Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Exekiel
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

Exekiel

Chapter 16

16:1 κα γένετο λγος κυρου πρς με λέγων

16:2 υ νθρπου διαμάρτυραι τ Ιερουσαλημ τς νομας ατς

16:3 κα ρες τάδε λέγει κριος τ Ιερουσαλημ ζα σου κα γένεσς σου κ γς Χανααν πατρ σου Αμορραος κα μτηρ σου Χετταα

16:4 κα γένεσς σου ν μέρ τέχθης οκ δησαν τος μαστος σου κα ν δατι οκ λοσθης οδ λ λσθης κα σπαργάνοις οκ σπαργανθης

16:5 οδ φεσατο φθαλμς μου π σο το ποισα σοι ν κ πάντων τοτων το παθεν τι π σο κα περρφης π πρσωπον το πεδου τ σκολιτητι τς ψυχς σου ν μέρ τέχθης

16:6 κα διλθον π σ κα εδν σε πεφυρμένην ν τ αματ σου κα επά σοι κ το αματς σου ζω

16:7 πληθνου καθς νατολ το γρο δέδωκά σε κα πληθνθης κα μεγαλνθης κα εσλθες ες πλεις πλεων ο μαστο σου νωρθθησαν κα θρξ σου νέτειλεν σ δ σθα γυμν κα σχημονοσα

16:8 κα διλθον δι σο κα εδν σε κα δο καιρς σου καιρς καταλυντων κα διεπέτασα τς πτέρυγάς μου π σ κα κάλυψα τν σχημοσνην σου κα μοσά σοι κα εσλθον ν διαθκ μετ σο λέγει κριος κα γένου μοι

16:9 κα λουσά σε ν δατι κα πέπλυνα τ αμά σου π σο κα χρισά σε ν λα

16:10 κα νέδυσά σε ποικλα κα πέδησά σε άκινθον κα ζωσά σε βσσ κα περιέβαλν σε τριχάπτ

16:11 κα κσμησά σε κσμ κα περιέθηκα ψέλια περ τς χεράς σου κα κάθεμα περ τν τράχηλν σου

16:12 κα δωκα ντιον περ τν μυκτρά σου κα τροχσκους π τ τά σου κα στέφανον καυχσεως π τν κεφαλν σου

16:13 κα κοσμθης χρυσ κα ργυρ κα τ περιβλαιά σου βσσινα κα τρχαπτα κα ποικλα σεμδαλιν κα λαιον κα μέλι φαγες κα γένου καλ σφδρα

16:14 κα ξλθέν σου νομα ν τος θνεσιν ν τ κάλλει σου διτι συντετελεσμένον ν ν επρεπε ν τ ραιτητι ταξα π σέ λέγει κριος

16:15 κα πεποθεις ν τ κάλλει σου κα πρνευσας π τ νματ σου κα ξέχεας τν πορνεαν σου π πάντα πάροδον οκ σται

16:16 κα λαβες κ τν ματων σου κα ποησας σεαυτ εδωλα απτ κα ξεπρνευσας π ατά κα ο μ εσέλθς οδ μ γένηται

16:17 κα λαβες τ σκεη τς καυχσες σου κ το χρυσου μου κα κ το ργυρου μου ξ ν δωκά σοι κα ποησας σεαυτ εκνας ρσενικς κα ξεπρνευσας ν ατας

16:18 κα λαβες τν ματισμν τν ποικλον σου κα περιέβαλες ατ κα τ λαιν μου κα τ θυμαμά μου θηκας πρ προσπου ατν

16:19 κα τος ρτους μου ος δωκά σοι σεμδαλιν κα λαιον κα μέλι ψμισά σε κα θηκας ατ πρ προσπου ατν ες σμν εωδας κα γένετο λέγει κριος

16:20 κα λαβες τος υος σου κα τς θυγατέρας σου ς γέννησας κα θυσας ατ ατος ες νάλωσιν ς μικρ ξεπρνευσας

16:21 κα σφαξας τ τέκνα σου κα δωκας ατ ν τ ποτροπιάζεσθα σε ν ατος

16:22 τοτο παρ πσαν τν πορνεαν σου κα οκ μνσθης τς μέρας τς νηπιτητς σου τε σθα γυμν κα σχημονοσα κα πεφυρμένη ν τ αματ σου ζησας

