Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Acts
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Acts

Chapter 7

7:1 επεν δ ρχιερεύς, ε τατα οτως χει;

7:2 δ φη, νδρες δελφο κα πατέρες, κούσατε. θες τς δόξης φθη τ πατρ μν βραμ ντι ν τ μεσοποταμί πρν κατοικσαι ατν ν χαρράν,

7:3 κα επεν πρς ατόν, ξελθε κ τς γς σου κα [κ] τς συγγενείας σου, κα δερο ες τν γν ν ν σοι δείξω.

7:4 τότε ξελθν κ γς χαλδαίων κατκησεν ν χαρράν. κκεθεν μετ τ ποθανεν τν πατέρα ατο μετκισεν ατν ες τν γν ταύτην ες ν μες νν κατοικετε,

7:5 κα οκ δωκεν ατ κληρονομίαν ν ατ οδ βμα ποδός, κα πηγγείλατο δοναι ατ ες κατάσχεσιν ατν κα τ σπέρματι ατο μετ ατόν, οκ ντος ατ τέκνου.

7:6 λάλησεν δ οτως θες τι σται τ σπέρμα ατο πάροικον ν γ λλοτρί, κα δουλώσουσιν ατ κα κακώσουσιν τη τετρακόσια·

7:7 κα τ θνος ν δουλεύσουσιν κριν γώ, θες επεν, κα μετ τατα ξελεύσονται κα λατρεύσουσίν μοι ν τ τόπ τούτ.

7:8 κα δωκεν ατ διαθήκην περιτομς· κα οτως γέννησεν τν σακ κα περιέτεμεν ατν τ μέρ τ γδό, κα σακ τν ακώβ, κα ακβ τος δώδεκα πατριάρχας.

7:9 κα ο πατριάρχαι ζηλώσαντες τν ωσφ πέδοντο ες αγυπτον· κα ν θες μετ ατο,

7:10 κα ξείλατο ατν κ πασν τν θλίψεων ατο, κα δωκεν ατ χάριν κα σοφίαν ναντίον φαρα βασιλέως αγύπτου, κα κατέστησεν ατν γούμενον π αγυπτον κα [φ] λον τν οκον ατο.

7:11 λθεν δ λιμς φ λην τν αγυπτον κα χανάαν κα θλψις μεγάλη, κα οχ ηρισκον χορτάσματα ο πατέρες μν.

7:12 κούσας δ ακβ ντα σιτία ες αγυπτον ξαπέστειλεν τος πατέρας μν πρτον·

7:13 κα ν τ δευτέρ νεγνωρίσθη ωσφ τος δελφος ατο, κα φανερν γένετο τ φαρα τ γένος [το] ωσήφ.

7:14 ποστείλας δ ωσφ μετεκαλέσατο ακβ τν πατέρα ατο κα πσαν τν συγγένειαν ν ψυχας βδομήκοντα πέντε,

7:15 κα κατέβη ακβ ες αγυπτον. κα τελεύτησεν ατς κα ο πατέρες μν,

7:16 κα μετετέθησαν ες συχμ κα τέθησαν ν τ μνήματι νήσατο βραμ τιμς ργυρίου παρ τν υν μμρ ν συχέμ.

7:17 καθς δ γγιζεν χρόνος τς παγγελίας ς μολόγησεν θες τ βραάμ, ηξησεν λας κα πληθύνθη ν αγύπτ,

7:18 χρι ο νέστη βασιλες τερος [π αγυπτον] ς οκ δει τν ωσήφ.

7:19 οτος κατασοφισάμενος τ γένος μν κάκωσεν τος πατέρας [μν] το ποιεν τ βρέφη κθετα ατν ες τ μ ζογονεσθαι.

7:20 ν καιρ γεννήθη μωϊσς, κα ν στεος τ θε· ς νετράφη μνας τρες ν τ οκ το πατρός·

7:21 κτεθέντος δ ατο νείλατο ατν θυγάτηρ φαρα κα νεθρέψατο ατν αυτ ες υόν.

7:22 κα παιδεύθη μωϊσς [ν] πάσ σοφί αγυπτίων, ν δ δυνατς ν λόγοις κα ργοις ατο.

7:23 ς δ πληροτο ατ τεσσερακονταετς χρόνος, νέβη π τν καρδίαν ατο πισκέψασθαι τος δελφος ατο τος υος σραήλ.

7:24 κα δών τινα δικούμενον μύνατο κα ποίησεν κδίκησιν τ καταπονουμέν πατάξας τν αγύπτιον.

7:25 νόμιζεν δ συνιέναι τος δελφος [ατο] τι θες δι χειρς ατο δίδωσιν σωτηρίαν ατος, ο δ ο συνκαν.

7:26 τ τε πιούσ μέρ φθη ατος μαχομένοις κα συνήλλασσεν ατος ες ερήνην επών, νδρες, δελφοί στε· νατί δικετε λλήλους;

7:27 δ δικν τν πλησίον πώσατο ατν επών, τίς σε κατέστησεν ρχοντα κα δικαστν φ μν;

7:28 μ νελεν με σ θέλεις ν τρόπον νελες χθς τν αγύπτιον;

7:29 φυγεν δ μωϊσς ν τ λόγ τούτ, κα γένετο πάροικος ν γ μαδιάμ, ο γέννησεν υος δύο.

7:30 κα πληρωθέντων τν τεσσεράκοντα φθη ατ ν τ ρήμ το ρους σιν γγελος ν φλογ πυρς βάτου.

