Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Luke
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Luke

Chapter 24

24:1 τ δ μι τν σαββάτων ρθρου βαθέως π τ μνμα λθον φέρουσαι τοίμασαν ρώματα.

24:2 ερον δ τν λίθον ποκεκυλισμένον π το μνημείου,

24:3 εσελθοσαι δ οχ ερον τ σμα το κυρίου ησο.

24:4 κα γένετο ν τ πορεσθαι ατς περ τούτου κα δο νδρες δύο πέστησαν ατας ν σθτι στραπτούσ.

24:5 μφόβων δ γενομένων ατν κα κλινουσν τ πρόσωπα ες τν γν επαν πρς ατάς, τί ζητετε τν ζντα μετ τν νεκρν;

24:6 οκ στιν δε, λλ γέρθη. μνήσθητε ς λάλησεν μν τι ν ν τ γαλιλαί,

24:7 λέγων τν υν το νθρώπου τι δε παραδοθναι ες χερας νθρώπων μαρτωλν κα σταυρωθναι κα τ τρίτ μέρ ναστναι.

24:8 κα μνήσθησαν τν ημάτων ατο,

24:9 κα ποστρέψασαι π το μνημείου πήγγειλαν τατα πάντα τος νδεκα κα πσιν τος λοιπος.

24:10 σαν δ μαγδαλην μαρία κα ωάννα κα μαρία ακώβου· κα α λοιπα σν ατας λεγον πρς τος ποστόλους τατα.

24:11 κα φάνησαν νώπιον ατν σε λρος τ ήματα τατα, κα πίστουν ατας.

24:12 δ πέτρος ναστς δραμεν π τ μνημεον, κα παρακύψας βλέπει τ θόνια μόνα· κα πλθεν πρς αυτν θαυμάζων τ γεγονός.

24:13 κα δο δύο ξ ατν ν ατ τ μέρ σαν πορευόμενοι ες κώμην πέχουσαν σταδίους ξήκοντα π ερουσαλήμ, νομα μμαος,

24:14 κα ατο μίλουν πρς λλήλους περ πάντων τν συμβεβηκότων τούτων.

24:15 κα γένετο ν τ μιλεν ατος κα συζητεν κα ατς ησος γγίσας συνεπορεύετο ατος,

24:16 ο δ φθαλμο ατν κρατοντο το μ πιγνναι ατόν.

24:17 επεν δ πρς ατούς, τίνες ο λόγοι οτοι ος ντιβάλλετε πρς λλήλους περιπατοντες; κα στάθησαν σκυθρωποί.

24:18 ποκριθες δ ες νόματι κλεοπς επεν πρς ατόν, σ μόνος παροικες ερουσαλμ κα οκ γνως τ γενόμενα ν ατ ν τας μέραις ταύταις;

24:19 κα επεν ατος, ποα; ο δ επαν ατ, τ περ ησο το ναζαρηνο, ς γένετο νρ προφήτης δυνατς ν ργ κα λόγ ναντίον το θεο κα παντς το λαο,

24:20 πως τε παρέδωκαν ατν ο ρχιερες κα ο ρχοντες μν ες κρίμα θανάτου κα σταύρωσαν ατόν.

24:21 μες δ λπίζομεν τι ατός στιν μέλλων λυτροσθαι τν σραήλ· λλά γε κα σν πσιν τούτοις τρίτην ταύτην μέραν γει φ ο τατα γένετο.

24:22 λλ κα γυνακές τινες ξ μν ξέστησαν μς· γενόμεναι ρθρινα π τ μνημεον

24:23 κα μ εροσαι τ σμα ατο λθον λέγουσαι κα πτασίαν γγέλων ωρακέναι, ο λέγουσιν ατν ζν.

24:24 κα πλθόν τινες τν σν μν π τ μνημεον, κα ερον οτως καθς κα α γυνακες επον, ατν δ οκ εδον.

