Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Matthew
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Matthew

Chapter 10

10:1 κα προσκαλεσάμενος τος δώδεκα μαθητς ατο δωκεν ατος ξουσίαν πνευμάτων καθάρτων στε κβάλλειν ατ κα θεραπεύειν πσαν νόσον κα πσαν μαλακίαν.

10:2 τν δ δώδεκα ποστόλων τ νόματά στιν τατα· πρτος σίμων λεγόμενος πέτρος κα νδρέας δελφς ατο, κα άκωβος το ζεβεδαίου κα ωάννης δελφς ατο,

10:3 φίλιππος κα βαρθολομαος, θωμς κα μαθθαος τελώνης, άκωβος το λφαίου κα θαδδαος,

10:4 σίμων καναναος κα ούδας σκαριώτης κα παραδος ατόν.

10:5 τούτους τος δώδεκα πέστειλεν ησος παραγγείλας ατος λέγων, ες δν θνν μ πέλθητε, κα ες πόλιν σαμαριτν μ εσέλθητε·

10:6 πορεύεσθε δ μλλον πρς τ πρόβατα τ πολωλότα οκου σραήλ.

10:7 πορευόμενοι δ κηρύσσετε λέγοντες τι γγικεν βασιλεία τν ορανν.

10:8 σθενοντας θεραπεύετε, νεκρος γείρετε, λεπρος καθαρίζετε, δαιμόνια κβάλλετε· δωρεν λάβετε, δωρεν δότε.

10:9 μ κτήσησθε χρυσν μηδ ργυρον μηδ χαλκν ες τς ζώνας μν,

10:10 μ πήραν ες δν μηδ δύο χιτνας μηδ ποδήματα μηδ άβδον· ξιος γρ ργάτης τς τροφς ατο.

10:11 ες ν δ ν πόλιν κώμην εσέλθητε, ξετάσατε τίς ν ατ ξιός στιν· κκε μείνατε ως ν ξέλθητε.

10:12 εσερχόμενοι δ ες τν οκίαν σπάσασθε ατήν·

10:13 κα ν μν οκία ξία, λθάτω ερήνη μν π ατήν· ν δ μ ξία, ερήνη μν πρς μς πιστραφήτω.

10:14 κα ς ν μ δέξηται μς μηδ κούσ τος λόγους μν, ξερχόμενοι ξω τς οκίας τς πόλεως κείνης κτινάξατε τν κονιορτν τν ποδν μν.

10:15 μν λέγω μν, νεκτότερον σται γ σοδόμων κα γομόρρων ν μέρ κρίσεως τ πόλει κείν.

10:16 δο γ ποστέλλω μς ς πρόβατα ν μέσ λύκων· γίνεσθε ον φρόνιμοι ς ο φεις κα κέραιοι ς α περιστεραί.

10:17 προσέχετε δ π τν νθρώπων· παραδώσουσιν γρ μς ες συνέδρια, κα ν τας συναγωγας ατν μαστιγώσουσιν μς·

10:18 κα π γεμόνας δ κα βασιλες χθήσεσθε νεκεν μο ες μαρτύριον ατος κα τος θνεσιν.

10:19 ταν δ παραδσιν μς, μ μεριμνήσητε πς τί λαλήσητε· δοθήσεται γρ μν ν κείν τ ρ τί λαλήσητε·

10:20 ο γρ μες στε ο λαλοντες λλ τ πνεμα το πατρς μν τ λαλον ν μν.

10:21 παραδώσει δ δελφς δελφν ες θάνατον κα πατρ τέκνον, κα παναστήσονται τέκνα π γονες κα θανατώσουσιν ατούς.

10:22 κα σεσθε μισούμενοι π πάντων δι τ νομά μου· δ πομείνας ες τέλος οτος σωθήσεται.

10:23 ταν δ διώκωσιν μς ν τ πόλει ταύτ, φεύγετε ες τν τέραν· μν γρ λέγω μν, ο μ τελέσητε τς πόλεις το σραλ ως ν λθ υς το νθρώπου.

10:24 οκ στιν μαθητς πρ τν διδάσκαλον οδ δολος πρ τν κύριον ατο.

10:25 ρκετν τ μαθητ να γένηται ς διδάσκαλος ατο, κα δολος ς κύριος ατο. ε τν οκοδεσπότην βεελζεβολ πεκάλεσαν, πόσ μλλον τος οκιακος ατο.

10:26 μ ον φοβηθτε ατούς· οδν γάρ στιν κεκαλυμμένον οκ ποκαλυφθήσεται, κα κρυπτν ο γνωσθήσεται.

10:27 λέγω μν ν τ σκοτί, επατε ν τ φωτί· κα ες τ ος κούετε, κηρύξατε π τν δωμάτων.

10:28 κα μ φοβεσθε π τν ποκτεννόντων τ σμα, τν δ ψυχν μ δυναμένων ποκτεναι· φοβεσθε δ μλλον τν δυνάμενον κα ψυχν κα σμα πολέσαι ν γεένν.

10:29 οχ δύο στρουθία σσαρίου πωλεται; κα ν ξ ατν ο πεσεται π τν γν νευ το πατρς μν.

10:30 μν δ κα α τρίχες τς κεφαλς πσαι ριθμημέναι εσίν.

10:31 μ ον φοβεσθε· πολλν στρουθίων διαφέρετε μες.

10:32 πς ον στις μολογήσει ν μο μπροσθεν τν νθρώπων, μολογήσω κγ ν ατ μπροσθεν το πατρός μου το ν [τος] ορανος·

10:33 στις δ ν ρνήσηταί με μπροσθεν τν νθρώπων, ρνήσομαι κγ ατν μπροσθεν το πατρός μου το ν [τος] ορανος.

10:34 μ νομίσητε τι λθον βαλεν ερήνην π τν γν· οκ λθον βαλεν ερήνην λλ μάχαιραν.

10:35 λθον γρ διχάσαι νθρωπον κατ το πατρς ατο κα θυγατέρα κατ τς μητρς ατς κα νύμφην κατ τς πενθερς ατς,

10:36 κα χθρο το νθρώπου ο οκιακο ατο.

10:37 φιλν πατέρα μητέρα πρ μ οκ στιν μου ξιος· κα φιλν υν θυγατέρα πρ μ οκ στιν μου ξιος·

10:38 κα ς ο λαμβάνει τν σταυρν ατο κα κολουθε πίσω μου, οκ στιν μου ξιος.

10:39 ερν τν ψυχν ατο πολέσει ατήν, κα πολέσας τν ψυχν ατο νεκεν μο ερήσει ατήν.

10:40 δεχόμενος μς μ δέχεται, κα μ δεχόμενος δέχεται τν ποστείλαντά με.

10:41 δεχόμενος προφήτην ες νομα προφήτου μισθν προφήτου λήμψεται, κα δεχόμενος δίκαιον ες νομα δικαίου μισθν δικαίου λήμψεται.

10:42 κα ς ν ποτίσ να τν μικρν τούτων ποτήριον ψυχρο μόνον ες νομα μαθητο, μν λέγω μν, ο μ πολέσ τν μισθν ατο.


Next: Matthew 11