Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Luke
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Luke

Chapter 23

23:1 κα ναστν παν τ πλθος ατν γαγον ατν π τν πιλτον.

23:2 ρξαντο δ κατηγορεν ατο λέγοντες, τοτον εραμεν διαστρέφοντα τ θνος μν κα κωλύοντα φόρους καίσαρι διδόναι κα λέγοντα αυτν χριστν βασιλέα εναι.

23:3 δ πιλτος ρώτησεν ατν λέγων, σ ε βασιλες τν ουδαίων; δ ποκριθες ατ φη, σ λέγεις.

23:4 δ πιλτος επεν πρς τος ρχιερες κα τος χλους, οδν ερίσκω ατιον ν τ νθρώπ τούτ.

23:5 ο δ πίσχυον λέγοντες τι νασείει τν λαν διδάσκων καθ λης τς ουδαίας, κα ρξάμενος π τς γαλιλαίας ως δε.

23:6 πιλτος δ κούσας πηρώτησεν ε νθρωπος γαλιλαός στιν·

23:7 κα πιγνος τι κ τς ξουσίας ρδου στν νέπεμψεν ατν πρς ρδην, ντα κα ατν ν εροσολύμοις ν ταύταις τας μέραις.

23:8 δ ρδης δν τν ησον χάρη λίαν, ν γρ ξ κανν χρόνων θέλων δεν ατν δι τ κούειν περ ατο, κα λπιζέν τι σημεον δεν π ατο γινόμενον.

23:9 πηρώτα δ ατν ν λόγοις κανος· ατς δ οδν πεκρίνατο ατ.

23:10 εστήκεισαν δ ο ρχιερες κα ο γραμματες ετόνως κατηγοροντες ατο.

23:11 ξουθενήσας δ ατν [κα] ρδης σν τος στρατεύμασιν ατο κα μπαίξας περιβαλν σθτα λαμπρν νέπεμψεν ατν τ πιλάτ.

23:12 γένοντο δ φίλοι τε ρδης κα πιλτος ν ατ τ μέρ μετ λλήλων· προϊπρχον γρ ν χθρ ντες πρς ατούς.

23:13 πιλτος δ συγκαλεσάμενος τος ρχιερες κα τος ρχοντας κα τν λαν

23:14 επεν πρς ατούς, προσηνέγκατέ μοι τν νθρωπον τοτον ς ποστρέφοντα τν λαόν, κα δο γ νώπιον μν νακρίνας οθν ερον ν τ νθρώπ τούτ ατιον ν κατηγορετε κατ ατο,

23:15 λλ οδ ρδης· νέπεμψεν γρ ατν πρς μς· κα δο οδν ξιον θανάτου στν πεπραγμένον ατ.

23:16 παιδεύσας ον ατν πολύσω.

23:17

23:18 νέκραγον δ παμπληθε λέγοντες, αρε τοτον, πόλυσον δ μν τν βαραββν·

23:19 στις ν δι στάσιν τιν γενομένην ν τ πόλει κα φόνον βληθες ν τ φυλακ.

23:20 πάλιν δ πιλτος προσεφώνησεν ατος, θέλων πολσαι τν ησον·

23:21 ο δ πεφώνουν λέγοντες, σταύρου, σταύρου ατόν.

23:22 δ τρίτον επεν πρς ατούς, τί γρ κακν ποίησεν οτος; οδν ατιον θανάτου ερον ν ατ· παιδεύσας ον ατν πολύσω.

23:23 ο δ πέκειντο φωνας μεγάλαις ατούμενοι ατν σταυρωθναι, κα κατίσχυον α φωνα ατν.

23:24 κα πιλτος πέκρινεν γενέσθαι τ ατημα ατν·

23:25 πέλυσεν δ τν δι στάσιν κα φόνον βεβλημένον ες φυλακν ν τοντο, τν δ ησον παρέδωκεν τ θελήματι ατν.

23:26 κα ς πήγαγον ατόν, πιλαβόμενοι σίμωνά τινα κυρηναον ρχόμενον π γρο πέθηκαν ατ τν σταυρν φέρειν πισθεν το ησο.

23:27 κολούθει δ ατ πολ πλθος το λαο κα γυναικν α κόπτοντο κα θρήνουν ατόν.

