Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
1 Esdras
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

1 Esdras

Chapter 6

6:1 ν δ τ δευτέρ τει τς το Δαρεου βασιλεας προφτευσεν Αγγαιος κα Ζαχαριας το Εδδι ο προφται π τος Ιουδαους τος ν τ Ιουδα κα Ιερουσαλημ π τ νματι κυρου θεο Ισραηλ π ατος

6:2 ττε στς Ζοροβαβελ το Σαλαθιηλ κα ησος το Ιωσεδεκ ρξαντο οκοδομεν τν οκον το κυρου τν ν Ιερουσαλημ συνντων τν προφητν το κυρου βοηθοντων ατος

6:3 ν ατ τ χρν παρν πρς ατος Σισννης παρχος Συρας κα Φοινκης κα Σαθραβουζάνης κα ο συνέταιροι κα επαν ατος

6:4 τνος μν συντάξαντος τν οκον τοτον οκοδομετε κα τν στέγην τατην κα τλλα πάντα πιτελετε κα τνες εσν ο οκοδμοι ο τατα πιτελοντες

6:5 κα σχοσαν χάριν πισκοπς γενομένης π τν αχμαλωσαν παρ το κυρου ο πρεσβτεροι τν Ιουδαων

6:6 κα οκ κωλθησαν τς οκοδομς μέχρι το ποσημανθναι Δαρε περ ατν κα προσφωνηθναι

6:7 ντγραφον πιστολς ς γραψεν Δαρε κα πέστειλεν Σισννης παρχος Συρας κα Φοινκης κα Σαθραβουζάνης κα ο συνέταιροι ο ν Συρ κα Φοινκ γεμνες

6:8 βασιλε Δαρε χαρειν πάντα γνωστ στω τ κυρ μν τ βασιλε τι παραγενμενοι ες τν χραν τς Ιουδαας κα λθντες ες Ιερουσαλημ τν πλιν κατελάβομεν τς αχμαλωσας τος πρεσβυτέρους τν Ιουδαων ν Ιερουσαλημ τ πλει οκοδομοντας οκον τ κυρ μέγαν καινν δι λθων ξυστν πολυτελν ξλων τιθεμένων ν τος τοχοις

6:9 κα τ ργα κενα π σπουδς γιγνμενα κα εοδομενον τ ργον ν τας χερσν ατν κα ν πάσ δξ κα πιμελε συντελομενα

6:10 ττε πυνθανμεθα τν πρεσβυτέρων τοτων λέγοντες τνος μν προστάξαντος οκοδομετε τν οκον τοτον κα τ ργα τατα θεμελιοτε

6:11 πηρωτσαμεν ον ατος ενεκεν το γνωρσαι σοι κα γράψαι σοι τος νθρπους τος φηγουμένους κα τν νοματογραφαν τομεν ατος τν προκαθηγουμένων

6:12 ο δ πεκρθησαν μν λέγοντες μες σμεν παδες το κυρου το κτσαντος τν ορανν κα τν γν

6:13 κα κοδμητο οκος μπροσθεν τν πλεινων δι βασιλέως το Ισραηλ μεγάλου κα σχυρο κα πετελέσθη

6:14 κα πε ο πατέρες μν παραπικράναντες μαρτον ες τν κριον το Ισραηλ τν οράνιον παρέδωκεν ατος ες χερας Ναβουχοδονοσορ βασιλέως Βαβυλνος βασιλέως τν Χαλδαων

6:15 τν τε οκον καθελντες νεπρισαν κα τν λαν χμαλτευσαν ες Βαβυλνα

6:16 ν δ τ πρτ τει βασιλεοντος Κρου χρας Βαβυλωνας γραψεν βασιλες Κρος οκοδομσαι τν οκον τοτον

6:17 κα τ ερ σκεη τ χρυσ κα τ ργυρ ξνεγκεν Ναβουχοδονοσορ κ το οκου το ν Ιερουσαλημ κα πηρεσατο ατ ν τ αυτο να πάλιν ξνεγκεν ατ Κρος βασιλες κ το ναο το ν Βαβυλνι κα παρεδθη Ζοροβαβελ κα Σαναβασσάρ τ πάρχ

