Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
1 Esdras
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

1 Esdras

Chapter 8

8:1 κα μεταγενέστερος τοτων βασιλεοντος ρταξέρξου το Περσν βασιλέως προσέβη Εσδρας Σαραιου το Εζεριου το Χελκιου το Σαλημου

8:2 το Σαδδουκου το Αχιτωβ το Αμαριου το Οζιου το Βοκκα το Αβισουε το Φινεες το Ελεαζαρ το Ααρων το πρτου ερέως

8:3 οτος Εσδρας νέβη κ Βαβυλνος ς γραμματες εφυς ν ν τ Μωυσέως νμ τ κδεδομέν π το θεο το Ισραηλ

8:4 κα δωκεν ατ βασιλες δξαν ερντος χάριν ναντον ατο π πάντα τ ξιματα ατο

8:5 κα συνανέβησαν κ τν υν Ισραηλ κα τν ερέων κα Λευιτν κα εροψαλτν κα θυρωρν κα εροδολων ες Ιεροσλυμα τους βδμου βασιλεοντος ρταξέρξου ν τ πέμπτ μην οτος νιαυτς βδομος τ βασιλε

8:6 ξελθντες γρ κ Βαβυλνος τ νουμην το πρτου μηνς ν τ νουμην το πέμπτου μηνς παρεγένοντο ες Ιεροσλυμα κατ τν δοθεσαν ατος εοδαν παρ το κυρου π ατ

8:7 γρ Εσδρας πολλν πιστμην περιεχεν ες τ μηδν παραλιπεν τν κ το νμου κυρου κα κ τν ντολν διδάξαι τν πάντα Ισραηλ πάντα τ δικαιματα κα τ κρματα

8:8 προσπεσντος δ το γραφέντος προστάγματος παρ ρταξέρξου το βασιλέως πρς Εσδραν τν ερέα κα ναγνστην το νμου κυρου ο στιν ντγραφον τ ποκεμενον

8:9 βασιλες ρταξέρξης Εσδρα τ ερε κα ναγνστ το νμου κυρου χαρειν

8:10 κα τ φιλάνθρωπα γ κρνας προσέταξα τος βουλομένους κ το θνους τν Ιουδαων αρετζοντας κα τν ερέων κα τν Λευιτν κα τν δ ν τ μετέρ βασιλε συμπορεεσθα σοι ες Ιερουσαλημ

8:11 σοι ον νθυμονται συνεξορμάτωσαν καθάπερ δέδοκται μο τε κα τος πτ φλοις συμβουλευτας

8:12 πως πισκέψωνται τ κατ τν Ιουδααν κα Ιερουσαλημ κολοθως χει ν τ νμ το κυρου

8:13 κα πενεγκεν δρα τ κυρ το Ισραηλ ηξάμην γ τε κα ο φλοι ες Ιερουσαλημ κα πν χρυσον κα ργριον ν ερεθ ν τ χρ τς Βαβυλωνας τ κυρ ες Ιερουσαλημ σν τ δεδωρημέν π το θνους ες τ ερν το κυρου ατν τ ν Ιερουσαλημ

8:14 συναχθναι τ τε χρυσον κα ργριον ες ταρους κα κριος κα ρνας κα τ τοτοις κλουθα

8:15 στε προσενεγκεν θυσας π τ θυσιαστριον το κυρου ατν τ ν Ιερουσαλημ

8:16 κα πάντα σα ν βολ μετ τν δελφν σου ποισαι χρυσ κα ργυρ πιτέλει κατ τ θέλημα το θεο σου

8:17 κα τ ερ σκεη το κυρου τ διδμενά σοι ες τν χρεαν το ερο το θεο σου το ν Ιερουσαλημ

8:18 κα τ λοιπά σα ν ποππτ σοι ες τν χρεαν το ερο το θεο σου δσεις κ το βασιλικο γαζοφυλακου

8:19 κγ δ ρταξέρξης βασιλες προσέταξα τος γαζοφλαξι Συρας κα Φοινκης να σα ν ποστελ Εσδρας ερες κα ναγνστης το νμου το θεο το ψστου πιμελς διδσιν ατ ως ργυρου ταλάντων κατν

8:20 μοως δ κα ως πυρο κρων κατν κα ονου μετρητν κατν κα λα κ πλθους

8:21 πάντα τ κατ τν το θεο νμον πιτελεσθτω πιμελς τ θε τ ψστ νεκα το μ γενέσθαι ργν ες τν βασιλεαν το βασιλέως κα τν υν

8:22 κα μν δ λέγεται πως πσι τος ερεσιν κα τος Λευταις κα εροψάλταις κα θυρωρος κα εροδολοις κα πραγματικος το ερο τοτου μηδεμα φορολογα μηδ λλη πιβολ γγνηται κα ξουσαν μηδένα χειν πιβαλεν τι τοτοις

