Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Acts
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Acts

Chapter 5

5:1 νρ δέ τις νανίας νόματι σν σαπφίρ τ γυναικ ατο πώλησεν κτμα

5:2 κα νοσφίσατο π τς τιμς, συνειδυίης κα τς γυναικός, κα νέγκας μέρος τι παρ τος πόδας τν ποστόλων θηκεν.

5:3 επεν δ πέτρος, νανία, δι τί πλήρωσεν σατανς τν καρδίαν σου ψεύσασθαί σε τ πνεμα τ γιον κα νοσφίσασθαι π τς τιμς το χωρίου;

5:4 οχ μένον σο μενεν κα πραθν ν τ σ ξουσί πρχεν; τί τι θου ν τ καρδί σου τ πργμα τοτο; οκ ψεύσω νθρώποις λλ τ θε.

5:5 κούων δ νανίας τος λόγους τούτους πεσν ξέψυξεν· κα γένετο φόβος μέγας π πάντας τος κούοντας.

5:6 ναστάντες δ ο νεώτεροι συνέστειλαν ατν κα ξενέγκαντες θαψαν.

5:7 γένετο δ ς ρν τριν διάστημα κα γυν ατο μ εδυα τ γεγονς εσλθεν.

5:8 πεκρίθη δ πρς ατν πέτρος, επέ μοι, ε τοσούτου τ χωρίον πέδοσθε; δ επεν, ναί, τοσούτου.

5:9 δ πέτρος πρς ατήν, τί τι συνεφωνήθη μν πειράσαι τ πνεμα κυρίου; δο ο πόδες τν θαψάντων τν νδρα σου π τ θύρ κα ξοίσουσίν σε.

5:10 πεσεν δ παραχρμα πρς τος πόδας ατο κα ξέψυξεν· εσελθόντες δ ο νεανίσκοι ερον ατν νεκράν, κα ξενέγκαντες θαψαν πρς τν νδρα ατς.

5:11 κα γένετο φόβος μέγας φ λην τν κκλησίαν κα π πάντας τος κούοντας τατα.

5:12 δι δ τν χειρν τν ποστόλων γίνετο σημεα κα τέρατα πολλ ν τ λα· κα σαν μοθυμαδν παντες ν τ στο σολομντος.

5:13 τν δ λοιπν οδες τόλμα κολλσθαι ατος, λλ μεγάλυνεν ατος λαός·

5:14 μλλον δ προσετίθεντο πιστεύοντες τ κυρί πλήθη νδρν τε κα γυναικν,

5:15 στε κα ες τς πλατείας κφέρειν τος σθενες κα τιθέναι π κλιναρίων κα κραβάττων, να ρχομένου πέτρου κν σκι πισκιάσ τιν ατν.

5:16 συνήρχετο δ κα τ πλθος τν πέριξ πόλεων ερουσαλήμ, φέροντες σθενες κα χλουμένους π πνευμάτων καθάρτων, οτινες θεραπεύοντο παντες.

5:17 ναστς δ ρχιερες κα πάντες ο σν ατ, οσα αρεσις τν σαδδουκαίων, πλήσθησαν ζήλου

5:18 κα πέβαλον τς χερας π τος ποστόλους κα θεντο ατος ν τηρήσει δημοσί.

5:19 γγελος δ κυρίου δι νυκτς νοίξας τς θύρας τς φυλακς ξαγαγών τε ατος επεν,

5:20 πορεύεσθε κα σταθέντες λαλετε ν τ ερ τ λα πάντα τ ήματα τς ζως ταύτης.

5:21 κούσαντες δ εσλθον π τν ρθρον ες τ ερν κα δίδασκον. παραγενόμενος δ ρχιερες κα ο σν ατ συνεκάλεσαν τ συνέδριον κα πσαν τν γερουσίαν τν υν σραήλ, κα πέστειλαν ες τ δεσμωτήριον χθναι ατούς.

