Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
1 Esdras
Prev  Next
Apo  Sep Vul 

1 Esdras

Chapter 1

1:1 κα γαγεν Ιωσιας τ πασχα ν Ιερουσαλημ τ κυρ ατο κα θυσεν τ πασχα τ τεσσαρεσκαιδεκάτ μέρ το μηνς το πρτου

1:2 στσας τος ερες κατ φημερας στολισμένους ν τ ερ το κυρου

1:3 κα επεν τος Λευταις εροδολοις το Ισραηλ γιάσαι αυτος τ κυρ ν τ θέσει τς γας κιβωτο το κυρου ν τ οκ κοδμησεν Σαλωμων το Δαυιδ βασιλες οκ σται μν ραι π μων ατν

1:4 κα νν λατρεετε τ κυρ θε μν κα θεραπεετε τ θνος ατο Ισραηλ κα τοιμάσατε κατ τς πατρις κα τς φυλς μν κατ τν γραφν Δαυιδ βασιλέως Ισραηλ κα κατ τν μεγαλειτητα Σαλωμων το υο ατο

1:5 κα στάντες ν τ ερ κατ τν μεριδαρχαν τν πατρικν μν τν Λευιτν τν μπροσθεν τν δελφν μν υν Ισραηλ ν τάξει

1:6 θσατε τ πασχα κα τς θυσας τοιμάσατε τος δελφος μν κα ποισατε τ πασχα κατ τ πρσταγμα το κυρου τ δοθν τ Μωυσ

1:7 κα δωρσατο Ιωσιας τ λα τ ερεθέντι ρνν κα ρφων τριάκοντα χιλιάδας μσχους τρισχιλους τατα κ τν βασιλικν δθη κατ παγγελαν τ λα κα τος ερεσιν κα Λευταις

1:8 κα δωκεν Χελκιας κα Ζαχαριας κα Ησυηλος ο πιστάται το ερο τος ερεσιν ες πασχα πρβατα δισχλια ξακσια μσχους τριακοσους

1:9 κα Ιεχονιας κα Σαμαιας κα Ναθαναηλ δελφς κα Ασαβιας κα Οχιηλος κα Ιωραμ χιλαρχοι δωκαν τος Λευταις ες πασχα πρβατα πεντακισχλια μσχους πτακοσους

1:10 κα τατα τ γενμενα επρεπς στησαν ο ερες κα ο Λευται

1:11 χοντες τ ζυμα κατ τς φυλς

1:12 κα κατ τς μεριδαρχας τν πατέρων μπροσθεν το λαο προσενεγκεν τ κυρ κατ τ γεγραμμένα ν βιβλ Μωυσ κα οτω τ πρωινν

1:13 κα πτησαν τ πασχα πυρ ς καθκει κα τς θυσας ψησαν ν τος χαλκεοις κα λέβησιν μετ εωδας κα πνεγκαν πσι τος κ το λαο

1:14 μετ δ τατα τομασαν αυτος τε κα τος ερεσιν δελφος ατν υος Ααρων ο γρ ερες νέφερον τ στέατα ως ωρας κα ο Λευται τομασαν αυτος κα τος ερεσιν δελφος ατν υος Ααρων

1:15 κα ο εροψάλται υο Ασαφ σαν π τς τάξεως ατν κατ τ π Δαυιδ τεταγμένα κα Ασαφ κα Ζαχαριας κα Εδδινους ο παρ το βασιλέως κα ο θυρωρο φ κάστου πυλνος οκ στιν παραβναι καστον τν αυτο φημεραν ο γρ δελφο ατν ο Λευται τομασαν ατος

1:16 κα συνετελέσθη τ τς θυσας το κυρου ν κεν τ μέρ χθναι τ πασχα κα προσενεχθναι τς θυσας π τ το κυρου θυσιαστριον κατ τν πιταγν το βασιλέως Ιωσιου

1:17 κα γάγοσαν ο υο Ισραηλ ο ερεθέντες ν τ καιρ τοτ τ πασχα κα τν ορτν τν ζμων μέρας πτά