7:31 δ μωϊσς δν θαύμαζεν τ ραμα· προσερχομένου δ ατο κατανοσαι γένετο φων κυρίου,

7:32 γ θες τν πατέρων σου, θες βραμ κα σακ κα ακώβ. ντρομος δ γενόμενος μωϊσς οκ τόλμα κατανοσαι.

7:33 επεν δ ατ κύριος, λσον τ πόδημα τν ποδν σου, γρ τόπος φ στηκας γ γία στίν.

7:34 δν εδον τν κάκωσιν το λαο μου το ν αγύπτ, κα το στεναγμο ατν κουσα, κα κατέβην ξελέσθαι ατούς· κα νν δερο ποστείλω σε ες αγυπτον.

7:35 τοτον τν μωϊσν, ν ρνήσαντο επόντες, τίς σε κατέστησεν ρχοντα κα δικαστήν; τοτον θες [κα] ρχοντα κα λυτρωτν πέσταλκεν σν χειρ γγέλου το φθέντος ατ ν τ βάτ.

7:36 οτος ξήγαγεν ατος ποιήσας τέρατα κα σημεα ν γ αγύπτ κα ν ρυθρ θαλάσσ κα ν τ ρήμ τη τεσσεράκοντα.

7:37 οτός στιν μωϊσς επας τος υος σραήλ, προφήτην μν ναστήσει θες κ τν δελφν μν ς μέ.

7:38 οτός στιν γενόμενος ν τ κκλησί ν τ ρήμ μετ το γγέλου το λαλοντος ατ ν τ ρει σιν κα τν πατέρων μν, ς δέξατο λόγια ζντα δοναι μν,

7:39 οκ θέλησαν πήκοοι γενέσθαι ο πατέρες μν λλ πώσαντο κα στράφησαν ν τας καρδίαις ατν ες αγυπτον,

7:40 επόντες τ αρών, ποίησον μν θεος ο προπορεύσονται μν· γρ μωϊσς οτος, ς ξήγαγεν μς κ γς αγύπτου, οκ οδαμεν τί γένετο ατ.

7:41 κα μοσχοποίησαν ν τας μέραις κείναις κα νήγαγον θυσίαν τ εδώλ, κα εφραίνοντο ν τος ργοις τν χειρν ατν.

7:42 στρεψεν δ θες κα παρέδωκεν ατος λατρεύειν τ στρατι το ορανο, καθς γέγραπται ν βίβλ τν προφητν, μ σφάγια κα θυσίας προσηνέγκατέ μοι τη τεσσεράκοντα ν τ ρήμ, οκος σραήλ;

7:43 κα νελάβετε τν σκηνν το μολχ κα τ στρον το θεο [μν] αιφάν, τος τύπους ος ποιήσατε προσκυνεν ατος· κα μετοικι μς πέκεινα βαβυλνος.

7:44 σκην το μαρτυρίου ν τος πατράσιν μν ν τ ρήμ, καθς διετάξατο λαλν τ μωϊσ ποισαι ατν κατ τν τύπον ν ωράκει,

7:45 ν κα εσήγαγον διαδεξάμενοι ο πατέρες μν μετ ησο ν τ κατασχέσει τν θνν ν ξσεν θες π προσώπου τν πατέρων μν ως τν μερν δαυίδ,

7:46 ς ερεν χάριν νώπιον το θεο κα τήσατο ερεν σκήνωμα τ οκ ακώβ.

7:47 σολομν δ οκοδόμησεν ατ οκον.

7:48 λλ οχ ψιστος ν χειροποιήτοις κατοικε· καθς προφήτης λέγει,

7:49 ορανός μοι θρόνος, δ γ ποπόδιον τν ποδν μου· ποον οκον οκοδομήσετέ μοι, λέγει κύριος, τίς τόπος τς καταπαύσεώς μου;

7:50 οχ χείρ μου ποίησεν τατα πάντα;

7:51 σκληροτράχηλοι κα περίτμητοι καρδίαις κα τος σίν, μες ε τ πνεύματι τ γί ντιπίπτετε, ς ο πατέρες μν κα μες.

7:52 τίνα τν προφητν οκ δίωξαν ο πατέρες μν; κα πέκτειναν τος προκαταγγείλαντας περ τς λεύσεως το δικαίου ο νν μες προδόται κα φονες γένεσθε,

7:53 οτινες λάβετε τν νόμον ες διαταγς γγέλων, κα οκ φυλάξατε.

7:54 κούοντες δ τατα διεπρίοντο τας καρδίαις ατν κα βρυχον τος δόντας π ατόν.

7:55 πάρχων δ πλήρης πνεύματος γίου τενίσας ες τν ορανν εδεν δόξαν θεο κα ησον σττα κ δεξιν το θεο,

7:56 κα επεν, δο θεωρ τος ορανος διηνοιγμένους κα τν υν το νθρώπου κ δεξιν σττα το θεο.

7:57 κράξαντες δ φων μεγάλ συνέσχον τ τα ατν, κα ρμησαν μοθυμαδν π ατόν,

7:58 κα κβαλόντες ξω τς πόλεως λιθοβόλουν. κα ο μάρτυρες πέθεντο τ μάτια ατν παρ τος πόδας νεανίου καλουμένου σαύλου.

7:59 κα λιθοβόλουν τν στέφανον πικαλούμενον κα λέγοντα, κύριε ησο, δέξαι τ πνεμά μου.

7:60 θες δ τ γόνατα κραξεν φων μεγάλ, κύριε, μ στήσς ατος ταύτην τν μαρτίαν. κα τοτο επν κοιμήθη.


Next: Acts 8