Sacred-texts  Bible  Greek New Testament Index
Acts
Prev  Next
KJV  GNT Vul 

Acts

Chapter 2

2:1 κα ν τ συμπληροσθαι τν μέραν τς πεντηκοστς σαν πάντες μο π τ ατό.

2:2 κα γένετο φνω κ το ορανο χος σπερ φερομένης πνος βιαίας κα πλήρωσεν λον τν οκον ο σαν καθήμενοι·

2:3 κα φθησαν ατος διαμεριζόμεναι γλσσαι σε πυρός, κα κάθισεν φ να καστον ατν,

2:4 κα πλήσθησαν πάντες πνεύματος γίου, κα ρξαντο λαλεν τέραις γλώσσαις καθς τ πνεμα δίδου ποφθέγγεσθαι ατος.

2:5 σαν δ ες ερουσαλμ κατοικοντες ουδαοι, νδρες ελαβες π παντς θνους τν π τν ορανόν·

2:6 γενομένης δ τς φωνς ταύτης συνλθεν τ πλθος κα συνεχύθη, τι κουον ες καστος τ δί διαλέκτ λαλούντων ατν.

2:7 ξίσταντο δ κα θαύμαζον λέγοντες, οχ δο παντες οτοί εσιν ο λαλοντες γαλιλαοι;

2:8 κα πς μες κούομεν καστος τ δί διαλέκτ μν ν γεννήθημεν;

2:9 πάρθοι κα μδοι κα λαμται, κα ο κατοικοντες τν μεσοποταμίαν, ουδαίαν τε κα καππαδοκίαν, πόντον κα τν σίαν,

2:10 φρυγίαν τε κα παμφυλίαν, αγυπτον κα τ μέρη τς λιβύης τς κατ κυρήνην, κα ο πιδημοντες ωμαοι,

2:11 ουδαοί τε κα προσήλυτοι, κρτες κα ραβες, κούομεν λαλούντων ατν τας μετέραις γλώσσαις τ μεγαλεα το θεο.

2:12 ξίσταντο δ πάντες κα διηπόρουν, λλος πρς λλον λέγοντες, τί θέλει τοτο εναι;

2:13 τεροι δ διαχλευάζοντες λεγον τι γλεύκους μεμεστωμένοι εσίν.

2:14 σταθες δ πέτρος σν τος νδεκα πρεν τν φωνν ατο κα πεφθέγξατο ατος, νδρες ουδαοι κα ο κατοικοντες ερουσαλμ πάντες, τοτο μν γνωστν στω κα νωτίσασθε τ ήματά μου.

2:15 ο γρ ς μες πολαμβάνετε οτοι μεθύουσιν, στιν γρ ρα τρίτη τς μέρας,

2:16 λλ τοτό στιν τ ερημένον δι το προφήτου ωήλ,

2:17 κα σται ν τας σχάταις μέραις, λέγει θεός, κχε π το πνεύματός μου π πσαν σάρκα, κα προφητεύσουσιν ο υο μν κα α θυγατέρες μν, κα ο νεανίσκοι μν ράσεις ψονται, κα ο πρεσβύτεροι μν νυπνίοις νυπνιασθήσονται·

2:18 καί γε π τος δούλους μου κα π τς δούλας μου ν τας μέραις κείναις κχε π το πνεύματός μου, κα προφητεύσουσιν.

2:19 κα δώσω τέρατα ν τ οραν νω κα σημεα π τς γς κάτω, αμα κα πρ κα τμίδα καπνο·

2:20 λιος μεταστραφήσεται ες σκότος κα σελήνη ες αμα πρν λθεν μέραν κυρίου τν μεγάλην κα πιφαν.

2:21 κα σται πς ς ν πικαλέσηται τ νομα κυρίου σωθήσεται.

2:22 νδρες σραηλται, κούσατε τος λόγους τούτους· ησον τν ναζωραον, νδρα ποδεδειγμένον π το θεο ες μς δυνάμεσι κα τέρασι κα σημείοις ος ποίησεν δι ατο θες ν μέσ μν, καθς ατο οδατε,

2:23 τοτον τ ρισμέν βουλ κα προγνώσει το θεο κδοτον δι χειρς νόμων προσπήξαντες νείλατε,

2:24 ν θες νέστησεν λύσας τς δνας το θανάτου, καθότι οκ ν δυνατν κρατεσθαι ατν π ατο·

2:25 δαυδ γρ λέγει ες ατόν, προορώμην τν κύριον νώπιόν μου δι παντός, τι κ δεξιν μού στιν να μ σαλευθ.

