Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Acts
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Acts

Chapter 22

22:1 νδρες δελφο κα πατέρες, κούσατέ μου τς πρς μς νυν πολογίας _

22:2 κούσαντες δ τι τ βραδι διαλέκτ προσεφώνει ατος μλλον παρέσχον συχίαν. κα φησίν _

22:3 γώ εμι νρ ουδαος, γεγεννημένος ν ταρσ τς κιλικίας, νατεθραμμένος δ ν τ πόλει ταύτ, παρ τος πόδας γαμαλιλ πεπαιδευμένος κατ κρίβειαν το πατρου νόμου, ζηλωτς πάρχων το θεο καθς πάντες μες στε σήμερον·

22:4 ς ταύτην τν δν δίωξα χρι θανάτου, δεσμεύων κα παραδιδος ες φυλακς νδρας τε κα γυνακας,

22:5 ς κα ρχιερες μαρτυρε μοι κα πν τ πρεσβυτέριον· παρ ν κα πιστολς δεξάμενος πρς τος δελφος ες δαμασκν πορευόμην ξων κα τος κεσε ντας δεδεμένους ες ερουσαλμ να τιμωρηθσιν.

22:6 γένετο δέ μοι πορευομέν κα γγίζοντι τ δαμασκ περ μεσημβρίαν ξαίφνης κ το ορανο περιαστράψαι φς κανν περ μέ,

22:7 πεσά τε ες τ δαφος κα κουσα φωνς λεγούσης μοι, σαολ σαούλ, τί με διώκεις;

22:8 γ δ πεκρίθην, τίς ε, κύριε; επέν τε πρός με, γώ εμι ησος ναζωραος ν σ διώκεις.

22:9 ο δ σν μο ντες τ μν φς θεάσαντο τν δ φωνν οκ κουσαν το λαλοντός μοι.

22:10 επον δέ, τί ποιήσω, κύριε; δ κύριος επεν πρός με, ναστς πορεύου ες δαμασκόν, κκε σοι λαληθήσεται περ πάντων ν τέτακταί σοι ποισαι.

22:11 ς δ οκ νέβλεπον π τς δόξης το φωτς κείνου, χειραγωγούμενος π τν συνόντων μοι λθον ες δαμασκόν.

22:12 νανίας δέ τις, νρ ελαβς κατ τν νόμον, μαρτυρούμενος π πάντων τν κατοικούντων ουδαίων,

22:13 λθν πρός με κα πιστς επέν μοι, σαολ δελφέ, νάβλεψον· κγ ατ τ ρ νέβλεψα ες ατόν.

22:14 δ επεν, θες τν πατέρων μν προεχειρίσατό σε γνναι τ θέλημα ατο κα δεν τν δίκαιον κα κοσαι φωνν κ το στόματος ατο,

22:15 τι σ μάρτυς ατ πρς πάντας νθρώπους ν ώρακας κα κουσας.

22:16 κα νν τί μέλλεις; ναστς βάπτισαι κα πόλουσαι τς μαρτίας σου πικαλεσάμενος τ νομα ατο.

22:17 γένετο δέ μοι ποστρέψαντι ες ερουσαλμ κα προσευχομένου μου ν τ ερ γενέσθαι με ν κστάσει

22:18 κα δεν ατν λέγοντά μοι, σπεσον κα ξελθε ν τάχει ξ ερουσαλήμ, διότι ο παραδέξονταί σου μαρτυρίαν περ μο.

22:19 κγ επον, κύριε, ατο πίστανται τι γ μην φυλακίζων κα δέρων κατ τς συναγωγς τος πιστεύοντας π σέ·

22:20 κα τε ξεχύννετο τ αμα στεφάνου το μάρτυρός σου, κα ατς μην φεστς κα συνευδοκν κα φυλάσσων τ μάτια τν ναιρούντων ατόν.

22:21 κα επεν πρός με, πορεύου, τι γ ες θνη μακρν ξαποστελ σε.

22:22 κουον δ ατο χρι τούτου το λόγου κα πραν τν φωνν ατν λέγοντες, αρε π τς γς τν τοιοτον, ο γρ καθκεν ατν ζν.

22:23 κραυγαζόντων τε ατν κα ιπτούντων τ μάτια κα κονιορτν βαλλόντων ες τν έρα,

22:24 κέλευσεν χιλίαρχος εσάγεσθαι ατν ες τν παρεμβολήν, επας μάστιξιν νετάζεσθαι ατν να πιγν δι ν ατίαν οτως πεφώνουν ατ.

22:25 ς δ προέτειναν ατν τος μσιν επεν πρς τν σττα κατόνταρχον παλος, ε νθρωπον ωμαον κα κατάκριτον ξεστιν μν μαστίζειν;

22:26 κούσας δ κατοντάρχης προσελθν τ χιλιάρχ πήγγειλεν λέγων, τί μέλλεις ποιεν; γρ νθρωπος οτος ωμαός στιν.

22:27 προσελθν δ χιλίαρχος επεν ατ, λέγε μοι, σ ωμαος ε; δ φη, ναί.

22:28 πεκρίθη δ χιλίαρχος, γ πολλο κεφαλαίου τν πολιτείαν ταύτην κτησάμην. δ παλος φη, γ δ κα γεγέννημαι.

22:29 εθέως ον πέστησαν π ατο ο μέλλοντες ατν νετάζειν· κα χιλίαρχος δ φοβήθη πιγνος τι ωμαός στιν κα τι ατν ν δεδεκώς.

22:30 τ δ παύριον βουλόμενος γνναι τ σφαλς τ τί κατηγορεται π τν ουδαίων λυσεν ατόν, κα κέλευσεν συνελθεν τος ρχιερες κα πν τ συνέδριον, κα καταγαγν τν παλον στησεν ες ατούς.


Next: Acts 23