Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Acts
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Acts

Chapter 19

19:1 γένετο δ ν τ τν πολλ εναι ν κορίνθ παλον διελθόντα τ νωτερικ μέρη [κατ]ελθεν ες φεσον κα ερεν τινας μαθητάς,

19:2 επέν τε πρς ατούς, ε πνεμα γιον λάβετε πιστεύσαντες; ο δ πρς ατόν, λλ οδ ε πνεμα γιον στιν κούσαμεν.

19:3 επέν τε, ες τί ον βαπτίσθητε; ο δ επαν, ες τ ωάννου βάπτισμα.

19:4 επεν δ παλος, ωάννης βάπτισεν βάπτισμα μετανοίας, τ λα λέγων ες τν ρχόμενον μετ ατν να πιστεύσωσιν, τοτ στιν ες τν ησον.

19:5 κούσαντες δ βαπτίσθησαν ες τ νομα το κυρίου ησο·

19:6 κα πιθέντος ατος το παύλου [τς] χερας λθε τ πνεμα τ γιον π ατούς, λάλουν τε γλώσσαις κα προφήτευον.

19:7 σαν δ ο πάντες νδρες σε δώδεκα.

19:8 εσελθν δ ες τν συναγωγν παρρησιάζετο π μνας τρες διαλεγόμενος κα πείθων [τ] περ τς βασιλείας το θεο.

19:9 ς δέ τινες σκληρύνοντο κα πείθουν κακολογοντες τν δν νώπιον το πλήθους, ποστς π ατν φώρισεν τος μαθητάς, καθ μέραν διαλεγόμενος ν τ σχολ τυράννου.

19:10 τοτο δ γένετο π τη δύο, στε πάντας τος κατοικοντας τν σίαν κοσαι τν λόγον το κυρίου, ουδαίους τε κα λληνας.

19:11 δυνάμεις τε ο τς τυχούσας θες ποίει δι τν χειρν παύλου,

19:12 στε κα π τος σθενοντας ποφέρεσθαι π το χρωτς ατο σουδάρια σιμικίνθια κα παλλάσσεσθαι π ατν τς νόσους, τά τε πνεύματα τ πονηρ κπορεύεσθαι.

19:13 πεχείρησαν δέ τινες κα τν περιερχομένων ουδαίων ξορκιστν νομάζειν π τος χοντας τ πνεύματα τ πονηρ τ νομα το κυρίου ησο λέγοντες, ρκίζω μς τν ησον ν παλος κηρύσσει.

19:14 σαν δέ τινος σκευ ουδαίου ρχιερέως πτ υο τοτο ποιοντες.

19:15 ποκριθν δ τ πνεμα τ πονηρν επεν ατος, τν [μν] ησον γινώσκω κα τν παλον πίσταμαι, μες δ τίνες στέ;

19:16 κα φαλόμενος νθρωπος π ατος ν ν τ πνεμα τ πονηρν κατακυριεύσας μφοτέρων σχυσεν κατ ατν, στε γυμνος κα τετραυματισμένους κφυγεν κ το οκου κείνου.

19:17 τοτο δ γένετο γνωστν πσιν ουδαίοις τε κα λλησιν τος κατοικοσιν τν φεσον, κα πέπεσεν φόβος π πάντας ατούς, κα μεγαλύνετο τ νομα το κυρίου ησο.

19:18 πολλοί τε τν πεπιστευκότων ρχοντο ξομολογούμενοι κα ναγγέλλοντες τς πράξεις ατν.

19:19 κανο δ τν τ περίεργα πραξάντων συνενέγκαντες τς βίβλους κατέκαιον νώπιον πάντων· κα συνεψήφισαν τς τιμς ατν κα ερον ργυρίου μυριάδας πέντε.

19:20 οτως κατ κράτος το κυρίου λόγος ηξανεν κα σχυεν.

19:21 ς δ πληρώθη τατα, θετο παλος ν τ πνεύματι διελθν τν μακεδονίαν κα χααν πορεύεσθαι ες εροσόλυμα, επν τι μετ τ γενέσθαι με κε δε με κα ώμην δεν.

