Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
1 Esdras
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

1 Esdras

Chapter 5

5:1 μετ δ τατα ξελέγησαν ναβναι ρχηγο οκου πατριν κατ φυλς ατν κα α γυνακες ατν κα ο υο κα α θυγατέρες κα ο παδες ατν κα α παιδσκαι κα τ κτνη ατν

5:2 κα Δαρεος συναπέστειλεν μετ ατν ππες χιλους ως το ποκαταστσαι ατος ες Ιερουσαλημ μετ ερνης κα μετ μουσικν τυμπάνων κα αλν

5:3 κα πάντες ο δελφο ατν παζοντες κα ποησεν ατος συναναβναι μετ κενων

5:4 κα τατα τ νματα τν νδρν τν ναβαινντων κατ πατρις ατν ες τς φυλς π τν μεριδαρχαν ατν

5:5 ο ερες υο Φινεες υο Ααρων ησος το Ιωσεδεκ το Σαραιου κα Ιωακιμ το Ζοροβαβελ το Σαλαθιηλ κ το οκου το Δαυιδ κ τς γενες Φαρες φυλς δ Ιουδα

5:6 ς λάλησεν π Δαρεου το βασιλέως Περσν λγους σοφος ν τ δευτέρ τει τς βασιλεας ατο μην Νισαν το πρτου μηνς

5:7 εσν δ οτοι κ τς Ιουδαας ο ναβάντες κ τς αχμαλωσας τς παροικας ος μετκισεν Ναβουχοδονοσορ βασιλες Βαβυλνος ες Βαβυλνα

5:8 κα πέστρεψαν ες Ιερουσαλημ κα τν λοιπν Ιουδααν καστος ες τν δαν πλιν ο λθντες μετ Ζοροβαβελ κα ησο Νεεμιου Ζαραιου Ρησαιου Ενηνιος Μαρδοχαιου Βεελσαρου Ασφαρασου Βορολιου Ροϊμου Βαανα τν προηγουμένων ατν

5:9 ριθμς τν π το θνους κα ο προηγομενοι ατν υο Φορος δο χιλιάδες κα κατν βδομκοντα δο

5:10 υο Σαφατ τετρακσιοι βδομκοντα δο υο Αρεε πτακσιοι πεντκοντα ξ

5:11 υο Φααθμωαβ ες τος υος ησο κα Ιωαβ δισχλιοι κτακσιοι δέκα δο

5:12 υο Ωλαμου χλιοι διακσιοι πεντκοντα τέσσαρες υο Ζατου ννακσιοι τεσσαράκοντα πέντε υο Χορβε πτακσιοι πέντε υο Βανι ξακσιοι τεσσαράκοντα κτ

5:13 υο Βηβαι ξακσιοι εκοσι τρες υο Ασγαδ χλιοι τριακσιοι εκοσι δο

5:14 υο Αδωνικαμ ξακσιοι ξκοντα πτά υο Βαγοι δισχλιοι ξκοντα ξ υο Αδινου τετρακσιοι πεντκοντα τέσσαρες

5:15 υο Ατηρ Εζεκιου νενκοντα δο υο Κιλαν κα Αζητας ξκοντα πτά υο Αζουρου τετρακσιοι τριάκοντα δο

5:16 υο Αννιας κατν ες υο Αρομ υο Βασσαι τριακσιοι εκοσι τρες υο Αριφου κατν δέκα δο

5:17 υο Βαιτηρους τρισχλιοι πέντε υο κ Βαιθλωμων κατν εκοσι τρες

5:18 ο κ Νετεβας πεντκοντα πέντε ο ξ Ενατου κατν πεντκοντα κτ ο κ Βαιτασμων τεσσαράκοντα δο

5:19 ο κ Καριαθιαριος εκοσι πέντε ο κ Καπιρας κα Βηροτ πτακσιοι τεσσαράκοντα τρες

5:20 ο Χαδιασαι κα Αμμιδιοι τετρακσιοι εκοσι δο ο κ Κιραμας κα Γαββης ξακσιοι εκοσι ες

5:21 ο κ Μακαλων κατν εκοσι δο ο κ Βαιτολιω πεντκοντα δο υο Νιφις κατν πεντκοντα ξ

5:22 υο Καλαμω λλου κα Ωνους πτακσιοι εκοσι πέντε υο Ιερεχου τριακσιοι τεσσαράκοντα πέντε

5:23 υο Σαναας τρισχλιοι τριακσιοι τριάκοντα

5:24 ο ερες υο Ιεδδου το υο ησο ες τος υος Ανασιβ ννακσιοι βδομκοντα δο υο Εμμηρου χλιοι πεντκοντα δο

5:25 υο Φασσουρου χλιοι διακσιοι τεσσαράκοντα πτά υο Χαρμη χλιοι δέκα πτά

5:26 ο δ Λευται υο ησο κα Καδμιηλου κα Βαννου κα Σουδιου βδομκοντα τέσσαρες

5:27 ο εροψάλται υο Ασαφ κατν εκοσι κτ

5:28 ο θυρωρο υο Σαλουμ υο Αταρ υο Τολμαν υο Ακουβ υο Ατητα υο Σωβαι ο πάντες κατν τριάκοντα ννέα

