Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Luke
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Luke

Chapter 10

10:1 μετ δ τατα νέδειξεν κύριος τέρους βδομήκοντα [δύο], κα πέστειλεν ατος ν δύο [δύο] πρ προσώπου ατο ες πσαν πόλιν κα τόπον ο μελλεν ατς ρχεσθαι.

10:2 λεγεν δ πρς ατούς, μν θερισμς πολύς, ο δ ργάται λίγοι· δεήθητε ον το κυρίου το θερισμο πως ργάτας κβάλ ες τν θερισμν ατο.

10:3 πάγετε· δο ποστέλλω μς ς ρνας ν μέσ λύκων.

10:4 μ βαστάζετε βαλλάντιον, μ πήραν, μ ποδήματα, κα μηδένα κατ τν δν σπάσησθε.

10:5 ες ν δ ν εσέλθητε οκίαν, πρτον λέγετε, ερήνη τ οκ τούτ.

10:6 κα ν κε υς ερήνης, παναπαήσεται π ατν ερήνη μν· ε δ μή γε, φ μς νακάμψει.

10:7 ν ατ δ τ οκί μένετε, σθίοντες κα πίνοντες τ παρ ατν, ξιος γρ ργάτης το μισθο ατο. μ μεταβαίνετε ξ οκίας ες οκίαν.

10:8 κα ες ν ν πόλιν εσέρχησθε κα δέχωνται μς, σθίετε τ παρατιθέμενα μν,

10:9 κα θεραπεύετε τος ν ατ σθενες, κα λέγετε ατος, γγικεν φ μς βασιλεία το θεο.

10:10 ες ν δ ν πόλιν εσέλθητε κα μ δέχωνται μς, ξελθόντες ες τς πλατείας ατς επατε,

10:11 κα τν κονιορτν τν κολληθέντα μν κ τς πόλεως μν ες τος πόδας πομασσόμεθα μν· πλν τοτο γινώσκετε τι γγικεν βασιλεία το θεο.

10:12 λέγω μν τι σοδόμοις ν τ μέρ κείν νεκτότερον σται τ πόλει κείν.

10:13 οαί σοι, χοραζίν· οαί σοι, βηθσαϊδά· τι ε ν τύρ κα σιδνι γενήθησαν α δυνάμεις α γενόμεναι ν μν, πάλαι ν ν σάκκ κα σποδ καθήμενοι μετενόησαν.

10:14 πλν τύρ κα σιδνι νεκτότερον σται ν τ κρίσει μν.

10:15 κα σύ, καφαρναούμ, μ ως ορανο ψωθήσ; ως το δου καταβήσ.

10:16 κούων μν μο κούει, κα θετν μς μ θετε· δ μ θετν θετε τν ποστείλαντά με.

10:17 πέστρεψαν δ ο βδομήκοντα [δύο] μετ χαρς λέγοντες, κύριε, κα τ δαιμόνια ποτάσσεται μν ν τ νόματί σου.

10:18 επεν δ ατος, θεώρουν τν σατανν ς στραπν κ το ορανο πεσόντα.

10:19 δο δέδωκα μν τν ξουσίαν το πατεν πάνω φεων κα σκορπίων, κα π πσαν τν δύναμιν το χθρο, κα οδν μς ο μ δικήσ.

10:20 πλν ν τούτ μ χαίρετε τι τ πνεύματα μν ποτάσσεται, χαίρετε δ τι τ νόματα μν γγέγραπται ν τος ορανος.

10:21 ν ατ τ ρ γαλλιάσατο [ν] τ πνεύματι τ γί κα επεν, ξομολογομαί σοι, πάτερ, κύριε το ορανο κα τς γς, τι πέκρυψας τατα π σοφν κα συνετν, κα πεκάλυψας ατ νηπίοις· ναί, πατήρ, τι οτως εδοκία γένετο μπροσθέν σου.

10:22 πάντα μοι παρεδόθη π το πατρός μου, κα οδες γινώσκει τίς στιν υς ε μ πατήρ, κα τίς στιν πατρ ε μ υς κα ν βούληται υς ποκαλύψαι.

10:23 κα στραφες πρς τος μαθητς κατ δίαν επεν, μακάριοι ο φθαλμο ο βλέποντες βλέπετε.

10:24 λέγω γρ μν τι πολλο προφται κα βασιλες θέλησαν δεν μες βλέπετε κα οκ εδαν, κα κοσαι κούετε κα οκ κουσαν.

10:25 κα δο νομικός τις νέστη κπειράζων ατν λέγων, διδάσκαλε, τί ποιήσας ζων αώνιον κληρονομήσω;

10:26 δ επεν πρς ατόν, ν τ νόμ τί γέγραπται; πς ναγινώσκεις;

10:27 δ ποκριθες επεν, γαπήσεις κύριον τν θεόν σου ξ λης [τς] καρδίας σου κα ν λ τ ψυχ σου κα ν λ τ σχύϊ σου κα ν λ τ διανοί σου, κα τν πλησίον σου ς σεαυτόν.

10:28 επεν δ ατ, ρθς πεκρίθης· τοτο ποίει κα ζήσ.

10:29 δ θέλων δικαισαι αυτν επεν πρς τν ησον, κα τίς στίν μου πλησίον;

10:30 πολαβν ησος επεν, νθρωπός τις κατέβαινεν π ερουσαλμ ες εριχ κα λστας περιέπεσεν, ο κα κδύσαντες ατν κα πληγς πιθέντες πλθον φέντες μιθαν.

10:31 κατ συγκυρίαν δ ερεύς τις κατέβαινεν ν τ δ κείν, κα δν ατν ντιπαρλθεν·

10:32 μοίως δ κα λευίτης [γενόμενος] κατ τν τόπον λθν κα δν ντιπαρλθεν.

10:33 σαμαρίτης δέ τις δεύων λθεν κατ ατν κα δν σπλαγχνίσθη,

10:34 κα προσελθν κατέδησεν τ τραύματα ατο πιχέων λαιον κα ονον, πιβιβάσας δ ατν π τ διον κτνος γαγεν ατν ες πανδοχεον κα πεμελήθη ατο.

10:35 κα π τν αριον κβαλν δωκεν δύο δηνάρια τ πανδοχε κα επεν, πιμελήθητι ατο, κα τι ν προσδαπανήσς γ ν τ πανέρχεσθαί με ποδώσω σοι.

10:36 τίς τούτων τν τριν πλησίον δοκε σοι γεγονέναι το μπεσόντος ες τος λστάς;

10:37 δ επεν, ποιήσας τ λεος μετ ατο. επεν δ ατ ησος, πορεύου κα σ ποίει μοίως.

10:38 ν δ τ πορεύεσθαι ατος ατς εσλθεν ες κώμην τινά· γυν δέ τις νόματι μάρθα πεδέξατο ατόν.

10:39 κα τδε ν δελφ καλουμένη μαριάμ, [] κα παρακαθεσθεσα πρς τος πόδας το κυρίου κουεν τν λόγον ατο.

10:40 δ μάρθα περιεσπτο περ πολλν διακονίαν· πιστσα δ επεν, κύριε, ο μέλει σοι τι δελφή μου μόνην με κατέλιπεν διακονεν; επ ον ατ να μοι συναντιλάβηται.

10:41 ποκριθες δ επεν ατ κύριος, μάρθα μάρθα, μεριμνς κα θορυβάζ περ πολλά,

10:42 νς δέ στιν χρεία· μαριμ γρ τν γαθν μερίδα ξελέξατο τις οκ φαιρεθήσεται ατς.


Next: Luke 11