19:22 ποστείλας δ ες τν μακεδονίαν δύο τν διακονούντων ατ, τιμόθεον κα ραστον, ατς πέσχεν χρόνον ες τν σίαν.

19:23 γένετο δ κατ τν καιρν κενον τάραχος οκ λίγος περ τς δο.

19:24 δημήτριος γάρ τις νόματι, ργυροκόπος, ποιν ναος ργυρος ρτέμιδος παρείχετο τος τεχνίταις οκ λίγην ργασίαν,

19:25 ος συναθροίσας κα τος περ τ τοιατα ργάτας επεν, νδρες, πίστασθε τι κ ταύτης τς ργασίας επορία μν στιν,

19:26 κα θεωρετε κα κούετε τι ο μόνον φέσου λλ σχεδν πάσης τς σίας παλος οτος πείσας μετέστησεν κανν χλον, λέγων τι οκ εσν θεο ο δι χειρν γινόμενοι.

19:27 ο μόνον δ τοτο κινδυνεύει μν τ μέρος ες πελεγμν λθεν, λλ κα τ τς μεγάλης θες ρτέμιδος ερν ες οθν λογισθναι, μέλλειν τε κα καθαιρεσθαι τς μεγαλειότητος ατς, ν λη σία κα οκουμένη σέβεται.

19:28 κούσαντες δ κα γενόμενοι πλήρεις θυμο κραζον λέγοντες, μεγάλη ρτεμις φεσίων.

19:29 κα πλήσθη πόλις τς συγχύσεως, ρμησάν τε μοθυμαδν ες τ θέατρον συναρπάσαντες γάϊον κα ρίσταρχον μακεδόνας, συνεκδήμους παύλου.

19:30 παύλου δ βουλομένου εσελθεν ες τν δμον οκ εων ατν ο μαθηταί·

19:31 τινς δ κα τν σιαρχν, ντες ατ φίλοι, πέμψαντες πρς ατν παρεκάλουν μ δοναι αυτν ες τ θέατρον.

19:32 λλοι μν ον λλο τι κραζον, ν γρ κκλησία συγκεχυμένη, κα ο πλείους οκ δεισαν τίνος νεκα συνεληλύθεισαν.

19:33 κ δ το χλου συνεβίβασαν λέξανδρον, προβαλόντων ατν τν ουδαίων· δ λέξανδρος κατασείσας τν χερα θελεν πολογεσθαι τ δήμ.

19:34 πιγνόντες δ τι ουδαός στιν φων γένετο μία κ πάντων ς π ρας δύο κραζόντων, μεγάλη ρτεμις φεσίων.

19:35 καταστείλας δ γραμματες τν χλον φησίν, νδρες φέσιοι, τίς γάρ στιν νθρώπων ς ο γινώσκει τν φεσίων πόλιν νεωκόρον οσαν τς μεγάλης ρτέμιδος κα το διοπετος;

19:36 ναντιρρήτων ον ντων τούτων δέον στν μς κατεσταλμένους πάρχειν κα μηδν προπετς πράσσειν.

19:37 γάγετε γρ τος νδρας τούτους οτε εροσύλους οτε βλασφημοντας τν θεν μν.

19:38 ε μν ον δημήτριος κα ο σν ατ τεχνται χουσι πρός τινα λόγον, γοραοι γονται κα νθύπατοί εσιν· γκαλείτωσαν λλήλοις.

19:39 ε δέ τι περαιτέρω πιζητετε, ν τ ννόμ κκλησί πιλυθήσεται.

19:40 κα γρ κινδυνεύομεν γκαλεσθαι στάσεως περ τς σήμερον, μηδενς ατίου πάρχοντος, περ ο [ο] δυνησόμεθα ποδοναι λόγον περ τς συστροφς ταύτης. κα τατα επν πέλυσεν τν κκλησίαν.


Next: Acts 20