Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Luke
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Luke

Chapter 21

21:1 ναβλέψας δ εδεν τος βάλλοντας ες τ γαζοφυλάκιον τ δρα ατν πλουσίους.

21:2 εδεν δέ τινα χήραν πενιχρν βάλλουσαν κε λεπτ δύο,

21:3 κα επεν, ληθς λέγω μν τι χήρα ατη πτωχ πλεον πάντων βαλεν·

21:4 πάντες γρ οτοι κ το περισσεύοντος ατος βαλον ες τ δρα, ατη δ κ το στερήματος ατς πάντα τν βίον ν εχεν βαλεν.

21:5 καί τινων λεγόντων περ το ερο, τι λίθοις καλος κα ναθήμασιν κεκόσμηται, επεν,

21:6 τατα θεωρετε, λεύσονται μέραι ν ας οκ φεθήσεται λίθος π λίθ ς ο καταλυθήσεται.

21:7 πηρώτησαν δ ατν λέγοντες, διδάσκαλε, πότε ον τατα σται, κα τί τ σημεον ταν μέλλ τατα γίνεσθαι;

21:8 δ επεν, βλέπετε μ πλανηθτε· πολλο γρ λεύσονται π τ νόματί μου λέγοντες, γώ εμι· καί, καιρς γγικεν· μ πορευθτε πίσω ατν.

21:9 ταν δ κούσητε πολέμους κα καταστασίας, μ πτοηθτε· δε γρ τατα γενέσθαι πρτον, λλ οκ εθέως τ τέλος.

21:10 τότε λεγεν ατος, γερθήσεται θνος π θνος κα βασιλεία π βασιλείαν,

21:11 σεισμοί τε μεγάλοι κα κατ τόπους λιμο κα λοιμο σονται, φόβητρά τε κα π ορανο σημεα μεγάλα σται.

21:12 πρ δ τούτων πάντων πιβαλοσιν φ μς τς χερας ατν κα διώξουσιν, παραδιδόντες ες τς συναγωγς κα φυλακάς, παγομένους π βασιλες κα γεμόνας νεκεν το νόματός μου·

21:13 ποβήσεται μν ες μαρτύριον.

21:14 θέτε ον ν τας καρδίαις μν μ προμελετν πολογηθναι,

21:15 γ γρ δώσω μν στόμα κα σοφίαν ο δυνήσονται ντιστναι ντειπεν παντες ο ντικείμενοι μν.

21:16 παραδοθήσεσθε δ κα π γονέων κα δελφν κα συγγενν κα φίλων, κα θανατώσουσιν ξ μν,

21:17 κα σεσθε μισούμενοι π πάντων δι τ νομά μου.

21:18 κα θρξ κ τς κεφαλς μν ο μ πόληται.

21:19 ν τ πομον μν κτήσασθε τς ψυχς μν.

21:20 ταν δ δητε κυκλουμένην π στρατοπέδων ερουσαλήμ, τότε γντε τι γγικεν ρήμωσις ατς.

21:21 τότε ο ν τ ουδαί φευγέτωσαν ες τ ρη, κα ο ν μέσ ατς κχωρείτωσαν, κα ο ν τας χώραις μ εσερχέσθωσαν ες ατήν,

21:22 τι μέραι κδικήσεως αταί εσιν το πλησθναι πάντα τ γεγραμμένα.

21:23 οα τας ν γαστρ χούσαις κα τας θηλαζούσαις ν κείναις τας μέραις· σται γρ νάγκη μεγάλη π τς γς κα ργ τ λα τούτ,

21:24 κα πεσονται στόματι μαχαίρης κα αχμαλωτισθήσονται ες τ θνη πάντα, κα ερουσαλμ σται πατουμένη π θνν, χρι ο πληρωθσιν καιρο θνν.

21:25 κα σονται σημεα ν λί κα σελήν κα στροις, κα π τς γς συνοχ θνν ν πορί χους θαλάσσης κα σάλου,

21:26 ποψυχόντων νθρώπων π φόβου κα προσδοκίας τν περχομένων τ οκουμέν, α γρ δυνάμεις τν ορανν σαλευθήσονται.

21:27 κα τότε ψονται τν υν το νθρώπου ρχόμενον ν νεφέλ μετ δυνάμεως κα δόξης πολλς.

21:28 ρχομένων δ τούτων γίνεσθαι νακύψατε κα πάρατε τς κεφαλς μν, διότι γγίζει πολύτρωσις μν.

21:29 κα επεν παραβολν ατος· δετε τν συκν κα πάντα τ δένδρα·

21:30 ταν προβάλωσιν δη, βλέποντες φ αυτν γινώσκετε τι δη γγς τ θέρος στίν·

21:31 οτως κα μες, ταν δητε τατα γινόμενα, γινώσκετε τι γγύς στιν βασιλεία το θεο.

21:32 μν λέγω μν τι ο μ παρέλθ γενε ατη ως ν πάντα γένηται.

21:33 ορανς κα γ παρελεύσονται, ο δ λόγοι μου ο μ παρελεύσονται.

21:34 προσέχετε δ αυτος μήποτε βαρηθσιν μν α καρδίαι ν κραιπάλ κα μέθ κα μερίμναις βιωτικας, κα πιστ φ μς αφνίδιος μέρα κείνη

21:35 ς παγς. πεισελεύσεται γρ π πάντας τος καθημένους π πρόσωπον πάσης τς γς.

21:36 γρυπνετε δ ν παντ καιρ δεόμενοι να κατισχύσητε κφυγεν τατα πάντα τ μέλλοντα γίνεσθαι, κα σταθναι μπροσθεν το υο το νθρώπου.

21:37 ν δ τς μέρας ν τ ερ διδάσκων, τς δ νύκτας ξερχόμενος ηλίζετο ες τ ρος τ καλούμενον λαιν·

21:38 κα πς λας ρθριζεν πρς ατν ν τ ερ κούειν ατο.


Next: Luke 22