Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Jeremiah
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

Jeremiah

Chapter 39

39:1 λγος γενμενος παρ κυρου πρς Ιερεμιαν ν τ νιαυτ τ δεκάτ τ βασιλε Σεδεκια οτος νιαυτς κτωκαιδέκατος τ βασιλε Ναβουχοδονοσορ βασιλε Βαβυλνος

39:2 κα δναμις βασιλέως Βαβυλνος χαράκωσεν π Ιερουσαλημ κα Ιερεμιας φυλάσσετο ν αλ τς φυλακς στιν ν οκ το βασιλέως

39:3 ν κατέκλεισεν ατν βασιλες Σεδεκιας λέγων δι τ σ προφητεεις λέγων οτως επεν κριος δο γ δδωμι τν πλιν τατην ν χερσν βασιλέως Βαβυλνος κα λμψεται ατν

39:4 κα Σεδεκιας ο μ σωθ κ χειρς τν Χαλδαων τι παραδσει παραδοθσεται ες χερας βασιλέως Βαβυλνος κα λαλσει στμα ατο πρς στμα ατο κα ο φθαλμο ατο τος φθαλμος ατο ψονται

39:5 κα εσελεσεται Σεδεκιας ες Βαβυλνα κα κε καθιεται

39:6 κα λγος κυρου γενθη πρς Ιερεμιαν λέγων

39:7 δο Αναμεηλ υς Σαλωμ δελφο πατρς σου ρχεται πρς σ λέγων κτσαι σεαυτ τν γρν μου τν ν Αναθωθ τι σο κρμα παραλαβεν ες κτσιν

39:8 κα λθεν πρς με Αναμεηλ υς Σαλωμ δελφο πατρς μου ες τν αλν τς φυλακς κα επέν μοι κτσαι τν γρν μου τν ν γ Βενιαμιν τν ν Αναθωθ τι σο κρμα κτσασθαι κα σ πρεσβτερος κα γνων τι λγος κυρου στν

39:9 κα κτησάμην τν γρν Αναμεηλ υο δελφο πατρς μου κα στησα ατ πτ σκλους κα δέκα ργυρου

39:10 κα γραψα ες βιβλον κα σφραγισάμην κα διεμαρτυράμην μάρτυρας κα στησα τ ργριον ν ζυγ

39:11 κα λαβον τ βιβλον τς κτσεως τ σφραγισμένον κα τ νεγνωσμένον

39:12 κα δωκα ατ τ Βαρουχ υ Νηριου υο Μαασαιου κατ φθαλμος Αναμεηλ υο δελφο πατρς μου κα κατ φθαλμος τν στηκτων κα γραφντων ν τ βιβλ τς κτσεως κα κατ φθαλμος τν Ιουδαων τν ν τ αλ τς φυλακς

39:13 κα συνέταξα τ Βαρουχ κατ φθαλμος ατν λέγων

39:14 οτως επεν κριος παντοκράτωρ λαβ τ βιβλον τς κτσεως τοτο κα τ βιβλον τ νεγνωσμένον κα θσεις ατ ες γγεον στράκινον να διαμεν μέρας πλεους

39:15 τι οτως επεν κριος τι κτηθσονται γρο κα οκαι κα μπελνες ν τ γ τατ

39:16 κα προσευξάμην πρς κριον μετ τ δονα με τ βιβλον τς κτσεως πρς Βαρουχ υν Νηριου λέγων

39:17 κριε σ ποησας τν ορανν κα τν γν τ σχι σου τ μεγάλ κα τ βραχον σου τ ψηλ κα τ μετερ ο μ ποκρυβ π σο οθέν

39:18 ποιν λεος ες χιλιάδας κα ποδιδος μαρτας πατέρων ες κλπους τέκνων ατν μετ ατος θες μέγας κα σχυρς

39:19 κριος μεγάλης βουλς κα δυνατς τος ργοις θες μέγας παντοκράτωρ κα μεγαλνυμος κριος ο φθαλμο σου ες τς δος τν υν τν νθρπων δοναι κάστ κατ τν δν ατο

39:20 ς ποησας σημεα κα τέρατα ν γ Αγπτ ως τς μέρας τατης κα ν Ισραηλ κα ν τος γηγενέσιν κα ποησας σεαυτ νομα ς μέρα ατη

39:21 κα ξγαγες τν λαν σου Ισραηλ κ γς Αγπτου ν σημεοις κα ν τέρασιν κα ν χειρ κραται κα ν βραχονι ψηλ κα ν ράμασιν μεγάλοις

39:22 κα δωκας ατος τν γν τατην ν μοσας τος πατράσιν ατν γν έουσαν γάλα κα μέλι

39:23 κα εσλθοσαν κα λάβοσαν ατν κα οκ κουσαν τς φωνς σου κα ν τος προστάγμασν σου οκ πορεθησαν παντα νετελω ατος οκ ποησαν κα ποησας συμβναι ατος πάντα τ κακ τατα