2:26 δι τοτο ηφράνθη καρδία μου κα γαλλιάσατο γλσσά μου, τι δ κα σάρξ μου κατασκηνώσει π λπίδι·

2:27 τι οκ γκαταλείψεις τν ψυχήν μου ες δην, οδ δώσεις τν σιόν σου δεν διαφθοράν.

2:28 γνώρισάς μοι δος ζως, πληρώσεις με εφροσύνης μετ το προσώπου σου.

2:29 νδρες δελφοί, ξν επεν μετ παρρησίας πρς μς περ το πατριάρχου δαυίδ, τι κα τελεύτησεν κα τάφη κα τ μνμα ατο στιν ν μν χρι τς μέρας ταύτης·

2:30 προφήτης ον πάρχων, κα εδς τι ρκ μοσεν ατ θες κ καρπο τς σφύος ατο καθίσαι π τν θρόνον ατο,

2:31 προϊδν λάλησεν περ τς ναστάσεως το χριστο τι οτε γκατελείφθη ες δην οτε σρξ ατο εδεν διαφθοράν.

2:32 τοτον τν ησον νέστησεν θεός, ο πάντες μες σμεν μάρτυρες.

2:33 τ δεξι ον το θεο ψωθες τήν τε παγγελίαν το πνεύματος το γίου λαβν παρ το πατρς ξέχεεν τοτο μες [κα] βλέπετε κα κούετε.

2:34 ο γρ δαυδ νέβη ες τος ορανούς, λέγει δ ατός, επεν [] κύριος τ κυρί μου, κάθου κ δεξιν μου

2:35 ως ν θ τος χθρούς σου ποπόδιον τν ποδν σου.

2:36 σφαλς ον γινωσκέτω πς οκος σραλ τι κα κύριον ατν κα χριστν ποίησεν θεός, τοτον τν ησον ν μες σταυρώσατε.

2:37 κούσαντες δ κατενύγησαν τν καρδίαν, επόν τε πρς τν πέτρον κα τος λοιπος ποστόλους, τί ποιήσωμεν, νδρες δελφοί;

2:38 πέτρος δ πρς ατούς, μετανοήσατε, [φησίν,] κα βαπτισθήτω καστος μν π τ νόματι ησο χριστο ες φεσιν τν μαρτιν μν, κα λήμψεσθε τν δωρεν το γίου πνεύματος·

2:39 μν γάρ στιν παγγελία κα τος τέκνοις μν κα πσιν τος ες μακρν σους ν προσκαλέσηται κύριος θες μν.

2:40 τέροις τε λόγοις πλείοσιν διεμαρτύρατο, κα παρεκάλει ατος λέγων, σώθητε π τς γενες τς σκολις ταύτης.

2:41 ο μν ον ποδεξάμενοι τν λόγον ατο βαπτίσθησαν, κα προσετέθησαν ν τ μέρ κείν ψυχα σε τρισχίλιαι.

2:42 σαν δ προσκαρτεροντες τ διδαχ τν ποστόλων κα τ κοινωνί, τ κλάσει το ρτου κα τας προσευχας.

2:43 γίνετο δ πάσ ψυχ φόβος, πολλά τε τέρατα κα σημεα δι τν ποστόλων γίνετο.

2:44 πάντες δ ο πιστεύοντες σαν π τ ατ κα εχον παντα κοινά,

2:45 κα τ κτήματα κα τς πάρξεις πίπρασκον κα διεμέριζον ατ πσιν καθότι ν τις χρείαν εχεν·

2:46 καθ μέραν τε προσκαρτεροντες μοθυμαδν ν τ ερ, κλντές τε κατ οκον ρτον, μετελάμβανον τροφς ν γαλλιάσει κα φελότητι καρδίας,

2:47 ανοντες τν θεν κα χοντες χάριν πρς λον τν λαόν. δ κύριος προσετίθει τος σζομένους καθ μέραν π τ ατό.


Next: Acts 3