16:23 κα γένετο μετ πάσας τς κακας σου λέγει κριος

16:24 κα κοδμησας σεαυτ οκημα πορνικν κα ποησας σεαυτ κθεμα ν πάσ πλατε

16:25 κα π ρχς πάσης δο κοδμησας τ πορνεά σου κα λυμνω τ κάλλος σου κα διγαγες τ σκέλη σου παντ παρδ κα πλθυνας τν πορνεαν σου

16:26 κα ξεπρνευσας π τος υος Αγπτου τος μοροντάς σοι τος μεγαλοσάρκους κα πολλαχς ξεπρνευσας το παροργσαι με

16:27 ν δ κτενω τν χερά μου π σέ κα ξαρ τ νμιμά σου κα παραδσω σε ες ψυχς μισοντων σε θυγατέρας λλοφλων τς κκλινοσας σε κ τς δο σου ς σέβησας

16:28 κα ξεπρνευσας π τς θυγατέρας Ασσουρ κα οδ οτως νεπλσθης κα ξεπρνευσας κα οκ νεππλω

16:29 κα πλθυνας τς διαθκας σου πρς γν Χαλδαων κα οδ ν τοτοις νεπλσθης

16:30 τ διαθ τν θυγατέρα σου λέγει κριος ν τ ποισα σε τατα πάντα ργα γυναικς πρνης κα ξεπρνευσας τρισσς

16:31 ν τας θυγατράσιν σου τ πορνεν σου κοδμησας π πάσης ρχς δο κα τν βάσιν σου ποησας ν πάσ πλατε κα γένου ς πρνη συνάγουσα μισθματα

16:32 γυν μοιχωμένη μοα σοι παρ το νδρς ατς λαμβάνουσα μισθματα

16:33 πσι τος κπορνεσασιν ατν προσεδδου μισθματα κα σ δέδωκας μισθματα πσι τος ραστας σου κα φρτιζες ατος το ρχεσθαι πρς σ κυκλθεν ν τ πορνε σου

16:34 κα γένετο ν σο διεστραμμένον παρ τς γυνακας ν τ πορνε σου κα μετ σο πεπορνεκασιν ν τ προσδιδναι σε μισθματα κα σο μισθματα οκ δθη κα γένετο ν σο διεστραμμένα

16:35 δι τοτο πρνη κουε λγον κυρου

16:36 τάδε λέγει κριος νθ ν ξέχεας τν χαλκν σου κα ποκαλυφθσεται ασχνη σου ν τ πορνε σου πρς τος ραστάς σου κα ες πάντα τ νθυμματα τν νομιν σου κα ν τος αμασιν τν τέκνων σου ν δωκας ατος

16:37 δι τοτο δο γ π σ συνάγω πάντας τος ραστάς σου ν ος πεμγης ν ατος κα πάντας ος γάπησας σν πσιν ος μσεις κα συνάξω ατος π σ κυκλθεν κα ποκαλψω τς κακας σου πρς ατος κα ψονται πσαν τν ασχνην σου

16:38 κα κδικσω σε κδικσει μοιχαλδος κα κχεοσης αμα κα θσω σε ν αματι θυμο κα ζλου

16:39 κα παραδσω σε ες χερας ατν κα κατασκάψουσιν τ πορνεν σου κα καθελοσιν τν βάσιν σου κα κδσουσν σε τν ματισμν σου κα λμψονται τ σκεη τς καυχσες σου κα φσουσν σε γυμνν κα σχημονοσαν

16:40 κα ξουσιν π σ χλους κα λιθοβολσουσν σε ν λθοις κα κατασφάξουσν σε ν τος ξφεσιν ατν

16:41 κα μπρσουσιν τος οκους σου πυρ κα ποισουσιν ν σο κδικσεις νπιον γυναικν πολλν κα ποστρέψω σε κ τς πορνεας σου κα μισθματα ο μ δς οκέτι

16:42 κα παφσω τν θυμν μου π σέ κα ξαρθσεται ζλς μου κ σο κα ναπασομαι κα ο μ μεριμνσω οκέτι

16:43 νθ ν οκ μνσθης τν μέραν τς νηπιτητς σου κα λπεις με ν πσι τοτοις κα γ δο τς δος σου ες κεφαλν σου δέδωκα λέγει κριος κα οτως ποησας τν σέβειαν π πάσαις τας νομαις σου