1:18 κα οκ χθη τ πασχα τοιοτο ν τ Ισραηλ π τν χρνων Σαμουηλ το προφτου

1:19 κα πάντες ο βασιλες το Ισραηλ οκ γάγοσαν πασχα τοιοτον οον γαγεν Ιωσιας κα ο ερες κα ο Λευται κα ο Ιουδαοι κα πς Ισραηλ ο ερεθέντες ν τ κατοικσει ατν ν Ιερουσαλημ

1:20 κτωκαιδεκάτ τει βασιλεοντος Ιωσιου χθη τ πασχα τοτο

1:21 κα ρθθη τ ργα Ιωσιου νπιον το κυρου ατο ν καρδ πλρει εσεβεας

1:22 κα τ κατ ατν δ ναγέγραπται ν τος μπροσθεν χρνοις περ τν μαρτηκτων κα σεβηκτων ες τν κριον παρ πν θνος κα βασιλεαν κα λπησαν ατν ν ασθσει κα ο λγοι το κυρου νέστησαν π Ισραηλ

1:23 κα μετ πσαν τν πρξιν τατην Ιωσιου συνέβη Φαραω βασιλέα Αγπτου λθντα πλεμον γεραι ν Χαρκαμυς π το Εφράτου κα ξλθεν ες πάντησιν ατ Ιωσιας

1:24 κα διεπέμψατο βασιλες Αγπτου πρς ατν λέγων τ μο κα σο στιν βασιλε τς Ιουδαας

1:25 οχ πρς σ ξαπέσταλμαι π κυρου το θεο π γρ το Εφράτου πλεμς μο στιν κα νν κριος μετ μο στιν κα κριος μετ μο πισπεδων στν πστηθι κα μ ναντιο τ κυρ

1:26 κα οκ πέστρεψεν αυτν Ιωσιας π τ ρμα ατο λλ πολεμεν ατν πιχειρε ο προσέχων μασιν Ιερεμιου προφτου κ στματος κυρου

1:27 λλ συνεστσατο πρς ατν πλεμον ν τ πεδ Μαγεδδαους κα κατέβησαν ο ρχοντες πρς τν βασιλέα Ιωσιαν

1:28 κα επεν βασιλες τος παισν ατο ποστσατέ με π τς μάχης σθένησα γρ λαν κα εθέως πέστησαν ατν ο παδες ατο π τς παρατάξεως

1:29 κα νέβη π τ ρμα τ δευτέριον ατο κα ποκατασταθες ες Ιερουσαλημ μετλλαξεν τν βον ατο κα τάφη ν τ πατρικ τάφ

1:30 κα ν λ τ Ιουδα πένθησαν τν Ιωσιαν κα θρνησεν Ιερεμιας προφτης πρ Ιωσιου κα ο προκαθμενοι σν γυναιξν θρηνοσαν ατν ως τς μέρας τατης κα ξεδθη τοτο γνεσθαι αε ες παν τ γένος Ισραηλ

1:31 τατα δ ναγέγραπται ν τ ββλ τν στορουμένων περ τν βασιλέων τς Ιουδαας κα τ καθ ν πραχθν τς πράξεως Ιωσιου κα τς δξης ατο κα τς συνέσεως ατο ν τ νμ κυρου τά τε προπραχθέντα π ατο κα τ νν στρηται ν τ βυβλ τν βασιλέων Ισραηλ κα Ιουδα

1:32 κα ναλαβντες ο κ το θνους τν Ιεχονιαν υν Ιωσιου νέδειξαν βασιλέα ντ Ιωσιου το πατρς ατο ντα τν εκοσι τριν

1:33 κα βασλευσεν ν Ιουδα κα Ιερουσαλημ μνας τρες κα πεκατέστησεν ατν βασιλες Αγπτου βασιλεειν ν Ιερουσαλημ

1:34 κα ζημωσεν τ θνος ργυρου ταλάντοις κατν κα χρυσου ταλάντ ν

1:35 κα νέδειξεν βασιλες Αγπτου βασιλέα Ιωακιμ τν δελφν ατο βασιλέα τς Ιουδαας κα Ιερουσαλημ