5:29 ο ερδουλοι υο Ησαυ υο Ασιφα υο Ταβαωθ υο Κηρας υο Σουα υο Φαδαιου υο Λαβανα υο Αγγαβα

5:30 υο Ακουδ υο Ουτα υο Κηταβ υο Αγαβα υο Συβαϊ υο Αναν υο Καθουα υο Γεδδουρ

5:31 υο Ιαϊρου υο Δαισαν υο Νοεβα υο Χασεβα υο Γαζηρα υο Οζιου υο Φινοε υο Ασαρα υο Βασθαι υο Ασανα υο Μαανι υο Ναφισι υο Ακουφ υο Αχιβα υο Ασουρ υο Φαρακιμ υο Βασαλωθ

5:32 υο Μεεδδα υο Κουθα υο Χαρεα υο Βαρχους υο Σεραρ υο Θομοι υο Νασι υο Ατιφα

5:33 υο παδων Σαλωμων υο Ασσαφιωθ υο Φαριδα υο Ιεηλι υο Λοζων υο Ισδαηλ υο Σαφυθι

5:34 υο Αγια υο Φακαρεθ-σαβιη υο Σαρωθιε υο Μασιας υο Γας υο Αδδους υο Σουβας υο Αφερρα υο Βαρωδις υο Σαφατ υο Αμων

5:35 πάντες ο ερδουλοι κα ο υο τν παδων Σαλωμων τριακσιοι βδομκοντα δο

5:36 οτοι ναβάντες π Θερμελεθ κα Θελερσας γομενος ατν Χαρααθ Αδαν κα Αμαρ

5:37 κα οκ δναντο παγγελαι τς πατρις ατν κα γενες ς κ το Ισραηλ εσν υο Δαλαν το υο Τουβαν υο Νεκωδαν ξακσιοι πεντκοντα δο

5:38 κα κ τν ερέων ο μποιομενοι ερωσνης κα οχ ερέθησαν υο Οββια υο Ακκως υο Ιοδδους το λαβντος Αυγιαν γυνακα τν θυγατέρων Φαρζελλαιου κα κλθη π τ νματι ατο

5:39 κα τοτων ζητηθεσης τς γενικς γραφς ν τ καταλοχισμ κα μ ερεθεσης χωρσθησαν το ερατεειν

5:40 κα επεν ατος Νεεμιας κα Ατθαριας μ μετέχειν τν γων ατος ως ναστ ρχιερες νδεδυμένος τν δλωσιν κα τν λθειαν

5:41 ο δ πάντες σαν Ισραηλ π δωδεκαετος χωρς παδων κα παιδισκν μυριάδες τέσσαρες δισχλιοι τριακσιοι ξκοντα παδες τοτων κα παιδσκαι πτακισχλιοι τριακσιοι τριάκοντα πτά ψάλται κα ψαλτδο διακσιοι τεσσαράκοντα πέντε

5:42 κάμηλοι τετρακσιοι τριάκοντα πέντε κα πποι πτακισχλιοι τριάκοντα ξ μονοι διακσιοι τεσσαράκοντα πέντε ποζγια πεντακισχλια πεντακσια εκοσι πέντε

5:43 κα κ τν γουμένων κατ τς πατρις ν τ παραγνεσθαι ατος ες τ ερν το θεο τ ν Ιερουσαλημ εξαντο γεραι τν οκον π το τπου ατο κατ τν ατν δναμιν

5:44 κα δοναι ες τ ερν γαζοφυλάκιον τν ργων χρυσου μνς χιλας κα ργυρου μνς πεντακισχιλας κα στολς ερατικς κατν

5:45 κα κατκσθησαν ο ερες κα ο Λευται κα ο κ το λαο ν Ιερουσαλημ κα τ χρ ο τε εροψάλται κα ο θυρωρο κα πς Ισραηλ ν τας κμαις ατν

5:46 νστάντος δ το βδμου μηνς κα ντων τν υν Ισραηλ κάστου ν τος δοις συνχθησαν μοθυμαδν ες τ ερχωρον το πρτου πυλνος το πρς τ νατολ

5:47 κα καταστς ησος το Ιωσεδεκ κα ο δελφο ατο ο ερες κα Ζοροβαβελ το Σαλαθιηλ κα ο τοτου δελφο τομασαν τ θυσιαστριον το θεο το Ισραηλ

5:48 προσενέγκαι π ατο λοκαυτσεις κολοθως τος ν τ Μωυσέως ββλ το νθρπου το θεο διηγορευμένοις

5:49 κα πισυνχθησαν ατος κ τν λλων θνν τς γς κα κατρθωσαν τ θυσιαστριον π το τπου ατο τι ν χθρ σαν ατος κα κατσχυσαν ατος πάντα τ θνη τ π τς γς κα νέφερον θυσας κατ τν καιρν κα λοκαυτματα τ κυρ τ πρωινν κα τ δειλινν