8:23 κα σ Εσδρα κατ τν σοφαν το θεο νάδειξον κριτς κα δικαστάς πως δικάζωσιν ν λ Συρ κα Φοινκ πάντας τος πισταμένους τν νμον το θεο σου κα τος μ πισταμένους δ διδάξεις

8:24 κα πάντες σοι ν παραβανωσι τν νμον το θεο σου κα τν βασιλικν πιμελς κολασθσονται άν τε κα θανάτ άν τε κα τιμωρ ργυρικ ζημ παγωγ

8:25 ελογητς μνος κριος δος τατα ες τν καρδαν το βασιλέως δοξάσαι τν οκον ατο τν ν Ιερουσαλημ

8:26 κα μ τμησεν ναντι το βασιλέως κα τν συμβουλευντων κα πάντων τν φλων κα μεγιστάνων ατο

8:27 κα γ εθαρσς γενμην κατ τν ντλημψιν κυρου το θεο μου κα συνγαγον κ το Ισραηλ νδρας στε συναναβνα μοι

8:28 κα οτοι ο προηγομενοι κατ τς πατρις ατν κα τς μεριδαρχας ο ναβάντες μετ μο κ Βαβυλνος ν τ βασιλε ρταξέρξου το βασιλέως

8:29 κ τν υν Φινεες Γαρσομος κ τν υν Ιεταμαρου Γαμηλος κ τν υν Δαυιδ Αττους Σεχενιου

8:30 κ τν υν Φορος Ζαχαριας κα μετ ατο π γραφς νδρες κατν πεντκοντα

8:31 κ τν υν Φααθμωαβ Ελιαωνιας Ζαραιου κα μετ ατο νδρες διακσιοι

8:32 κ τν υν Ζαθοης Σεχενιας Ιεζηλου κα μετ ατο νδρες τριακσιοι κ τν υν Αδινου Βην-Ιωναθου κα μετ ατο νδρες διακσιοι πεντκοντα

8:33 κ τν υν Ηλαμ Ιεσιας Γοθολιου κα μετ ατο νδρες βδομκοντα

8:34 κ τν υν Σαφατιου Ζαραιας Μιχαηλου κα μετ ατο νδρες βδομκοντα

8:35 κ τν υν Ιωαβ Αβαδιας Ιεζηλου κα μετ ατο νδρες διακσιοι δέκα δο

8:36 κ τν υν Βανι Ασσαλιμωθ Ιωσαφιου κα μετ ατο νδρες κατν ξκοντα

8:37 κ τν υν Βαβι Ζαχαριας Βηβαι κα μετ ατο νδρες εκοσι κτ

8:38 κ τν υν Ασγαθ Ιωανης Ακαταν κα μετ ατο νδρες κατν δέκα

8:39 κ τν υν Αδωνικαμ ο σχατοι κα τατα τ νματα ατν Ελιφαλατος Ιεουηλ κα Σαμαιας κα μετ ατν νδρες βδομκοντα

8:40 κ τν υν Βαγο Ουθι το Ισταλκουρου κα μετ ατο νδρες βδομκοντα

8:41 κα συνγαγον ατος π τν λεγμενον Θεραν ποταμν κα παρενεβάλομεν ατθι μέρας τρες κα κατέμαθον ατος

8:42 κα κ τν υν τν ερέων κα κ τν Λευιτν οχ ερν κε

8:43 πέστειλα πρς Ελεαζαρον κα Ιδουηλον κα Μαασμαν κα Ελναταν κα Σαμαιαν κα Ιωριβον Ναθαν Ενναταν Ζαχαριαν κα Μεσολαμον τος γουμένους κα πιστμονας

8:44 κα επα ατος λθεν πρς Αδδαιον τν γομενον τν ν τ τπ το γαζοφυλακου

8:45 ντειλάμενος ατος διαλεγναι Αδδαιω κα τος δελφος ατο κα τος ν τ τπ γαζοφλαξιν ποστελαι μν τος ερατεσοντας ν τ οκ το κυρου μν

8:46 κα γαγον μν κατ τν κραταιν χερα το κυρου μν νδρας πιστμονας τν υν Μοολι το Λευι το Ισραηλ Ασεβηβιαν κα τος υος κα τος δελφος δέκα κτ

8:47 κα Ασεβιαν κα Αννουνον κα Ωσαιαν δελφν κ τν υν Χανουναιου κα ο υο ατν νδρες εκοσι

8:48 κα κ τν εροδολων ν δωκεν Δαυιδ κα ο γομενοι ες τν ργασαν τν Λευιτν ερδουλοι διακσιοι εκοσι πάντων σημάνθη νοματογραφα

