Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
2 Kings
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

2 Kings

Chapter 23

23:1 κα πέστειλεν βασιλες κα συνγαγεν πρς αυτν πάντας τος πρεσβυτέρους Ιουδα κα Ιερουσαλημ

23:2 κα νέβη βασιλες ες οκον κυρου κα πς νρ Ιουδα κα πάντες ο κατοικοντες ν Ιερουσαλημ μετ ατο κα ο ερες κα ο προφται κα πς λας π μικρο κα ως μεγάλου κα νέγνω ν σν ατν πάντας τος λγους το βιβλου τς διαθκης το ερεθέντος ν οκ κυρου

23:3 κα στη βασιλες πρς τν στλον κα διέθετο διαθκην νπιον κυρου το πορεεσθαι πσω κυρου κα το φυλάσσειν τς ντολς ατο κα τ μαρτρια ατο κα τ δικαιματα ατο ν πάσ καρδ κα ν πάσ ψυχ το ναστσαι τος λγους τς διαθκης τατης τ γεγραμμένα π τ βιβλον τοτο κα στη πς λας ν τ διαθκ

23:4 κα νετελατο βασιλες τ Χελκια τ ερε τ μεγάλ κα τος ερεσιν τς δευτερσεως κα τος φυλάσσουσιν τν σταθμν το ξαγαγεν κ το ναο κυρου πάντα τ σκεη τ πεποιημένα τ Βααλ κα τ λσει κα πάσ τ δυνάμει το ορανο κα κατέκαυσεν ατ ξω Ιερουσαλημ ν σαδημωθ Κεδρων κα λαβεν τν χον ατν ες Βαιθηλ

23:5 κα κατέπαυσεν τος χωμαριμ ος δωκαν βασιλες Ιουδα κα θυμων ν τος ψηλος κα ν τας πλεσιν Ιουδα κα τος περικκλ Ιερουσαλημ κα τος θυμιντας τ Βααλ κα τ λ κα τ σελν κα τος μαζουρωθ κα πάσ τ δυνάμει το ορανο

23:6 κα ξνεγκεν τ λσος ξ οκου κυρου ξωθεν Ιερουσαλημ ες τν χειμάρρουν Κεδρων κα κατέκαυσεν ατν ν τ χειμάρρ Κεδρων κα λέπτυνεν ες χον κα ρριψεν τν χον ατο ες τν τάφον τν υν το λαο

23:7 κα καθελεν τν οκον τν καδησιμ τν ν τ οκ κυρου ο α γυνακες φαινον κε χεττιιν τ λσει

23:8 κα νγαγεν πάντας τος ερες κ πλεων Ιουδα κα μανεν τ ψηλά ο θυμασαν κε ο ερες π Γαβαα κα ως Βηρσαβεε κα καθελεν τν οκον τν πυλν τν παρ τν θραν τς πλης Ιησου ρχοντος τς πλεως τν ξ ριστερν νδρς ν τ πλ τς πλεως

23:9 πλν οκ νέβησαν ο ερες τν ψηλν πρς τ θυσιαστριον κυρου ν Ιερουσαλημ τι ε μ φαγον ζυμα ν μέσ τν δελφν ατν

23:10 κα μανεν τν Ταφεθ τν ν φάραγγι υο Εννομ το διάγειν νδρα τν υν ατο κα νδρα τν θυγατέρα ατο τ Μολοχ ν πυρ

23:11 κα κατέπαυσεν τος ππους ος δωκαν βασιλες Ιουδα τ λ ν τ εσδ οκου κυρου ες τ γαζοφυλάκιον Ναθαν βασιλέως το ενοχου ν φαρουριμ κα τ ρμα το λου κατέκαυσεν πυρ

23:12 κα τ θυσιαστρια τ π το δματος το περου Αχαζ ποησαν βασιλες Ιουδα κα τ θυσιαστρια ποησεν Μανασσης ν τας δυσν αλας οκου κυρου κα καθελεν βασιλες κα κατέσπασεν κεθεν κα ρριψεν τν χον ατν ες τν χειμάρρουν Κεδρων

23:13 κα τν οκον τν π πρσωπον Ιερουσαλημ τν κ δεξιν το ρους το Μοσοαθ ν κοδμησεν Σαλωμων βασιλες Ισραηλ τ στάρτ προσοχθσματι Σιδωνων κα τ Χαμως προσοχθσματι Μωαβ κα τ Μολχολ βδελγματι υν Αμμων μανεν βασιλες

23:14 κα συνέτριψεν τς στλας κα ξωλέθρευσεν τ λση κα πλησεν τος τπους ατν στέων νθρπων

23:15 κα γε τ θυσιαστριον τ ν Βαιθηλ τ ψηλν ποησεν Ιεροβοαμ υς Ναβατ ς ξμαρτεν τν Ισραηλ κα γε τ θυσιαστριον κενο κα τ ψηλν κατέσπασεν κα συνέτριψεν τος λθους ατο κα λέπτυνεν ες χον κα κατέκαυσεν τ λσος

23:16 κα ξένευσεν Ιωσιας κα εδεν τος τάφους τος ντας κε ν τ πλει κα πέστειλεν κα λαβεν τ στ κ τν τάφων κα κατέκαυσεν π τ θυσιαστριον κα μανεν ατ κατ τ μα κυρου λάλησεν νθρωπος το θεο ν τ στάναι Ιεροβοαμ ν τ ορτ π τ θυσιαστριον κα πιστρέψας ρεν τος φθαλμος ατο π τν τάφον το νθρπου το θεο το λαλσαντος τος λγους τοτους