5:50 κα γάγοσαν τν τς σκηνοπηγας ορτν ς πιτέτακται ν τ νμ κα θυσας καθ μέραν ς προσκον ν

5:51 κα μετ τατα προσφορς νδελεχισμο κα θυσας σαββάτων κα νουμηνιν κα ορτν πασν γιασμένων

5:52 κα σοι εξαντο εχν τ θε π τς νουμηνας το βδμου μηνς ρξαντο προσφέρειν θυσας τ θε κα νας το θεο οπω κοδμητο

5:53 κα δωκαν ργριον τος λατμοις κα τέκτοσι κα βρωτ κα ποτ κα χαρα τος Σιδωνοις κα Τυροις ες τ παράγειν ατος κ το Λιβάνου ξλα κέδρινα διαφέρειν σχεδας ες τν Ιοππης λιμένα κατ τ πρσταγμα τ γραφν ατος παρ Κρου το Περσν βασιλέως

5:54 κα τ δευτέρ τει παραγενμενος ες τ ερν το θεο ες Ιερουσαλημ μηνς δευτέρου ρξατο Ζοροβαβελ το Σαλαθιηλ κα ησος το Ιωσεδεκ κα ο δελφο ατν κα ο ερες ο Λευται κα πάντες ο παραγενμενοι κ τς αχμαλωσας ες Ιερουσαλημ

5:55 κα θεμελωσαν τν ναν το θεο τ νουμην το δευτέρου μηνς το δευτέρου τους ν τ λθεν ες τν Ιουδααν κα Ιερουσαλημ

5:56 κα στησαν τος Λευτας π εκοσαετος π τν ργων το κυρου κα στη ησος κα ο υο κα ο δελφο κα Καδμιηλ δελφς κα ο υο ησο Ημαδαβουν κα ο υο Ιωδα το Ιλιαδουν σν τος υος κα δελφος πάντες ο Λευται μοθυμαδν ργοδικται ποιοντες ες τ ργα ν τ οκ το θεο

5:57 κα κοδμησαν ο οκοδμοι τν ναν το κυρου κα στησαν ο ερες στολισμένοι μετ μουσικν κα σαλπγγων κα ο Λευται υο Ασαφ χοντες τ κμβαλα μνοντες τ κυρ κα ελογοντες κατ Δαυιδ βασιλέα το Ισραηλ

5:58 κα φνησαν δι μνων μολογοντες τ κυρ τι χρησττης ατο κα δξα ες τος ανας παντ Ισραηλ

5:59 κα πς λας σάλπισαν κα βησαν φων μεγάλ μνοντες τ κυρ π τ γέρσει το οκου το κυρου

5:60 κα λθοσαν κ τν ερέων τν Λευιτν κα τν προκαθημένων κατ τς πατρις ατν ο πρεσβτεροι ο ωρακτες τν πρ τοτου οκον πρς τν τοτου οκοδομν μετ κραυγς κα κλαυθμο μεγάλου

5:61 κα πολλο δι σαλπγγων κα χαρς μεγάλ τ φων

5:62 στε τν λαν μ κοειν τν σαλπγγων δι τν κλαυθμν το λαο γρ χλος ν σαλπζων μεγαλωστ στε μακρθεν κοεσθαι

5:63 κα κοσαντες ο χθρο τς φυλς Ιουδα κα Βενιαμιν λθοσαν πιγνναι τς φων τν σαλπγγων

5:64 κα πέγνωσαν τι ο κ τς αχμαλωσας οκοδομοσιν τν ναν τ κυρ θε Ισραηλ

5:65 κα προσελθντες τ Ζοροβαβελ κα ησο κα τος γουμένοις τν πατριν λέγουσιν ατος συνοικοδομσομεν μν

5:66 μοως γρ μν κοομεν το κυρου μν κα ατ πιθομεν π μερν Ασβασαρεθ βασιλέως σσυρων ς μετγαγεν μς νταθα

5:67 κα επεν ατος Ζοροβαβελ κα ησος κα ο γομενοι τν πατριν το Ισραηλ οχ μν κα μν το οκοδομσαι τν οκον κυρ τ θε μν

5:68 μες γρ μνοι οκοδομσομεν τ κυρ το Ισραηλ κολοθως ος προσέταξεν μν Κρος βασιλες Περσν

5:69 τ δ θνη τς γς πικεμενα τος ν τ Ιουδα κα πολιορκοντες εργον το οκοδομεν

5:70 κα πιβουλς κα δημαγωγας κα πισυστάσεις ποιομενοι πεκλυσαν το πιτελεσθναι τν οκοδομν πάντα τν χρνον τς ζως το βασιλέως Κρου

5:71 κα ερχθησαν τς οκοδομς τη δο ως τς Δαρεου βασιλεας


Next: Esdras 1 6