Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Epistle of Jeremiah
Prev  Next
Sep 

Epistle of Jeremiah

Chapter 1

1:0 ντγραφον πιστολς ς πέστειλεν Ιερεμιας πρς τος χθησομένους αχμαλτους ες Βαβυλνα π το βασιλέως τν Βαβυλωνων ναγγελαι ατος καθτι πετάγη ατ π το θεο

1:1 δι τς μαρτας ς μαρτκατε ναντον το θεο χθσεσθε ες Βαβυλνα αχμάλωτοι π Ναβουχοδονοσορ βασιλέως τν Βαβυλωνων

1:2 εσελθντες ον ες Βαβυλνα σεσθε κε τη πλεονα κα χρνον μακρν ως γενεν πτά μετ τοτο δ ξάξω μς κεθεν μετ ερνης

1:3 νυν δ ψεσθε ν Βαβυλνι θεος ργυρος κα χρυσος κα ξυλνους π μοις αρομένους δεικνντας φβον τος θνεσιν

1:4 ελαβθητε ον μ κα μες φομοιωθέντες τος λλοφλοις φομοιωθτε κα φβος μς λάβ π ατος

1:5 δντας χλον μπροσθεν κα πισθεν ατν προσκυνοντας ατά επατε δ τ διανο σο δε προσκυνεν δέσποτα

1:6 γρ γγελς μου μεθ μν στιν ατς τε κζητν τς ψυχς μν

1:7 γλσσα γρ ατν στιν κατεξυσμένη π τέκτονος ατά τε περχρυσα κα περιάργυρα ψευδ δ στν κα ο δνανται λαλεν

1:8 κα σπερ παρθέν φιλοκσμ λαμβάνοντες χρυσον κατασκευάζουσιν στεφάνους π τς κεφαλς τν θεν ατν

1:9 στι δ κα τε φαιρομενοι ο ερες π τν θεν ατν χρυσον κα ργριον ες αυτος καταναλσουσιν δσουσιν δ π ατν κα τας π το τέγους πρναις

1:10 κοσμοσ τε ατος ς νθρπους τος νδμασιν θεος ργυρος κα χρυσος κα ξυλνους οτοι δ ο διασζονται π ο κα βρωμάτων

1:11 περιβεβλημένων ατν ματισμν πορφυρον κμάσσονται τ πρσωπον ατν δι τν κ τς οκας κονιορτν ς στιν πλεων π ατος

1:12 κα σκπτρον χει ς νθρωπος κριτς χρας ς τν ες ατν μαρτάνοντα οκ νελε

1:13 χει δ γχειρδιον ν δεξι κα πέλεκυν αυτν δ κ πολέμου κα λστν οκ ξελεται

1:14 θεν γνριμο εσιν οκ ντες θεο μ ον φοβηθτε ατος

1:15 σπερ γρ σκεος νθρπου συντριβν χρεον γνεται τοιοτοι πάρχουσιν ο θεο ατν καθιδρυμένων ατν ν τος οκοις

1:16 ο φθαλμο ατν πλρεις εσν κονιορτο π τν ποδν τν εσπορευομένων

1:17 κα σπερ τιν δικηκτι βασιλέα περιπεφραγμέναι εσν α αλα ς π θανάτ πηγμέν τος οκους ατν χυροσιν ο ερες θυρμασν τε κα κλεθροις κα μοχλος πως π τν λστν μ συληθσι

1:18 λχνους καουσιν κα πλεους αυτος ν οδένα δνανται δεν

1:19 στιν μν σπερ δοκς τν κ τς οκας τς δ καρδας ατν φασιν κλεχεσθαι τν π τς γς ρπετν κατεσθντων ατος τε κα τν ματισμν ατν οκ ασθάνονται

1:20 μεμελανωμένοι τ πρσωπον ατν π το καπνο το κ τς οκας

1:21 π τ σμα ατν κα π τν κεφαλν φπτανται νυκτερδες χελιδνες κα τ ρνεα σατως δ κα ο αλουροι

1:22 θεν γνσεσθε τι οκ εσιν θεο μ ον φοβεσθε ατά

1:23 τ γρ χρυσον περκεινται ες κάλλος ν μ τις κμάξ τν ν ο μ στλψωσιν οδ γάρ τε χωνεοντο σθάνοντο