23:28 στραφες δ πρς ατς [] ησος επεν, θυγατέρες ερουσαλήμ, μ κλαίετε π μέ· πλν φ αυτς κλαίετε κα π τ τέκνα μν,

23:29 τι δο ρχονται μέραι ν ας ροσιν, μακάριαι α στεραι κα α κοιλίαι α οκ γέννησαν κα μαστο ο οκ θρεψαν.

23:30 τότε ρξονται λέγειν τος ρεσιν, πέσετε φ μς, κα τος βουνος, καλύψατε μς·

23:31 τι ε ν τ γρ ξύλ τατα ποιοσιν, ν τ ξηρ τί γένηται;

23:32 γοντο δ κα τεροι κακοργοι δύο σν ατ ναιρεθναι.

23:33 κα τε λθον π τν τόπον τν καλούμενον κρανίον, κε σταύρωσαν ατν κα τος κακούργους, ν μν κ δεξιν ν δ ξ ριστερν.

23:34 [[ δ ησος λεγεν, πάτερ, φες ατος, ο γρ οδασιν τί ποιοσιν.]] διαμεριζόμενοι δ τ μάτια ατο βαλον κλήρους.

23:35 κα εστήκει λας θεωρν. ξεμυκτήριζον δ κα ο ρχοντες λέγοντες, λλους σωσεν, σωσάτω αυτόν, ε οτός στιν χριστς το θεο κλεκτός.

23:36 νέπαιξαν δ ατ κα ο στρατιται προσερχόμενοι, ξος προσφέροντες ατ

23:37 κα λέγοντες, ε σ ε βασιλες τν ουδαίων, σσον σεαυτόν.

23:38 ν δ κα πιγραφ π ατ, βασιλες τν ουδαίων οτος.

23:39 ες δ τν κρεμασθέντων κακούργων βλασφήμει ατν λέγων, οχ σ ε χριστός; σσον σεαυτν κα μς.

23:40 ποκριθες δ τερος πιτιμν ατ φη, οδ φοβ σ τν θεόν, τι ν τ ατ κρίματι ε;

23:41 κα μες μν δικαίως, ξια γρ ν πράξαμεν πολαμβάνομεν· οτος δ οδν τοπον πραξεν.

23:42 κα λεγεν, ησο, μνήσθητί μου ταν λθς ες τν βασιλείαν σου.

23:43 κα επεν ατ, μήν σοι λέγω, σήμερον μετ μο σ ν τ παραδείσ.

23:44 κα ν δη σε ρα κτη κα σκότος γένετο φ λην τν γν ως ρας νάτης

23:45 το λίου κλιπόντος, σχίσθη δ τ καταπέτασμα το ναο μέσον.

23:46 κα φωνήσας φων μεγάλ ησος επεν, πάτερ, ες χεράς σου παρατίθεμαι τ πνεμά μου· τοτο δ επν ξέπνευσεν.

23:47 δν δ κατοντάρχης τ γενόμενον δόξαζεν τν θεν λέγων, ντως νθρωπος οτος δίκαιος ν.

23:48 κα πάντες ο συμπαραγενόμενοι χλοι π τν θεωρίαν ταύτην, θεωρήσαντες τ γενόμενα, τύπτοντες τ στήθη πέστρεφον.

23:49 εστήκεισαν δ πάντες ο γνωστο ατ π μακρόθεν, κα γυνακες α συνακολουθοσαι ατ π τς γαλιλαίας, ρσαι τατα.

23:50 κα δο νρ νόματι ωσφ βουλευτς πάρχων [κα] νρ γαθς κα δίκαιος

23:51 _ οτος οκ ν συγκατατεθειμένος τ βουλ κα τ πράξει ατν _ π ριμαθαίας πόλεως τν ουδαίων, ς προσεδέχετο τν βασιλείαν το θεο,

23:52 οτος προσελθν τ πιλάτ τήσατο τ σμα το ησο,

23:53 κα καθελν νετύλιξεν ατ σινδόνι, κα θηκεν ατν ν μνήματι λαξευτ ο οκ ν οδες οπω κείμενος.

23:54 κα μέρα ν παρασκευς, κα σάββατον πέφωσκεν.

23:55 κατακολουθήσασαι δ α γυνακες, ατινες σαν συνεληλυθυαι κ τς γαλιλαίας ατ, θεάσαντο τ μνημεον κα ς τέθη τ σμα ατο,

23:56 ποστρέψασαι δ τοίμασαν ρώματα κα μύρα. κα τ μν σάββατον σύχασαν κατ τν ντολήν,


Next: Luke 24