23:17 κα επεν τ τ σκπελον κενο γ ρ κα επον ατ ο νδρες τς πλεως νθρωπος το θεο στιν ξεληλυθς ξ Ιουδα κα πικαλεσάμενος τος λγους τοτους ος πεκαλέσατο π τ θυσιαστριον Βαιθηλ

23:18 κα επεν φετε ατ νρ μ κινησάτω τ στ ατο κα ρρσθησαν τ στ ατο μετ τν στν το προφτου το κοντος κ Σαμαρεας

23:19 κα γε ες πάντας τος οκους τν ψηλν τος ν τας πλεσιν Σαμαρεας ος ποησαν βασιλες Ισραηλ παροργζειν κριον πέστησεν Ιωσιας κα ποησεν ν ατος πάντα τ ργα ποησεν ν Βαιθηλ

23:20 κα θυσασεν πάντας τος ερες τν ψηλν τος ντας κε π τν θυσιαστηρων κα κατέκαυσεν τ στ τν νθρπων π ατά κα πεστράφη ες Ιερουσαλημ

23:21 κα νετελατο βασιλες παντ τ λα λέγων ποισατε τ πασχα τ κυρ θε μν καθς γέγραπται π βιβλου τς διαθκης τατης

23:22 τι οκ γενθη τ πασχα τοτο φ μερν τν κριτν ο κρινον τν Ισραηλ κα πάσας τς μέρας βασιλέων Ισραηλ κα βασιλέων Ιουδα

23:23 τι λλ τ κτωκαιδεκάτ τει το βασιλέως Ιωσια γενθη τ πασχα τ κυρ ν Ιερουσαλημ

23:24 κα γε τος θελητς κα τος γνωριστς κα τ θεραφιν κα τ εδωλα κα πάντα τ προσοχθσματα τ γεγοντα ν γ Ιουδα κα ν Ιερουσαλημ ξρεν βασιλες Ιωσιας να στσ τος λγους το νμου τος γεγραμμένους π το βιβλου ο ερεν Χελκιας ερες ν οκ κυρου

23:25 μοιος ατ οκ γενθη μπροσθεν ατο βασιλες ς πέστρεψεν πρς κριον ν λ καρδ ατο κα ν λ ψυχ ατο κα ν λ σχι ατο κατ πάντα τν νμον Μωυσ κα μετ ατν οκ νέστη μοιος ατ

23:26 πλν οκ πεστράφη κριος π θυμο ργς ατο το μεγάλου ο θυμθη ργ ατο ν τ Ιουδα π τος παροργισμος ος παρργισεν ατν Μανασσης

23:27 κα επεν κριος κα γε τν Ιουδαν ποστσω π το προσπου μου καθς πέστησα τν Ισραηλ κα πσομαι τν πλιν τατην ν ξελεξάμην τν Ιερουσαλημ κα τν οκον ο επον σται τ νομά μου κε

23:28 κα τ λοιπ τν λγων Ιωσιου κα πάντα σα ποησεν οχ τατα γεγραμμένα π βιβλ λγων τν μερν τος βασιλεσιν Ιουδα

23:29 ν δ τας μέραις ατο νέβη Φαραω Νεχαω βασιλες Αγπτου π βασιλέα σσυρων π ποταμν Εφράτην κα πορεθη Ιωσιας ες παντν ατο κα θανάτωσεν ατν Νεχαω ν Μαγεδδω ν τ δεν ατν

23:30 κα πεββασαν ατν ο παδες ατο νεκρν κ Μαγεδδω κα γαγον ατν ες Ιερουσαλημ κα θαψαν ατν ν τ τάφ ατο ν πλει Δαυιδ κα λαβεν λας τς γς τν Ιωαχας υν Ιωσιου κα χρισαν ατν κα βασλευσαν ατν ντ το πατρς ατο

23:31 υς εκοσι κα τριν τν ν Ιωαχας ν τ βασιλεειν ατν κα τρμηνον βασλευσεν ν Ιερουσαλημ κα νομα τ μητρ ατο Αμιταλ θυγάτηρ Ιερεμιου κ Λεμνα

23:32 κα ποησεν τ πονηρν ν φθαλμος κυρου κατ πάντα σα ποησαν ο πατέρες ατο

23:33 κα μετέστησεν ατν Φαραω Νεχαω ν Δεβλαθα ν γ Εμαθ το μ βασιλεειν ν Ιερουσαλημ κα δωκεν ζημαν π τν γν κατν τάλαντα ργυρου κα κατν τάλαντα χρυσου

23:34 κα βασλευσεν Φαραω Νεχαω π ατος τν Ελιακιμ υν Ιωσιου βασιλέως Ιουδα ντ Ιωσιου το πατρς ατο κα πέστρεψεν τ νομα ατο Ιωακιμ κα τν Ιωαχας λαβεν κα εσνεγκεν ες Αγυπτον κα πέθανεν κε

23:35 κα τ ργριον κα τ χρυσον δωκεν Ιωακιμ τ Φαραω πλν τιμογράφησεν τν γν το δοναι τ ργριον π στματος Φαραω νρ κατ τν συντμησιν ατο δωκαν τ ργριον κα τ χρυσον μετ το λαο τς γς δοναι τ Φαραω Νεχαω

23:36 υς εκοσι κα πέντε τν Ιωακιμ ν τ βασιλεειν ατν κα νδεκα τη βασλευσεν ν Ιερουσαλημ κα νομα τ μητρ ατο Ιελδαφ θυγάτηρ Φεδεϊα κ Ρουμα

23:37 κα ποησεν τ πονηρν ν φθαλμος κυρου κατ πάντα σα ποησαν ο πατέρες ατο


Next: Kings 2 24