Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Luke
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Luke

Chapter 22

22:1 γγιζεν δ ορτ τν ζύμων λεγομένη πάσχα.

22:2 κα ζήτουν ο ρχιερες κα ο γραμματες τ πς νέλωσιν ατόν, φοβοντο γρ τν λαόν.

22:3 εσλθεν δ σατανς ες ούδαν τν καλούμενον σκαριώτην, ντα κ το ριθμο τν δώδεκα·

22:4 κα πελθν συνελάλησεν τος ρχιερεσιν κα στρατηγος τ πς ατος παραδ ατόν.

22:5 κα χάρησαν κα συνέθεντο ατ ργύριον δοναι.

22:6 κα ξωμολόγησεν, κα ζήτει εκαιρίαν το παραδοναι ατν τερ χλου ατος.

22:7 λθεν δ μέρα τν ζύμων, [ν] δει θύεσθαι τ πάσχα.

22:8 κα πέστειλεν πέτρον κα ωάννην επών, πορευθέντες τοιμάσατε μν τ πάσχα να φάγωμεν.

22:9 ο δ επαν ατ, πο θέλεις τοιμάσωμεν;

22:10 δ επεν ατος, δο εσελθόντων μν ες τν πόλιν συναντήσει μν νθρωπος κεράμιον δατος βαστάζων· κολουθήσατε ατ ες τν οκίαν ες ν εσπορεύεται.

22:11 κα ρετε τ οκοδεσπότ τς οκίας, λέγει σοι διδάσκαλος, πο στιν τ κατάλυμα που τ πάσχα μετ τν μαθητν μου φάγω;

22:12 κκενος μν δείξει νάγαιον μέγα στρωμένον· κε τοιμάσατε.

22:13 πελθόντες δ ερον καθς ερήκει ατος, κα τοίμασαν τ πάσχα.

22:14 κα τε γένετο ρα, νέπεσεν κα ο πόστολοι σν ατ.

22:15 κα επεν πρς ατούς, πιθυμί πεθύμησα τοτο τ πάσχα φαγεν μεθ μν πρ το με παθεν·

22:16 λέγω γρ μν τι ο μ φάγω ατ ως του πληρωθ ν τ βασιλεί το θεο.

22:17 κα δεξάμενος ποτήριον εχαριστήσας επεν, λάβετε τοτο κα διαμερίσατε ες αυτούς·

22:18 λέγω γρ μν [τι] ο μ πίω π το νν π το γενήματος τς μπέλου ως ο βασιλεία το θεο λθ.

22:19 κα λαβν ρτον εχαριστήσας κλασεν κα δωκεν ατος λέγων, τοτό στιν τ σμά μου τ πρ μν διδόμενον· τοτο ποιετε ες τν μν νάμνησιν.

22:20 κα τ ποτήριον σαύτως μετ τ δειπνσαι, λέγων, τοτο τ ποτήριον καιν διαθήκη ν τ αματί μου, τ πρ μν κχυννόμενον.

22:21 πλν δο χερ το παραδιδόντος με μετ μο π τς τραπέζης·

22:22 τι υς μν το νθρώπου κατ τ ρισμένον πορεύεται, πλν οα τ νθρώπ κείν δι ο παραδίδοται.

22:23 κα ατο ρξαντο συζητεν πρς αυτος τ τίς ρα εη ξ ατν τοτο μέλλων πράσσειν.

22:24 γένετο δ κα φιλονεικία ν ατος, τ τίς ατν δοκε εναι μείζων.

22:25 δ επεν ατος, ο βασιλες τν θνν κυριεύουσιν ατν κα ο ξουσιάζοντες ατν εεργέται καλονται.

22:26 μες δ οχ οτως, λλ μείζων ν μν γινέσθω ς νεώτερος, κα γούμενος ς διακονν.

22:27 τίς γρ μείζων, νακείμενος διακονν; οχ νακείμενος; γ δ ν μέσ μν εμι ς διακονν.

22:28 μες δέ στε ο διαμεμενηκότες μετ μο ν τος πειρασμος μου·

22:29 κγ διατίθεμαι μν καθς διέθετό μοι πατήρ μου βασιλείαν

22:30 να σθητε κα πίνητε π τς τραπέζης μου ν τ βασιλεί μου, κα καθήσεσθε π θρόνων τς δώδεκα φυλς κρίνοντες το σραήλ.

22:31 σίμων σίμων, δο σατανς ξτήσατο μς το σινιάσαι ς τν στον·

22:32 γ δ δεήθην περ σο να μ κλίπ πίστις σου· κα σύ ποτε πιστρέψας στήρισον τος δελφούς σου.

22:33 δ επεν ατ, κύριε, μετ σο τοιμός εμι κα ες φυλακν κα ες θάνατον πορεύεσθαι.

22:34 δ επεν, λέγω σοι, πέτρε, ο φωνήσει σήμερον λέκτωρ ως τρίς με παρνήσ εδέναι.

22:35 κα επεν ατος, τε πέστειλα μς τερ βαλλαντίου κα πήρας κα ποδημάτων, μή τινος στερήσατε; ο δ επαν, οθενός.

22:36 επεν δ ατος, λλ νν χων βαλλάντιον ράτω, μοίως κα πήραν, κα μ χων πωλησάτω τ μάτιον ατο κα γορασάτω μάχαιραν.