8:49 κα εξάμην κε νηστεαν τος νεανσκοις ναντι το κυρου μν

8:50 ζητσαι παρ ατο εοδαν μν τε κα τος συνοσιν μν τέκνοις μν κα κτνεσιν

8:51 νετράπην γρ ατσαι τν βασιλέα πεζος τε κα ππες κα προπομπν νεκεν σφαλεας τς πρς τος ναντιουμένους μν

8:52 επαμεν γρ τ βασιλε τι σχς το κυρου μν σται μετ τν πιζητοντων ατν ες πσαν πανρθωσιν

8:53 κα πάλιν δεθημεν το κυρου μν κατ τατα κα ειλάτου τχομεν

8:54 κα χρισα τν φυλάρχων τν ερέων νδρας δέκα δο κα Σερεβιαν κα Ασαβιαν κα μετ ατν κ τν δελφν ατν νδρας δέκα

8:55 κα στησα ατος τ ργριον κα τ χρυσον κα τ ερ σκεη το οκου το κυρου μν ατς δωρσατο βασιλες κα ο σμβουλοι ατο κα ο μεγιστνες κα πς Ισραηλ

8:56 κα στσας παρέδωκα ατος ργυρου τάλαντα ξακσια πεντκοντα κα σκεη ργυρ ταλάντων κατν κα χρυσου τάλαντα κατν κα χρυσματα εκοσι κα σκεη χαλκ π χρηστο χαλκο στλβοντα χρυσοειδ σκεη δδεκα

8:57 κα επα ατος κα μες γιο στε τ κυρ κα τ σκεη για κα τ ργριον κα τ χρυσον εχ τ κυρ κυρ τν πατέρων μν

8:58 γρυπνετε κα φυλάσσετε ως το παραδοναι ατ μς τος φυλάρχοις τν ερέων κα τν Λευιτν κα τος γουμένοις τν πατριν το Ισραηλ ν Ιερουσαλημ ν τος παστοφοροις το οκου το κυρου μν

8:59 κα ο παραλαβντες ο ερες κα ο Λευται τ ργριον κα τ χρυσον κα τ σκεη τ ν Ιερουσαλημ εσνεγκαν ες τ ερν το κυρου

8:60 κα ναζεξαντες π το ποταμο Θερα τ δωδεκάτ το πρτου μηνς εσλθομεν ες Ιερουσαλημ κατ τν κραταιν χερα το κυρου μν τν φ μν κα ρρσατο μς π τς εσδου π παντς χθρο κα λθομεν ες Ιερουσαλημ

8:61 κα γενομένης ατθι μέρας τρτης σταθν τ ργριον κα τ χρυσον παρεδθη ν τ οκ το κυρου μν Μαρμωθι Ουρια ερε

8:62 κα μετ ατο Ελεαζαρ το Φινεες κα σαν μετ ατν Ιωσαβδος ησο κα Μωεθ Σαβαννου ο Λευται πρς ριθμν κα λκν παντα κα γράφη πσα λκ ατν ατ τ ρ

8:63 ο δ παραγενμενοι κ τς αχμαλωσας προσνεγκαν θυσας τ θε το Ισραηλ κυρ ταρους δδεκα πρ παντς Ισραηλ κριος νενκοντα ξ ρνας βδομκοντα δο τράγους πρ σωτηρου δέκα δο παντα θυσαν τ κυρ

8:64 κα πέδωκαν τ προστάγματα το βασιλέως τος βασιλικος οκονμοις κα τος πάρχοις Κολης Συρας κα Φοινκης κα δξασαν τ θνος κα τ ερν το κυρου

8:65 κα τοτων τελεσθέντων προσλθοσάν μοι ο γομενοι λέγοντες

8:66 οκ χρισαν τ θνος το Ισραηλ κα ο ρχοντες κα ο ερες κα ο Λευται τ λλογεν θνη τς γς κα τς καθαρσας ατν Χαναναων κα Χετταων κα Φερεζαων κα Ιεβουσαων κα Μωαβιτν κα Αγυπτων κα Ιδουμαων

8:67 συνκησαν γρ μετ τν θυγατέρων ατν κα ατο κα ο υο ατν κα πεμγη τ σπέρμα τ γιον ες τ λλογεν θνη τς γς κα μετεχον ο προηγομενοι κα ο μεγιστνες τς νομας τατης π τς ρχς το πράγματος

8:68 κα μα τ κοσα με τατα διέρρηξα τ μάτια κα τν ερν σθτα κα κατέτιλα το τριχματος τς κεφαλς κα το πγωνος κα κάθισα σννους κα περλυπος