24:25 κα ατς επεν πρς ατούς, νόητοι κα βραδες τ καρδί το πιστεύειν π πσιν ος λάλησαν ο προφται·

24:26 οχ τατα δει παθεν τν χριστν κα εσελθεν ες τν δόξαν ατο;

24:27 κα ρξάμενος π μωϊσέως κα π πάντων τν προφητν διερμήνευσεν ατος ν πάσαις τας γραφας τ περ αυτο.

24:28 κα γγισαν ες τν κώμην ο πορεύοντο, κα ατς προσεποιήσατο πορρώτερον πορεύεσθαι.

24:29 κα παρεβιάσαντο ατν λέγοντες, μενον μεθ μν, τι πρς σπέραν στν κα κέκλικεν δη μέρα. κα εσλθεν το μεναι σν ατος.

24:30 κα γένετο ν τ κατακλιθναι ατν μετ ατν λαβν τν ρτον ελόγησεν κα κλάσας πεδίδου ατος·

24:31 ατν δ διηνοίχθησαν ο φθαλμο κα πέγνωσαν ατόν· κα ατς φαντος γένετο π ατν.

24:32 κα επαν πρς λλήλους, οχ καρδία μν καιομένη ν [ν μν] ς λάλει μν ν τ δ, ς διήνοιγεν μν τς γραφάς;

24:33 κα ναστάντες ατ τ ρ πέστρεψαν ες ερουσαλήμ, κα ερον θροισμένους τος νδεκα κα τος σν ατος,

24:34 λέγοντας τι ντως γέρθη κύριος κα φθη σίμωνι.

24:35 κα ατο ξηγοντο τ ν τ δ κα ς γνώσθη ατος ν τ κλάσει το ρτου.

24:36 τατα δ ατν λαλούντων ατς στη ν μέσ ατν κα λέγει ατος, ερήνη μν.

24:37 πτοηθέντες δ κα μφοβοι γενόμενοι δόκουν πνεμα θεωρεν.

24:38 κα επεν ατος, τί τεταραγμένοι στέ, κα δι τί διαλογισμο ναβαίνουσιν ν τ καρδί μν;

24:39 δετε τς χεράς μου κα τος πόδας μου τι γώ εμι ατός· ψηλαφήσατέ με κα δετε, τι πνεμα σάρκα κα στέα οκ χει καθς μ θεωρετε χοντα.

24:40 κα τοτο επν δειξεν ατος τς χερας κα τος πόδας.

24:41 τι δ πιστούντων ατν π τς χαρς κα θαυμαζόντων επεν ατος, χετέ τι βρώσιμον νθάδε;

24:42 ο δ πέδωκαν ατ χθύος πτο μέρος·

24:43 κα λαβν νώπιον ατν φαγεν.

24:44 επεν δ πρς ατούς, οτοι ο λόγοι μου ος λάλησα πρς μς τι ν σν μν, τι δε πληρωθναι πάντα τ γεγραμμένα ν τ νόμ μωϊσέως κα τος προφήταις κα ψαλμος περ μο.

24:45 τότε διήνοιξεν ατν τν νον το συνιέναι τς γραφάς.

24:46 κα επεν ατος τι οτως γέγραπται παθεν τν χριστν κα ναστναι κ νεκρν τ τρίτ μέρ,

24:47 κα κηρυχθναι π τ νόματι ατο μετάνοιαν ες φεσιν μαρτιν ες πάντα τ θνη _ ρξάμενοι π ερουσαλήμ·

24:48 μες μάρτυρες τούτων.

24:49 κα [δο] γ ποστέλλω τν παγγελίαν το πατρός μου φ μς· μες δ καθίσατε ν τ πόλει ως ο νδύσησθε ξ ψους δύναμιν.

24:50 ξήγαγεν δ ατος [ξω] ως πρς βηθανίαν, κα πάρας τς χερας ατο ελόγησεν ατούς.

24:51 κα γένετο ν τ ελογεν ατν ατος διέστη π ατν κα νεφέρετο ες τν ορανόν.

24:52 κα ατο προσκυνήσαντες ατν πέστρεψαν ες ερουσαλμ μετ χαρς μεγάλης,

24:53 κα σαν δι παντς ν τ ερ ελογοντες τν θεόν.


Next: John 1