22:37 λέγω γρ μν τι τοτο τ γεγραμμένον δε τελεσθναι ν μοί, τ κα μετ νόμων λογίσθη· κα γρ τ περ μο τέλος χει.

22:38 ο δ επαν, κύριε, δο μάχαιραι δε δύο. δ επεν ατος, κανόν στιν.

22:39 κα ξελθν πορεύθη κατ τ θος ες τ ρος τν λαιν· κολούθησαν δ ατ κα ο μαθηταί.

22:40 γενόμενος δ π το τόπου επεν ατος, προσεύχεσθε μ εσελθεν ες πειρασμόν.

22:41 κα ατς πεσπάσθη π ατν σε λίθου βολήν, κα θες τ γόνατα προσηύχετο

22:42 λέγων, πάτερ, ε βούλει παρένεγκε τοτο τ ποτήριον π μο· πλν μ τ θέλημά μου λλ τ σν γινέσθω. [[

22:43 φθη δ ατ γγελος π ορανο νισχύων ατόν.

22:44 κα γενόμενος ν γωνί κτενέστερον προσηύχετο· κα γένετο δρς ατο σε θρόμβοι αματος καταβαίνοντος π τν γν.]]

22:45 κα ναστς π τς προσευχς λθν πρς τος μαθητς ερεν κοιμωμένους ατος π τς λύπης,

22:46 κα επεν ατος, τί καθεύδετε; ναστάντες προσεύχεσθε, να μ εσέλθητε ες πειρασμόν.

22:47 τι ατο λαλοντος δο χλος, κα λεγόμενος ούδας ες τν δώδεκα προήρχετο ατούς, κα γγισεν τ ησο φιλσαι ατόν.

22:48 ησος δ επεν ατ, ούδα, φιλήματι τν υν το νθρώπου παραδίδως;

22:49 δόντες δ ο περ ατν τ σόμενον επαν, κύριε, ε πατάξομεν ν μαχαίρ;

22:50 κα πάταξεν ες τις ξ ατν το ρχιερέως τν δολον κα φελεν τ ος ατο τ δεξιόν.

22:51 ποκριθες δ ησος επεν, τε ως τούτου· κα ψάμενος το τίου άσατο ατόν.

22:52 επεν δ ησος πρς τος παραγενομένους π ατν ρχιερες κα στρατηγος το ερο κα πρεσβυτέρους, ς π λστν ξήλθατε μετ μαχαιρν κα ξύλων;

22:53 καθ μέραν ντος μου μεθ μν ν τ ερ οκ ξετείνατε τς χερας π μέ· λλ ατη στν μν ρα κα ξουσία το σκότους.

22:54 συλλαβόντες δ ατν γαγον κα εσήγαγον ες τν οκίαν το ρχιερέως· δ πέτρος κολούθει μακρόθεν.

22:55 περιαψάντων δ πρ ν μέσ τς αλς κα συγκαθισάντων κάθητο πέτρος μέσος ατν.

22:56 δοσα δ ατν παιδίσκη τις καθήμενον πρς τ φς κα τενίσασα ατ επεν, κα οτος σν ατ ν·

22:57 δ ρνήσατο λέγων, οκ οδα ατόν, γύναι.

22:58 κα μετ βραχ τερος δν ατν φη, κα σ ξ ατν ε· δ πέτρος φη, νθρωπε, οκ εμί.

22:59 κα διαστάσης σε ρας μις λλος τις διϊσχυρίζετο λέγων, π ληθείας κα οτος μετ ατο ν, κα γρ γαλιλαός στιν·

22:60 επεν δ πέτρος, νθρωπε, οκ οδα λέγεις. κα παραχρμα τι λαλοντος ατο φώνησεν λέκτωρ.

22:61 κα στραφες κύριος νέβλεψεν τ πέτρ, κα πεμνήσθη πέτρος το ήματος το κυρίου ς επεν ατ τι πρν λέκτορα φωνσαι σήμερον παρνήσ με τρίς·

22:62 κα ξελθν ξω κλαυσεν πικρς.

22:63 κα ο νδρες ο συνέχοντες ατν νέπαιζον ατ δέροντες,

22:64 κα περικαλύψαντες ατν πηρώτων λέγοντες, προφήτευσον, τίς στιν παίσας σε;

22:65 κα τερα πολλ βλασφημοντες λεγον ες ατόν.

22:66 κα ς γένετο μέρα, συνήχθη τ πρεσβυτέριον το λαο, ρχιερες τε κα γραμματες, κα πήγαγον ατν ες τ συνέδριον ατν,

22:67 λέγοντες, ε σ ε χριστός, επν μν. επεν δ ατος, ν μν επω ο μ πιστεύσητε·

22:68 ν δ ρωτήσω ο μ ποκριθτε.

22:69 π το νν δ σται υς το νθρώπου καθήμενος κ δεξιν τς δυνάμεως το θεο.

22:70 επαν δ πάντες, σ ον ε υς το θεο; δ πρς ατος φη, μες λέγετε τι γώ εμι.

22:71 ο δ επαν, τί τι χομεν μαρτυρίας χρείαν; ατο γρ κούσαμεν π το στόματος ατο.


Next: Luke 23