5:22 ο δ παραγενόμενοι πηρέται οχ ερον ατος ν τ φυλακ, ναστρέψαντες δ πήγγειλαν

5:23 λέγοντες τι τ δεσμωτήριον ερομεν κεκλεισμένον ν πάσ σφαλεί κα τος φύλακας σττας π τν θυρν, νοίξαντες δ σω, οδένα ερομεν.

5:24 ς δ κουσαν τος λόγους τούτους τε στρατηγς το ερο κα ο ρχιερες, διηπόρουν περ ατν τί ν γένοιτο τοτο.

5:25 παραγενόμενος δέ τις πήγγειλεν ατος τι δο ο νδρες ος θεσθε ν τ φυλακ εσν ν τ ερ σττες κα διδάσκοντες τν λαόν.

5:26 τότε πελθν στρατηγς σν τος πηρέταις γεν ατούς, ο μετ βίας, φοβοντο γρ τν λαόν, μ λιθασθσιν.

5:27 γαγόντες δ ατος στησαν ν τ συνεδρί. κα πηρώτησεν ατος ρχιερες

5:28 λέγων, [ο] παραγγελί παρηγγείλαμεν μν μ διδάσκειν π τ νόματι τούτ; κα δο πεπληρώκατε τν ερουσαλμ τς διδαχς μν, κα βούλεσθε παγαγεν φ μς τ αμα το νθρώπου τούτου.

5:29 ποκριθες δ πέτρος κα ο πόστολοι επαν, πειθαρχεν δε θε μλλον νθρώποις.

5:30 θες τν πατέρων μν γειρεν ησον, ν μες διεχειρίσασθε κρεμάσαντες π ξύλου·

5:31 τοτον θες ρχηγν κα σωτρα ψωσεν τ δεξι ατο, [το] δοναι μετάνοιαν τ σραλ κα φεσιν μαρτιν.

5:32 κα μες σμεν μάρτυρες τν ημάτων τούτων, κα τ πνεμα τ γιον δωκεν θες τος πειθαρχοσιν ατ.

5:33 ο δ κούσαντες διεπρίοντο κα βούλοντο νελεν ατούς.

5:34 ναστς δέ τις ν τ συνεδρί φαρισαος νόματι γαμαλιήλ, νομοδιδάσκαλος τίμιος παντ τ λα, κέλευσεν ξω βραχ τος νθρώπους ποισαι,

5:35 επέν τε πρς ατούς, νδρες σραηλται, προσέχετε αυτος π τος νθρώποις τούτοις τί μέλλετε πράσσειν.

5:36 πρ γρ τούτων τν μερν νέστη θευδς, λέγων εναί τινα αυτόν, προσεκλίθη νδρν ριθμς ς τετρακοσίων· ς νρέθη, κα πάντες σοι πείθοντο ατ διελύθησαν κα γένοντο ες οδέν.

5:37 μετ τοτον νέστη ούδας γαλιλαος ν τας μέραις τς πογραφς κα πέστησεν λαν πίσω ατο· κκενος πώλετο, κα πάντες σοι πείθοντο ατ διεσκορπίσθησαν.

5:38 κα τ νν λέγω μν, πόστητε π τν νθρώπων τούτων κα φετε ατούς· τι ν ξ νθρώπων βουλ ατη τ ργον τοτο, καταλυθήσεται·

5:39 ε δ κ θεο στιν, ο δυνήσεσθε καταλσαι ατούς _ μήποτε κα θεομάχοι ερεθτε. πείσθησαν δ ατ,

5:40 κα προσκαλεσάμενοι τος ποστόλους δείραντες παρήγγειλαν μ λαλεν π τ νόματι το ησο κα πέλυσαν.

5:41 ο μν ον πορεύοντο χαίροντες π προσώπου το συνεδρίου τι κατηξιώθησαν πρ το νόματος τιμασθναι·

5:42 πσάν τε μέραν ν τ ερ κα κατ οκον οκ παύοντο διδάσκοντες κα εαγγελιζόμενοι τν χριστόν, ησον.


Next: Acts 6