6:18 κα πετάγη ατ πενέγκαντι πάντα τ σκεη τατα ποθεναι ν τ να τ ν Ιερουσαλημ κα τν ναν το κυρου τοτον οκοδομηθναι π το τπου

6:19 ττε Σαναβάσσαρος κενος παραγενμενος νεβάλετο τος θεμελους το οκου κυρου το ν Ιερουσαλημ κα π κενου μέχρι το νν οκοδομομενος οκ λαβεν συντέλειαν

6:20 νν ον ε κρνεται βασιλε πισκεπτω ν τος βασιλικος βιβλιοφυλακοις το κυρου βασιλέως τος ν Βαβυλνι

6:21 κα ν ερσκηται μετ τς γνμης Κρου το βασιλέως γενομένην τν οκοδομν το οκου κυρου το ν Ιερουσαλημ κα κρνηται τ κυρ βασιλε μν προσφωνησάτω μν περ τοτων

6:22 ττε βασιλες Δαρεος προσέταξεν πισκέψασθαι ν τος βασιλικος βιβλιοφυλακοις τος κειμένοις ν Βαβυλνι κα ερέθη ν κβατάνοις τ βάρει τ ν Μηδ χρ τμος ες ν πεμνημάτιστο τάδε

6:23 τους πρτου βασιλεοντος Κρου βασιλες Κρος προσέταξεν τν οκον το κυρου τν ν Ιερουσαλημ οκοδομσαι που πιθουσιν δι πυρς νδελεχος

6:24 ο τ ψος πχεων ξκοντα πλάτος πχεων ξκοντα δι δμων λιθνων ξυστν τριν κα δμου ξυλνου γχωρου καινο νς κα τ δαπάνημα δοθναι κ το οκου Κρου το βασιλέως

6:25 κα τ ερ σκεη το οκου κυρου τά τε χρυσ κα τ ργυρ ξνεγκεν Ναβουχοδονοσορ κ το οκου το ν Ιερουσαλημ κα πνεγκεν ες Βαβυλνα ποκατασταθναι ες τν οκον τν ν Ιερουσαλημ ο ν κεμενα πως τεθ κε

6:26 προσέταξεν δ πιμεληθναι Σισνν πάρχ Συρας κα Φοινκης κα Σαθραβουζάν κα τος συνεταροις κα τος ποτεταγμένοις ν Συρ κα Φοινκ γεμσιν πέχεσθαι το τπου σαι δ τν παδα το κυρου Ζοροβαβελ παρχον δ τς Ιουδαας κα τος πρεσβυτέρους τν Ιουδαων τν οκον το κυρου κενον οκοδομεν π το τπου

6:27 κγ δ πέταξα λοσχερς οκοδομσαι κα τενσαι να συμποισιν τος κ τς αχμαλωσας τς Ιουδαας μέχρι το πιτελεσθναι τν οκον το κυρου

6:28 κα π τς φορολογας Κολης Συρας κα Φοινκης πιμελς σνταξιν δδοσθαι τοτοις τος νθρποις ες θυσας τ κυρ Ζοροβαβελ πάρχ ες ταρους κα κριος κα ρνας

6:29 μοως δ κα πυρν κα λα κα ονον κα λαιον νδελεχς κατ νιαυτν καθς ν ο ερες ο ν Ιερουσαλημ παγορεσωσιν ναλσκεσθαι καθ μέραν ναμφισβηττως

6:30 πως προσφέρωνται σπονδα τ θε τ ψστ πρ το βασιλέως κα τν παδων κα προσεχωνται περ τς ατν ζως

6:31 κα προσέταξεν να σοι ν παραβσν τι τν προειρημένων κα τν προσγεγραμμένων κα κυρσωσιν λημφθναι ξλον κ τν δων ατο κα π τοτου κρεμασθναι κα τ πάρχοντα ατο εναι βασιλικά

6:32 δι τατα κα κριος ο τ νομα ατο πικέκληται κε φανσαι πάντα βασιλέα κα θνος ς κτενε τν χερα ατο κωλσαι κακοποισαι τν οκον το κυρου κενον τν ν Ιερουσαλημ

6:33 γ βασιλες Δαρεος δεδογμάτικα πιμελς κατ τατα γγνεσθαι


Next: Esdras 1 7