1:24 κ πάσης τιμς γορασμένα στν ν ος οκ στιν πνεμα

1:25 νευ ποδν π μοις φέρονται νδεικνμενοι τν αυτν τιμαν τος νθρποις ασχνοντα τε κα ο θεραπεοντες ατ δι τ μποτε π τν γν πέσ δι ατν νστασθαι

1:26 μτε άν τις ατ ρθν στσ δι αυτο κινηθσεται μτε ν κλιθ ο μ ρθωθ λλ σπερ νεκρος τ δρα ατος παρατθεται

1:27 τς δ θυσας ατν ποδμενοι ο ερες ατν καταχρνται σατως δ κα α γυνακες ατν π ατν ταριχεουσαι οτε πτωχ οτε δυνάτ μεταδιδασιν τν θυσιν ατν ποκαθημένη κα λεχ πτονται

1:28 γνντες ον π τοτων τι οκ εσιν θεο μ φοβηθτε ατος

1:29 πθεν γρ κληθεησαν θεο τι γυνακες παρατιθέασιν θεος ργυρος κα χρυσος κα ξυλνοις

1:30 κα ν τος οκοις ατν ο ερες διφρεουσιν χοντες τος χιτνας διερρωγτας κα τς κεφαλς κα τος πγωνας ξυρημένους ν α κεφαλα κάλυπτο εσιν

1:31 ρονται δ βοντες ναντον τν θεν ατν σπερ τινς ν περιδεπν νεκρο

1:32 π το ματισμο ατν φελμενοι ο ερες νδουσιν τς γυνακας ατν κα τ παιδα

1:33 οτε ν κακν πάθωσιν π τινος οτε ν γαθν δυνσονται νταποδοναι οτε καταστσαι βασιλέα δνανται οτε φελέσθαι

1:34 σατως οτε πλοτον οτε χαλκν ο μ δνωνται διδναι άν τις ατος εχν εξάμενος μ ποδ ο μ πιζητσωσιν

1:35 κ θανάτου νθρωπον ο μ σωνται οτε ττονα π σχυρο ο μ ξέλωνται

1:36 νθρωπον τυφλν ες ρασιν ο μ περιστσωσιν ν νάγκ νθρωπον ντα ο μ ξέλωνται

1:37 χραν ο μ λεσωσιν οτε ρφανν ε ποισουσιν

1:38 τος π το ρους λθοις μοιωμένοι εσν τ ξλινα κα τ περχρυσα κα τ περιάργυρα ο δ θεραπεοντες ατ καταισχυνθσονται

1:39 πς ον νομιστέον κλητέον ατος πάρχειν θεος

1:40 τι δ κα ατν τν Χαλδαων τιμαζντων ατά ο ταν δωσιν νεν ο δυνάμενον λαλσαι προσενεγκάμενοι τν Βλον ξιοσιν φωνσαι ς δυνατο ντος ατο ασθέσθαι

1:41 κα ο δνανται ατο νοσαντες καταλιπεν ατά ασθησιν γρ οκ χουσιν

1:42 α δ γυνακες περιθέμεναι σχοινα ν τας δος γκάθηνται θυμισαι τ πτυρα

1:43 ταν δέ τις ατν φελκυσθεσα π τινος τν παραπορευομένων κοιμηθ τν πλησον νειδζει τι οκ ξωται σπερ κα ατ οτε τ σχοινον ατς διερράγη

1:44 πάντα τ γινμενα ατος στιν ψευδ πς ον νομιστέον κλητέον στε θεος ατος πάρχειν

1:45 π τεκτνων κα χρυσοχων κατεσκευασμένα εσν οθν λλο μ γένωνται βολονται ο τεχνται ατ γενέσθαι

1:46 ατο τε ο κατασκευάζοντες ατ ο μ γένωνται πολυχρνιοι πς τε δ μέλλει τ π ατν κατασκευασθέντα εναι θεο

1:47 κατέλιπον γρ ψεδη κα νειδος τος πιγινομένοις

1:48 ταν γρ πέλθ π ατ πλεμος κα κακά βουλεονται πρς αυτος ο ερες πο συναποκρυβσι μετ ατν

