Sacred-texts  Bible  Septuagint Index
Deuteronomy
Prev  Next
KJV  JPS  Sep Tan  Vul 

Deuteronomy

Chapter 32

32:1 πρσεχε ορανέ κα λαλσω κα κουέτω γ ματα κ στματς μου

32:2 προσδοκάσθω ς ετς τ πφθεγμά μου κα καταβτω ς δρσος τ ματά μου σε μβρος π γρωστιν κα σε νιφετς π χρτον

32:3 τι νομα κυρου κάλεσα δτε μεγαλωσνην τ θε μν

32:4 θες ληθιν τ ργα ατο κα πσαι α δο ατο κρσεις θες πιστς κα οκ στιν δικα δκαιος κα σιος κριος

32:5 μάρτοσαν οκ ατ τέκνα μωμητά γενε σκολι κα διεστραμμένη

32:6 τατα κυρ νταποδδοτε οτω λας μωρς κα οχ σοφς οκ ατς οτς σου πατρ κτσατ σε κα ποησέν σε κα κτισέν σε

32:7 μνσθητε μέρας ανος σνετε τη γενες γενεν περτησον τν πατέρα σου κα ναγγελε σοι τος πρεσβυτέρους σου κα ροσν σοι

32:8 τε διεμέριζεν ψιστος θνη ς διέσπειρεν υος Αδαμ στησεν ρια θνν κατ ριθμν γγέλων θεο

32:9 κα γενθη μερς κυρου λας ατο Ιακωβ σχονισμα κληρονομας ατο Ισραηλ

32:10 ατάρκησεν ατν ν γ ρμ ν δψει καματος ν νδρ κκλωσεν ατν κα παδευσεν ατν κα διεφλαξεν ατν ς κραν φθαλμο

32:11 ς ετς σκεπάσαι νοσσιν ατο κα π τος νεοσσος ατο πεπθησεν διες τς πτέρυγας ατο δέξατο ατος κα νέλαβεν ατος π τν μεταφρένων ατο

32:12 κριος μνος γεν ατος κα οκ ν μετ ατν θες λλτριος

32:13 νεββασεν ατος π τν σχν τς γς ψμισεν ατος γενματα γρν θλασαν μέλι κ πέτρας κα λαιον κ στερες πέτρας

32:14 βοτυρον βον κα γάλα προβάτων μετ στέατος ρνν κα κριν υν ταρων κα τράγων μετ στέατος νεφρν πυρο κα αμα σταφυλς πιον ονον

32:15 κα φαγεν Ιακωβ κα νεπλσθη κα πελάκτισεν γαπημένος λιπάνθη παχνθη πλατνθη κα γκατέλιπεν θεν τν ποισαντα ατν κα πέστη π θεο σωτρος ατο

32:16 παρξυνάν με π λλοτροις ν βδελγμασιν ατν ξεπκρανάν με

32:17 θυσαν δαιμονοις κα ο θε θεος ος οκ δεισαν καινο πρσφατοι κασιν ος οκ δεισαν ο πατέρες ατν

32:18 θεν τν γεννσαντά σε γκατέλιπες κα πελάθου θεο το τρέφοντς σε

32:19 κα εδεν κριος κα ζλωσεν κα παρωξνθη δι ργν υν ατο κα θυγατέρων

32:20 κα επεν ποστρέψω τ πρσωπν μου π ατν κα δεξω τ σται ατος π σχάτων τι γενε ξεστραμμένη στν υο ος οκ στιν πστις ν ατος

32:21 ατο παρεζλωσάν με π ο θε παρργισάν με ν τος εδλοις ατν κγ παραζηλσω ατος π οκ θνει π θνει συνέτ παροργι ατος

32:22 τι πρ κκέκαυται κ το θυμο μου καυθσεται ως δου κάτω καταφάγεται γν κα τ γενματα ατς φλέξει θεμέλια ρέων

32:23 συνάξω ες ατος κακ κα τ βέλη μου συντελέσω ες ατος

32:24 τηκμενοι λιμ κα βρσει ρνέων κα πισθτονος νατος δντας θηρων ποστελ ες ατος μετ θυμο συρντων π γς

32:25 ξωθεν τεκνσει ατος μάχαιρα κα κ τν ταμιεων φβος νεανσκος σν παρθέν θηλάζων μετ καθεστηκτος πρεσβτου

32:26 επα διασπερ ατος πασω δ ξ νθρπων τ μνημσυνον ατν

32:27 ε μ δι ργν χθρν να μ μακροχρονσωσιν κα να μ συνεπιθνται ο πεναντοι μ επωσιν χερ μν ψηλ κα οχ κριος ποησεν τατα πάντα