1:36 κα δησεν Ιωακιμ τος μεγιστνας Ζαριον δ τν δελφν ατο συλλαβν νγαγεν ξ Αγπτου

1:37 τν δ ν εκοσι πέντε Ιωακιμ τε βασλευσεν τς Ιουδαας κα Ιερουσαλημ κα ποησεν τ πονηρν νπιον κυρου

1:38 π ατν δ νέβη Ναβουχοδονοσορ βασιλες Βαβυλνος κα δσας ατν ν χαλκε δεσμ πγαγεν ες Βαβυλνα

1:39 κα π τν ερν σκευν το κυρου λαβν Ναβουχοδονοσορ κα πενέγκας πηρεσατο ν τ να ατο ν Βαβυλνι

1:40 τ δ στορηθέντα περ ατο κα τς ατο καθαρσας κα δυσσεβεας ναγέγραπται ν τ ββλ τν χρνων τν βασιλέων

1:41 κα βασλευσεν ντ ατο Ιωακιμ υς ατο τε γρ νεδεχθη ν τν δέκα κτ

1:42 βασιλεει δ μνας τρες κα μέρας δέκα ν Ιερουσαλημ κα ποησεν τ πονηρν ναντι κυρου

1:43 κα μετ νιαυτν ποστελας Ναβουχοδονοσορ μετγαγεν ατν ες Βαβυλνα μα τος ερος σκεεσιν το κυρου

1:44 κα νέδειξε Σεδεκιαν βασιλέα τς Ιουδαας κα Ιερουσαλημ Σεδεκιαν ντα τν εκοσι νς βασιλεει δ τη νδεκα

1:45 κα ποησεν τ πονηρν νπιον κυρου κα οκ νετράπη π τν ηθέντων λγων π Ιερεμιου το προφτου κ στματος το κυρου

1:46 κα ρκισθες π το βασιλέως Ναβουχοδονοσορ τ νματι το κυρου πιορκσας πέστη κα σκληρνας ατο τν τράχηλον κα τν καρδαν ατο παρέβη τ νμιμα κυρου θεο Ισραηλ

1:47 κα ο γομενοι δ το λαο κα τν ερέων πολλ σέβησαν κα νμησαν πρ πάσας τς καθαρσας πάντων τν θνν κα μαναν τ ερν το κυρου τ γιαζμενον ν Ιεροσολμοις

1:48 κα πέστειλεν θες τν πατέρων ατν δι το γγέλου ατο μετακαλέσαι ατος καθ φεδετο ατν κα το σκηνματος ατο

1:49 ατο δ ξεμυκτρισαν ν τος γγέλοις ατο κα μέρ λάλησεν κριος σαν κπαζοντες τος προφτας ατο ως το θυμωθέντα ατν π τ θνει ατο δι τ δυσσεβματα προστάξαι ναβιβάσαι π ατος τος βασιλες τν Χαλδαων

1:50 οτοι πέκτειναν τος νεανσκους ατν ν ομφα περικκλ το γου ατν ερο κα οκ φεσαντο νεανσκου κα παρθένου κα πρεσβτου κα νεωτέρου λλ πάντας παρέδωκεν ες τς χερας ατν

1:51 κα πάντα τ ερ σκεη το κυρου τ μεγάλα κα τ μικρ κα τς κιβωτος το κυρου κα τς βασιλικς ποθκας ναλαβντες πνεγκαν ες Βαβυλνα

1:52 κα νεπρισαν τν οκον το κυρου κα λυσαν τ τεχα Ιεροσολμων κα τος πργους ατν νεπρισαν ν πυρ

1:53 κα συνετέλεσαν πάντα τ νδοξα ατς χρεσαι κα τος πιλοπους πγαγεν μετ ομφαας ες Βαβυλνα

1:54 κα σαν παδες ατ κα τος υος ατο μέχρι το βασιλεσαι Πέρσας ες ναπλρωσιν το ματος το κυρου ν στματι Ιερεμιου

1:55 ως το εδοκσαι τν γν τ σάββατα ατς πάντα τν χρνον τς ρημσεως ατς σαββατιε ες συμπλρωσιν τν βδομκοντα


Next: Esdras 1 2