39:24 δο χλος κει ες τν πλιν τατην συλλαβεν ατν κα πλις δθη ες χερας Χαλδαων τν πολεμοντων ατν π προσπου μαχαρας κα το λιμο ς λάλησας οτως γένετο

39:25 κα σ λέγεις πρς με κτσαι σεαυτ γρν ργυρου κα γραψα βιβλον κα σφραγισάμην κα πεμαρτυράμην μάρτυρας κα πλις δθη ες χερας Χαλδαων

39:26 κα γένετο λγος κυρου πρς με λέγων

39:27 γ κριος θες πάσης σαρκς μ π μο κρυβσετα τι

39:28 δι τοτο οτως επεν κριος θες Ισραηλ δοθεσα παραδοθσεται πλις ατη ες χερας βασιλέως Βαβυλνος κα λμψεται ατν

39:29 κα ξουσιν ο Χαλδαοι πολεμοντες π τν πλιν τατην κα κασουσιν τν πλιν τατην ν πυρ κα κατακασουσιν τς οκας ν ας θυμισαν π τν δωμάτων ατν τ Βααλ κα σπενδον σπονδς θεος τέροις πρς τ παραπικρνα με

39:30 τι σαν ο υο Ισραηλ κα ο υο Ιουδα μνοι ποιοντες τ πονηρν κατ φθαλμος μου κ νετητος ατν

39:31 τι π τν ργν μου κα π τν θυμν μου ν πλις ατη φ ς μέρας κοδμησαν ατν κα ως τς μέρας τατης παλλάξαι ατν π προσπου μου

39:32 δι πάσας τς πονηρας τν υν Ισραηλ κα Ιουδα ν ποησαν πικρνα με ατο κα ο βασιλες ατν κα ο ρχοντες ατν κα ο ερες ατν κα ο προφται ατν νδρες Ιουδα κα ο κατοικοντες Ιερουσαλημ

39:33 κα πέστρεψαν πρς με ντον κα ο πρσωπον κα δδαξα ατος ρθρου κα δδαξα κα οκ κουσαν πιλαβεν παιδεαν

39:34 κα θηκαν τ μιάσματα ατν ν τ οκ ο πεκλθη τ νομά μου π ατ ν καθαρσαις ατν

39:35 κα κοδμησαν τος βωμος τ Βααλ τος ν φάραγγι υο Εννομ το ναφέρειν τος υος ατν κα τς θυγατέρας ατν τ Μολοχ βασιλε ο συνέταξα ατος κα οκ νέβη π καρδαν μου το ποισαι τ βδέλυγμα τοτο πρς τ φαμαρτεν τν Ιουδαν

39:36 κα νν οτως επεν κριος θες Ισραηλ π τν πλιν ν σ λέγεις παραδοθσεται ες χερας βασιλέως Βαβυλνος ν μαχαρ κα ν λιμ κα ν ποστολ

39:37 δο γ συνάγω ατος κ πάσης τς γς ο διέσπειρα ατος κε ν ργ μου κα τ θυμ μου κα παροξυσμ μεγάλ κα πιστρέψω ατος ες τν τπον τοτον κα καθι ατος πεποιθτας

39:38 κα σοντα μοι ες λαν κα γ σομαι ατος ες θεν

39:39 κα δσω ατος δν τέραν κα καρδαν τέραν φοβηθνα με πάσας τς μέρας ες γαθν ατος κα τος τέκνοις ατν μετ ατος

39:40 κα διαθσομαι ατος διαθκην αωναν ν ο μ ποστρέψω πισθεν ατν κα τν φβον μου δσω ες τν καρδαν ατν πρς τ μ ποστναι ατος π μο

39:41 κα πισκέψομαι το γαθσαι ατος κα φυτεσω ατος ν τ γ τατ ν πστει κα ν πάσ καρδ κα ν πάσ ψυχ

39:42 τι οτως επεν κριος καθ πγαγον π τν λαν τοτον πάντα τ κακ τ μεγάλα τατα οτως γ πάξω π ατος πάντα τ γαθά λάλησα π ατος

39:43 κα κτηθσονται τι γρο ν τ γ σ λέγεις βατς στιν π νθρπων κα κτνους κα παρεδθησαν ες χερας Χαλδαων

39:44 κα κτσονται γρος ν ργυρ κα γράψεις βιβλον κα σφραγι κα διαμαρτυρ μάρτυρας ν γ Βενιαμιν κα κκλ Ιερουσαλημ κα ν πλεσιν Ιουδα κα ν πλεσιν το ρους κα ν πλεσιν τς Σεφηλα κα ν πλεσιν τς Ναγεβ τι ποστρέψω τς ποικας ατν


Next: Jeremiah 40