32:28 τι θνος πολωλεκς βουλν στιν κα οκ στιν ν ατος πιστμη

32:29 οκ φρνησαν συνιέναι τατα καταδεξάσθωσαν ες τν πιντα χρνον

32:30 πς διξεται ες χιλους κα δο μετακινσουσιν μυριάδας ε μ θες πέδοτο ατος κα κριος παρέδωκεν ατος

32:31 τι οκ στιν ς θες μν ο θεο ατν ο δ χθρο μν νητοι

32:32 κ γρ μπέλου Σοδομων μπελος ατν κα κληματς ατν κ Γομορρας σταφυλ ατν σταφυλ χολς βτρυς πικρας ατος

32:33 θυμς δρακντων ονος ατν κα θυμς σπδων νατος

32:34 οκ δο τατα συνκται παρ μο κα σφράγισται ν τος θησαυρος μου

32:35 ν μέρ κδικσεως νταποδσω ν καιρ ταν σφαλ πος ατν τι γγς μέρα πωλεας ατν κα πάρεστιν τοιμα μν

32:36 τι κρινε κριος τν λαν ατο κα π τος δολοις ατο παρακληθσεται εδεν γρ παραλελυμένους ατος κα κλελοιπτας ν παγωγ κα παρειμένους

32:37 κα επεν κριος πο εσιν ο θεο ατν φ ος πεποθεισαν π ατος

32:38 ν τ στέαρ τν θυσιν ατν σθετε κα πνετε τν ονον τν σπονδν ατν νασττωσαν κα βοηθησάτωσαν μν κα γενηθτωσαν μν σκεπαστα

32:39 δετε δετε τι γ εμι κα οκ στιν θες πλν μο γ ποκτεν κα ζν ποισω πατάξω κγ άσομαι κα οκ στιν ς ξελεται κ τν χειρν μου

32:40 τι ρ ες τν ορανν τν χερά μου κα μομαι τ δεξι μου κα ρ ζ γ ες τν ανα

32:41 τι παροξυν ς στραπν τν μάχαιράν μου κα νθέξεται κρματος χερ μου κα νταποδσω δκην τος χθρος κα τος μισοσν με νταποδσω

32:42 μεθσω τ βέλη μου φ αματος κα μάχαιρά μου καταφάγεται κρέα φ αματος τραυματιν κα αχμαλωσας π κεφαλς ρχντων χθρν

32:43 εφράνθητε ορανο μα ατ κα προσκυνησάτωσαν ατ πάντες υο θεο εφράνθητε θνη μετ το λαο ατο κα νισχυσάτωσαν ατ πάντες γγελοι θεο τι τ αμα τν υν ατο κδικται κα κδικσει κα νταποδσει δκην τος χθρος κα τος μισοσιν νταποδσει κα κκαθαριε κριος τν γν το λαο ατο

32:44 κα γραψεν Μωυσς τν δν τατην ν κεν τ μέρ κα δδαξεν ατν τος υος Ισραηλ κα εσλθεν Μωυσς κα λάλησεν πάντας τος λγους το νμου τοτου ες τ τα το λαο ατς κα ησος το Ναυη

32:45 κα συνετέλεσεν Μωυσς λαλν παντ Ισραηλ

32:46 κα επεν πρς ατος προσέχετε τ καρδ π πάντας τος λγους τοτους ος γ διαμαρτρομαι μν σμερον ντελεσθε τος υος μν φυλάσσειν κα ποιεν πάντας τος λγους το νμου τοτου

32:47 τι οχ λγος κενς οτος μν τι ατη ζω μν κα νεκεν το λγου τοτου μακροημερεσετε π τς γς ες ν μες διαβανετε τν Ιορδάνην κε κληρονομσαι ατν

32:48 κα λάλησεν κριος πρς Μωυσν ν τ μέρ τατ λέγων

32:49 νάβηθι ες τ ρος τ Αβαριν τοτο ρος Ναβαυ στιν ν γ Μωαβ κατ πρσωπον Ιεριχω κα δ τν γν Χανααν ν γ δδωμι τος υος Ισραηλ ες κατάσχεσιν

32:50 κα τελετα ν τ ρει ες ναβανεις κε κα προστέθητι πρς τν λαν σου ν τρπον πέθανεν Ααρων δελφς σου ν Ωρ τ ρει κα προσετέθη πρς τν λαν ατο

32:51 διτι πειθσατε τ ματ μου ν τος υος Ισραηλ π το δατος ντιλογας Καδης ν τ ρμ Σιν διτι οχ γιάσατέ με ν τος υος Ισραηλ

32:52 τι πέναντι ψ τν γν κα κε οκ εσελεσ


Next: Deuteronomy 33