Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Luke
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Luke

Chapter 16

16:1 λεγεν δ κα πρς τος μαθητάς, νθρωπός τις ν πλούσιος ς εχεν οκονόμον, κα οτος διεβλήθη ατ ς διασκορπίζων τ πάρχοντα ατο.

16:2 κα φωνήσας ατν επεν ατ, τί τοτο κούω περ σο; πόδος τν λόγον τς οκονομίας σου, ο γρ δύν τι οκονομεν.

16:3 επεν δ ν αυτ οκονόμος, τί ποιήσω, τι κύριός μου φαιρεται τν οκονομίαν π μο; σκάπτειν οκ σχύω, παιτεν ασχύνομαι.

16:4 γνων τί ποιήσω, να ταν μετασταθ κ τς οκονομίας δέξωνταί με ες τος οκους ατν.

16:5 κα προσκαλεσάμενος να καστον τν χρεοφειλετν το κυρίου αυτο λεγεν τ πρώτ, πόσον φείλεις τ κυρί μου;

16:6 δ επεν, κατν βάτους λαίου. δ επεν ατ, δέξαι σου τ γράμματα κα καθίσας ταχέως γράψον πεντήκοντα.

16:7 πειτα τέρ επεν, σ δ πόσον φείλεις; δ επεν, κατν κόρους σίτου. λέγει ατ, δέξαι σου τ γράμματα κα γράψον γδοήκοντα.

16:8 κα πνεσεν κύριος τν οκονόμον τς δικίας τι φρονίμως ποίησεν· τι ο υο το ανος τούτου φρονιμώτεροι πρ τος υος το φωτς ες τν γενεν τν αυτν εσιν.

16:9 κα γ μν λέγω, αυτος ποιήσατε φίλους κ το μαμων τς δικίας, να ταν κλίπ δέξωνται μς ες τς αωνίους σκηνάς.

16:10 πιστς ν λαχίστ κα ν πολλ πιστός στιν, κα ν λαχίστ δικος κα ν πολλ δικός στιν.

16:11 ε ον ν τ δίκ μαμων πιστο οκ γένεσθε, τ ληθινν τίς μν πιστεύσει;

16:12 κα ε ν τ λλοτρί πιστο οκ γένεσθε, τ μέτερον τίς μν δώσει;

16:13 οδες οκέτης δύναται δυσ κυρίοις δουλεύειν· γρ τν να μισήσει κα τν τερον γαπήσει, νς νθέξεται κα το τέρου καταφρονήσει. ο δύνασθε θε δουλεύειν κα μαμων.

16:14 κουον δ τατα πάντα ο φαρισαοι φιλάργυροι πάρχοντες, κα ξεμυκτήριζον ατόν.

16:15 κα επεν ατος, μες στε ο δικαιοντες αυτος νώπιον τν νθρώπων, δ θες γινώσκει τς καρδίας μν· τι τ ν νθρώποις ψηλν βδέλυγμα νώπιον το θεο.

16:16 νόμος κα ο προφται μέχρι ωάννου· π τότε βασιλεία το θεο εαγγελίζεται κα πς ες ατν βιάζεται.

16:17 εκοπώτερον δέ στιν τν ορανν κα τν γν παρελθεν το νόμου μίαν κεραίαν πεσεν.

16:18 πς πολύων τν γυνακα ατο κα γαμν τέραν μοιχεύει, κα πολελυμένην π νδρς γαμν μοιχεύει.

16:19 νθρωπος δέ τις ν πλούσιος, κα νεδιδύσκετο πορφύραν κα βύσσον εφραινόμενος καθ μέραν λαμπρς.

16:20 πτωχς δέ τις νόματι λάζαρος βέβλητο πρς τν πυλνα ατο ελκωμένος

16:21 κα πιθυμν χορτασθναι π τν πιπτόντων π τς τραπέζης το πλουσίου· λλ κα ο κύνες ρχόμενοι πέλειχον τ λκη ατο.

16:22 γένετο δ ποθανεν τν πτωχν κα πενεχθναι ατν π τν γγέλων ες τν κόλπον βραάμ· πέθανεν δ κα πλούσιος κα τάφη.

16:23 κα ν τ δ πάρας τος φθαλμος ατο, πάρχων ν βασάνοις, ρ βραμ π μακρόθεν κα λάζαρον ν τος κόλποις ατο.

16:24 κα ατς φωνήσας επεν, πάτερ βραάμ, λέησόν με κα πέμψον λάζαρον να βάψ τ κρον το δακτύλου ατο δατος κα καταψύξ τν γλσσάν μου, τι δυνμαι ν τ φλογ ταύτ.

16:25 επεν δ βραάμ, τέκνον, μνήσθητι τι πέλαβες τ γαθά σου ν τ ζω σου, κα λάζαρος μοίως τ κακά· νν δ δε παρακαλεται σ δ δυνσαι.

16:26 κα ν πσι τούτοις μεταξ μν κα μν χάσμα μέγα στήρικται, πως ο θέλοντες διαβναι νθεν πρς μς μ δύνωνται, μηδ κεθεν πρς μς διαπερσιν.

16:27 επεν δέ, ρωτ σε ον, πάτερ, να πέμψς ατν ες τν οκον το πατρός μου,

16:28 χω γρ πέντε δελφούς, πως διαμαρτύρηται ατος, να μ κα ατο λθωσιν ες τν τόπον τοτον τς βασάνου.

16:29 λέγει δ βραάμ, χουσι μωϊσέα κα τος προφήτας· κουσάτωσαν ατν.

16:30 δ επεν, οχί, πάτερ βραάμ, λλ άν τις π νεκρν πορευθ πρς ατος μετανοήσουσιν.

16:31 επεν δ ατ, ε μωϊσέως κα τν προφητν οκ κούουσιν, οδ άν τις κ νεκρν ναστ πεισθήσονται.


Next: Luke 17