1:49 πς ον οκ στιν ασθέσθαι τι οκ εσιν θεο ο οτε σζουσιν αυτος κ πολέμου οτε κ κακν

1:50 πάρχοντα γρ ξλινα κα περχρυσα κα περιάργυρα γνωσθσεται μετ τατα τι στν ψευδ τος θνεσι πσι τος τε βασιλεσι φανερν σται τι οκ εσι θεο λλ ργα χειρν νθρπων κα οδν θεο ργον ν ατος στιν

1:51 τνι ον γνωστέον στν τι οκ εσιν θεο

1:52 βασιλέα γρ χρας ο μ ναστσωσιν οτε ετν νθρποις ο μ δσιν

1:53 κρσιν τε ο μ διακρνωσιν ατν οδ μ σωνται δικομενον δνατοι ντες σπερ γρ κορναι ν μέσον το ορανο κα τς γς

1:54 κα γρ ταν μπέσ ες οκαν θεν ξυλνων περιχρσων περιαργρων πρ ο μν ερες ατν φεξονται κα διασωθσονται ατο δ σπερ δοκο μέσοι κατακαυθσονται

1:55 βασιλε δ κα πολεμοις ο μ ντιστσιν

1:56 πς ον κδεκτέον νομιστέον τι εσν θεο

1:57 οτε π κλεπτν οτε π λστν ο μ διασωθσιν θεο ξλινοι κα περιάργυροι κα περχρυσοι ν ο σχοντες περιελονται τ χρυσον κα τ ργριον κα τν ματισμν τν περικεμενον ατος πελεσονται χοντες οτε αυτος ο μ βοηθσωσιν

1:58 στε κρεσσον εναι βασιλέα πιδεικνμενον τν αυτο νδρεαν σκεος ν οκ χρσιμον φ χρσεται κεκτημένος ο ψευδες θεο κα θρα ν οκ διασζουσα τ ν ατ ντα ο ψευδες θεο κα ξλινος στλος ν βασιλεοις ο ψευδες θεο

1:59 λιος μν γρ κα σελνη κα στρα ντα λαμπρ κα ποστελλμενα π χρεας εκοά εσιν

1:60 σατως κα στραπ ταν πιφαν εοπτς στιν τ δ ατ κα πνεμα ν πάσ χρ πνε

1:61 κα νεφέλαις ταν πιταγ π το θεο πιπορεεσθαι φ λην τν οκουμένην συντελοσι τ ταχθέν τ τε πρ ξαποσταλν νωθεν ξαναλσαι ρη κα δρυμος ποιε τ συνταχθέν

1:62 τατα δ οτε τας δέαις οτε τας δυνάμεσιν ατν φωμοιωμένα στν

1:63 θεν οτε νομιστέον οτε κλητέον πάρχειν ατος θεος ο δυνατν ντων ατν οτε κρσιν κρναι οτε ε ποιεν νθρποις

1:64 γνντες ον τι οκ εσιν θεο μ φοβηθτε ατος

1:65 οτε γρ βασιλεσιν ο μ καταράσωνται οτε μ ελογσωσι

1:66 σημεά τε ν θνεσιν ν οραν ο μ δεξωσιν οδ ς λιος λάμψουσιν οδ φωτσουσιν ς σελνη

1:67 τ θηρα στν κρεττω ατν δνανται κφυγντα ες σκέπην αυτ φελσαι

1:68 κατ οδένα ον τρπον στν μν φανερν τι εσν θεο δι μ φοβηθτε ατος

1:69 σπερ γρ ν σικυηράτ προβασκάνιον οδν φυλάσσον οτως ο θεο ατν εσιν ξλινοι κα περχρυσοι κα περιάργυροι

1:70 τν ατν τρπον κα τ ν κπ άμν φ ς πν ρνεον πικάθηται σατως δ κα νεκρ ρριμμέν ν σκτει φωμοωνται ο θεο ατν ξλινοι κα περχρυσοι κα περιάργυροι

1:71 π τε τς πορφρας κα τς μαρμάρου τς π ατος σηπομένης γνσεσθε τι οκ εσιν θεο ατά τε ξ στέρου βρωθσονται κα σται νειδος ν τ χρ

1:72 κρεσσων ον νθρωπος δκαιος οκ χων εδωλα σται γρ μακρν π νειδισμο


Next: Lamentations 0