ξελθέτω πσω μου

2:28 κα φυγεν ατς κα ο υο ατο ες τ ρη κα γκατέλιπον σα εχον ν τ πλει

2:29 ττε κατέβησαν πολλο ζητοντες δικαιοσνην κα κρμα ες τν ρημον καθσαι κε

2:30 ατο κα ο υο ατν κα α γυνακες ατν κα τ κτνη ατν τι σκληρνθη π ατος τ κακά

2:31 κα νηγγέλη τος νδράσιν το βασιλέως κα τας δυνάμεσιν α σαν ν Ιερουσαλημ πλει Δαυιδ τι κατέβησαν νδρες οτινες διεσκέδασαν τν ντολν το βασιλέως ες τος κρφους ν τ ρμ

2:32 κα δραμον πσω ατν πολλο κα κατελάβοντο ατος κα παρενέβαλον π ατος κα συνεστσαντο πρς ατος πλεμον ν τ μέρ τν σαββάτων

2:33 κα επον πρς ατος ως το νν ξελθντες ποισατε κατ τν λγον το βασιλέως κα ζσεσθε

2:34 κα επον οκ ξελευσμεθα οδ ποισομεν τν λγον το βασιλέως βεβηλσαι τν μέραν τν σαββάτων

2:35 κα τάχυναν π ατος πλεμον

2:36 κα οκ πεκρθησαν ατος οδ λθον νετναξαν ατος οδ νέφραξαν τος κρφους

2:37 λέγοντες ποθάνωμεν πάντες ν τ πλτητι μν μαρτυρε φ μς ορανς κα γ τι κρτως πλλυτε μς

2:38 κα νέστησαν π ατος ν πολέμ τος σάββασιν κα πέθανον ατο κα α γυνακες ατν κα τ τέκνα ατν κα τ κτνη ατν ως χιλων ψυχν νθρπων

2:39 κα γνω Ματταθιας κα ο φλοι ατο κα πένθησαν π ατος σφδρα

2:40 κα επεν νρ τ πλησον ατο ν πάντες ποισωμεν ς ο δελφο μν ποησαν κα μ πολεμσωμεν πρς τ θνη πρ τς ψυχς μν κα τν δικαιωμάτων μν νν τάχιον λεθρεσουσιν μς π τς γς

2:41 κα βουλεσαντο τ μέρ κεν λέγοντες πς νθρωπος ς ν λθ φ μς ες πλεμον τ μέρ τν σαββάτων πολεμσωμεν κατέναντι ατο κα ο μ ποθάνωμεν πάντες καθς πέθανον ο δελφο μν ν τος κρφοις

2:42 ττε συνχθησαν πρς ατος συναγωγ Ασιδαων σχυρο δυνάμει π Ισραηλ πς κουσιαζμενος τ νμ

2:43 κα πάντες ο φυγαδεοντες π τν κακν προσετέθησαν ατος κα γένοντο ατος ες στριγμα

2:44 κα συνεστσαντο δναμιν κα πάταξαν μαρτωλος ν ργ ατν κα νδρας νμους ν θυμ ατν κα ο λοιπο φυγον ες τ θνη σωθναι

2:45 κα κκλωσεν Ματταθιας κα ο φλοι ατο κα καθελον τος βωμος

2:46 κα περιέτεμον τ παιδάρια τ περτμητα σα ερον ν ροις Ισραηλ ν σχι

2:47 κα δωξαν τος υος τς περηφανας κα κατευοδθη τ ργον ν χειρ ατν

2:48 κα ντελάβοντο το νμου κ χειρς τν θνν κα τν βασιλέων κα οκ δωκαν κέρας τ μαρτωλ

2:49 κα γγισαν α μέραι Ματταθιου ποθανεν κα επεν τος υος ατο νν στηρσθη περηφανα κα λεγμς κα καιρς καταστροφς κα ργ θυμο

2:50 νν τέκνα ζηλσατε τ νμ κα δτε τς ψυχς μν πρ διαθκης πατέρων μν

2:51 κα μνσθητε τ ργα τν πατέρων ποησαν ν τας γενεας ατν κα δέξασθε δξαν μεγάλην κα νομα ανιον

2:52 Αβρααμ οχ ν πειρασμ ερέθη πιστς κα λογσθη ατ ες δικαιοσνην

2:53 Ιωσηφ ν καιρ στενοχωρας ατο φλαξεν ντολν κα γένετο κριος Αγπτου

2:54 Φινεες πατρ μν ν τ ζηλσαι ζλον λαβεν διαθκην ερωσνης αωνας

2:55 ησος ν τ πληρσαι λγον γένετο κριτς ν Ισραηλ

2:56 Χαλεβ ν τ μαρτρασθαι ν τ κκλησ λαβεν γς κληρονομαν

2:57 Δαυιδ ν τ λέει ατο κληρονμησεν θρνον βασιλεας ες ανας

2:58 Ηλιας ν τ ζηλσαι ζλον νμου νελμφθη ες τν ορανν

2:59 Ανανιας Αζαριας Μισαηλ πιστεσαντες σθησαν κ φλογς

2:60 Δανιηλ ν τ πλτητι ατο ρρσθη κ στματος λεντων

2:61 κα οτως ννοθητε κατ γενεν κα γενεάν τι πάντες ο λπζοντες π ατν οκ σθενσουσιν

2:62 κα π λγων νδρς μαρτωλο μ φοβηθτε τι δξα ατο ες κπρια κα ες σκληκας

2:63 σμερον παρθσεται κα αριον ο μ ερεθ τι πέστρεψεν ες τν χον ατο κα διαλογισμς ατο πολεται

2:64 τέκνα νδρζεσθε κα σχσατε ν τ νμ τι ν ατ δοξασθσεσθε

2:65 κα δο Συμεων δελφς μν οδα τι νρ βουλς στιν ατο κοετε πάσας τς μέρας ατς σται μν πατρ

2:66 κα Ιουδας Μακκαβαος σχυρς δυνάμει κ νετητος ατο ατς σται μν ρχων στρατις κα πολεμσει πλεμον λαν

2:67 κα μες προσάξετε πρς μς πάντας τος ποιητς το νμου κα κδικσατε κδκησιν το λαο μν

2:68 νταπδοτε νταπδομα τος θνεσιν κα προσέχετε ες πρσταγμα το νμου

2:69 κα ελγησεν ατος κα προσετέθη πρς τος πατέρας ατο

2:70 κα πέθανεν ν τ κτ κα τεσσαρακοστ κα κατοστ τει κα τάφη ν τάφοις πατέρων ατο ν Μωδεϊν κα κψαντο ατν πς Ισραηλ κοπετν μέγαν


Next: Macabees 1 3