8:69 κα πισυνχθησαν πρς με σοι ποτ πεκινοντο τ ματι κυρου το Ισραηλ μο πενθοντος π τ νομ κα καθμην περλυπος ως τς δειλινς θυσας

8:70 κα ξεγερθες κ τς νηστεας διερρηγμένα χων τ μάτια κα τν ερν σθτα κάμψας τ γνατα κα κτενας τς χερας πρς τν κριον λεγον

8:71 κριε σχυμμαι ντέτραμμαι κατ πρσωπν σου

8:72 α γρ μαρται μν πλενασαν πρ τς κεφαλς μν α δ γνοιαι μν περνεγκαν ως το ορανο

8:73 π τν χρνων τν πατέρων μν κα σμεν ν μεγάλ μαρτ ως τς μέρας τατης

8:74 κα δι τς μαρτας μν κα τν πατέρων μν παρεδθημεν σν τος δελφος μν κα σν τος βασιλεσιν μν κα σν τος ερεσιν μν τος βασιλεσιν τς γς ες ομφααν κα αχμαλωσαν κα προνομν μετ ασχνης μέχρι τς σμερον μέρας

8:75 κα νν κατ πσον τι γενθη μν λεος παρ σο κριε καταλειφθναι μν ζαν κα νομα ν τ τπ το γιάσματς σου

8:76 κα το νακαλψαι φωστρα μν ν τ οκ το κυρου μν δοναι μν τροφν ν τ καιρ τς δουλεας μν

8:77 κα ν τ δουλεειν μς οκ γκατελεφθημεν π το κυρου μν λλ ποησεν μς ν χάριτι νπιον τν βασιλέων Περσν

8:78 δοναι μν τροφν κα δοξάσαι τ ερν το κυρου μν κα γεραι τν ρημον Σιων δοναι μν στερέωμα ν τ Ιουδα κα Ιερουσαλημ

8:79 κα νν τ ρομεν κριε χοντες τατα παρέβημεν γρ τ προστάγματά σου δωκας ν χειρ τν παδων σου τν προφητν λέγων τι

8:80 γ ες ν εσέρχεσθε κληρονομσαι στιν γ μεμολυσμένη μολυσμ τν λλογενν τς γς κα τς καθαρσας ατν νέπλησαν ατν

8:81 κα νν τς θυγατέρας μν μ συνοικσητε τος υος ατν κα τς θυγατέρας ατν μ λάβητε τος υος μν

8:82 κα ο ζητσετε ερηνεσαι τ πρς ατος τν παντα χρνον να σχσαντες φάγητε τ γαθ τς γς κα κατακληρονομσητε τος υος μν ως ανος

8:83 κα τ συμβανοντα πάντα μν γγνεται δι τ ργα μν τ πονηρ κα τς μεγάλας μαρτας μν

8:84 σ γάρ κριε κοφισας τς μαρτας μν κα δωκας μν τοιατην ζαν πάλιν νεκάμψαμεν παραβναι τν νμον σου ες τ πιμιγναι τ καθαρσ τν θνν τς γς

8:85 οχ ργσθης μν πολέσαι μς ως το μ καταλιπεν ζαν κα σπέρμα κα νομα μν

8:86 κριε το Ισραηλ ληθινς ε κατελεφθημεν γρ ζα ν τ σμερον

8:87 δο νν σμεν νπιν σου ν τας νομαις μν ο γρ στιν στναι τι μπροσθέν σου π τοτοις

8:88 κα τε προσευχμενος Εσδρας νθωμολογετο κλαων χαμαιπετς μπροσθεν το ερο πισυνχθησαν πρς ατν π Ιερουσαλημ χλος πολς σφδρα νδρες κα γυνακες κα νεαναι κλαυθμς γρ ν μέγας ν τ πλθει

8:89 κα φωνσας Ιεχονιας Ιεηλου τν υν Ισραηλ επεν Εσδρα μες μάρτομεν ες τν κριον κα συνκσαμεν γυνακας λλογενες κ τν θνν τς γς κα νν στιν λπς τ Ισραηλ

8:90 ν τοτ γενέσθω μν ρκωμοσα πρς τν κριον κβαλεν πάσας τς γυνακας μν τς κ τν λλογενν σν τος τέκνοις ατν ς κρθη σοι κα σοι πειθαρχοσιν τ νμ το κυρου

8:91 ναστς πιτέλει πρς σ γρ τ πργμα κα μες μετ σο σχν ποιεν

8:92 κα ναστς Εσδρας ρκισεν τος φυλάρχους τν ερέων κα Λευιτν παντς το Ισραηλ ποισαι κατ τατα κα μοσαν


Next: Esdras 1 9