16:44 τατά στιν πάντα σα επαν κατ σο ν παραβολ λέγοντες καθς μτηρ κα θυγάτηρ

16:45 θυγάτηρ τς μητρς σου σ ε πωσαμένη τν νδρα ατς κα τ τέκνα ατς κα δελφ τν δελφν σου τν πωσαμένων τος νδρας ατν κα τ τέκνα ατν μτηρ μν Χετταα κα πατρ μν Αμορραος

16:46 δελφ μν πρεσβυτέρα Σαμάρεια ατ κα α θυγατέρες ατς κατοικοσα ξ εωνμων σου κα δελφ σου νεωτέρα σου κατοικοσα κ δεξιν σου Σοδομα κα α θυγατέρες ατς

16:47 κα οδ ς ν τας δος ατν πορεθης οδ κατ τς νομας ατν ποησας παρ μικρν κα πέρκεισαι ατς ν πάσαις τας δος σου

16:48 ζ γ λέγει κριος ε πεποηκεν Σοδομα δελφ σου ατ κα α θυγατέρες ατς ν τρπον ποησας σ κα α θυγατέρες σου

16:49 πλν τοτο τ νμημα Σοδομων τς δελφς σου περηφανα ν πλησμον ρτων κα ν εθην ονου σπατάλων ατ κα α θυγατέρες ατς τοτο πρχεν ατ κα τας θυγατράσιν ατς κα χερα πτωχο κα πένητος οκ ντελαμβάνοντο

16:50 κα μεγαλαχουν κα ποησαν νομματα νπιν μου κα ξρα ατάς καθς εδον

16:51 κα Σαμάρεια κατ τς μσεις τν μαρτιν σου οχ μαρτεν κα πλθυνας τς νομας σου πρ ατς κα δικαωσας τς δελφάς σου ν πάσαις τας νομαις σου ας ποησας

16:52 κα σ κμισαι βάσανν σου ν φθειρας τς δελφάς σου ν τας μαρταις σου ας νμησας πρ ατς κα δικαωσας ατς πρ σεαυτν κα σ ασχνθητι κα λαβ τν τιμαν σου ν τ δικαισα σε τς δελφάς σου

16:53 κα ποστρέψω τς ποστροφς ατν τν ποστροφν Σοδομων κα τν θυγατέρων ατς κα ποστρέψω τν ποστροφν Σαμαρεας κα τν θυγατέρων ατς κα ποστρέψω τν ποστροφν σου ν μέσ ατν

16:54 πως κομσ τν βάσανν σου κα τιμωθσ κ πάντων ν ποησας ν τ σε παροργσαι με

16:55 κα δελφ σου Σοδομα κα α θυγατέρες ατς ποκατασταθσονται καθς σαν π ρχς κα Σαμάρεια κα α θυγατέρες ατς ποκατασταθσονται καθς σαν π ρχς κα σ κα α θυγατέρες σου ποκατασταθσεσθε καθς π ρχς τε

16:56 κα ε μ ν Σοδομα δελφ σου ες κον ν τ στματ σου ν τας μέραις περηφανας σου

16:57 πρ το ποκαλυφθναι τς κακας σου ν τρπον νν νειδος ε θυγατέρων Συρας κα πάντων τν κκλ ατς θυγατέρων λλοφλων τν περιεχουσν σε κκλ

16:58 τς σεβεας σου κα τς νομας σου σ κεκμισαι ατάς λέγει κριος

16:59 τάδε λέγει κριος κα ποισω ν σο καθς ποησας ς τμωσας τατα το παραβναι τν διαθκην μου

16:60 κα μνησθσομαι γ τς διαθκης μου τς μετ σο ν μέραις νηπιτητς σου κα ναστσω σοι διαθκην ανιον

16:61 κα μνησθσ τν δν σου κα ξατιμωθσ ν τ ναλαβεν σε τς δελφάς σου τς πρεσβυτέρας σου σν τας νεωτέραις σου κα δσω ατάς σοι ες οκοδομν κα οκ κ διαθκης σου

16:62 κα ναστσω γ τν διαθκην μου μετ σο κα πιγνσ τι γ κριος

16:63 πως μνησθς κα ασχυνθς κα μ σοι τι νοξαι τ στμα σου π προσπου τς τιμας σου ν τ ξιλάσκεσθα μέ σοι κατ πάντα σα ποησας λέγει κριος


Next: Ezekiel 17