Luettelo Suomessa kielletyistä huumausaineista

704/1996

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös

huumausaineista ja huumausaineen valmistuksessa käytettävistä aineista annetun
sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1996

Sosiaali- ja terveysministeriö on muuttanut huumausaineista ja huumausaineen 
valmistuksessa käytettävistä aineista 31 päivänä joulukuuta 1993 annetun 
päätöksen (1709/93) 1 §:ään sisältyvän psykotrooppisia aineita koskevan 
yleissopimuksen luetteloita I, II, III ja IV seuraavasti:

1 §
Huumausaineena pidettävät aineet ja valmisteet

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen luettelo I

Dietyylitryptamiini (DET) (N,N-dietyylitryptamimi)
Dimetoksiamfetamiini (DMA) (dl-2,5-dimetoksi- a metyylifenyylietyyliamiini)
Dimetoksibromiamfetamiini (DOB) (2,5-dimetoksi-4 bromiamfetamiini)
Dimetoksietyyliamfetamiini (DOET) (dl-2,5-dimetoksi4-etyylia-metyylifenyylietyyliamiini)
DMHP (3-(1,2-dimetyyliheptyyli)-1-hydroksi-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-6H-dibentso-[b,d]-pyraani)
Dimetyylitryptamiini (DMT) (N,N-dimetyylitryptamiini)
Etisyklidiini (PCE) (N-etyyli-l-fenyylisykloheksyyliamiini)
Etryptamiini (3-(2-aminobutyyli-indoli)
Katinoni ((-)-aminopropiofenoni)
Lysergidi (LSD, LSD-25) (d-lysergihapon dietyyliamidi), Lysergihapon amidi
Meskaliini (3,4,5-trimetoksifenetyyliamiini)
Metkatinoni (2(metyyliamino)-1-fenyylipropa-1-oni)
Metoksimetyleenidioksiamfetamiini (MMDA) (dl-5-metoksi-3,4-metyleenidioksi-alpha-metyylifenyylietyyliamiini)
Metyleenidieksiamfetamiini (MDA) (3,4-metyleenidioksiamfetamiini)
Metyleenidieksimetamfetamiini (MDMA) (dl-3,4-metyleenidioksi-N,alpha-dimetyylifenyylietyyliamiini)
4-metyyliaminoreksi ( (±)-cis-2-amino-4-metyyli-5-fenyyli-2-oksatsoliini)
N-etyyli MDA ( (±)-N-etyyli-alpha-metyyli-3,4-(metyleenidioksi)fenetyyliamiini)
N-hydroksi MDA ( (±)-N-[alpha-metyyli-3,4-(metyleenidioksi)fenetyyli]hydroksyyliamiini)
Paraheksyyli (3-heksyyli-1-hydroksi-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-6H-dibentsol-[b,d]-pyraani)
Parametoksiamfetamiini (PMA) (4-metoksi-alpha-metyylifenyylietyyliamiini)
Psilosiini (3-(2-dimetyyliaminoetyyli)-4-hydroksi-indoli)
Psilosybiini (3-(2-dimetyyliaminoetyyli)-indoli-4-yylidivetyfosfaatti)
Rolisyklidiini (PHP,PCPY) (l-(l-fenyylisykloheksyyli) pyrrolidiini)
STP, DOM (2-amino-1-(2,5-dimetoksi-4-metyyli)-fenyylipropaani)
Tenosyklidiini (TCP) (1-[1-(2-tienyyli) sykloheksyyli]piperidiini)
Tetrahydrokannabinoli, seuraavat isomeerit ja niiden stereokemialliset muunnokset:
7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-ibentso[b,d]pyraani-1-oli
(9R,lOaR)-8,9,10,lOa-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyraani-1-oli
(6aR,9R,1OaR)-6a,9,10,1Oa-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyraani-1-oli
(6aR,lOaR)-6a,7,10,1Oa-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyraani-1-oli
6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyraani-1-oli
(6aR,lOaR)-6a,7,8,9,10,lOa-heksahydro-6,6-dimetyyli-9-metyleeni-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyraani-1-oli

Trimetoksiamfetamiini (TMA) (dl-3,4,5-trimetoksi-alpha-metyylifenyylietyyliamiini)

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, mikäli sellaisten isomeerien 
olemassaolo on kemiallisesti mahdollista; tämän luettelon aineiden suolat,
jos sellaisen suolan muodostamien mahdollista; sekä tässä luettelossa
mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

----------

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen luettelo II

Amfetamiini ((±)-2-amino-1-fenyylipropaani)
Deksamfetamiini ((+)-2-amino-1-fenyyli-propaani)
Delta-9-tetrahydrokannabinoli stereokemiallisine muunnoksineen ( (6aR,lOaR)-6a,7,8,1Oa-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyraani-1-oli)
Fendimetratsiini ((+)-3,4-dimetyyli-2-fenyylimorfoliini)
Fenetylliini (dl-3,7-dihydro-1,3-dimetyyli-7(2-[(1-metyyli-2-fenyylietyyli)amino]-etyyli)-1-1H-puriini-2,6-dioni)
Fenmetratsiini ((±)-3-metyyli-2-fenyylimorfoliini)
Fensyklidiini (PCP) (1-(1-fenyylisykloheksyyli)-piperidiini)
Levamfetamiini (1-alpha-metyylifenetyyliamiini)
Levometamfetamiini (1-N,alpha-dimetyylifenetyyliamiini)
Meklokvaloni (3-(o-kloorifenyyli)-2-metyyli-4(3H)-kinatsolinoni)
Metakvaloni (2-metyyli-3-o-tolyyli-4(3H)-kinatsolinoni)
Metamfetamiini ((+)-2-metyyliamino-1-fenyylipropaani)
Metamfetamiinirasemaatti ((±)-N,alpha-dimetyylifenetyyliamiini)
Metyylifenidaatti (2-fenyyli-2-(2-piperidyyli)-etikkahapon metyyliesteri)
Sekobarbitaali (5-allyyli-5-(1-metyylibutyyli)-barbituurihappo);
Tsipeproli (alpha-(alpha-metoksibentsyyli)-4-(beta-metoksifenetyyli)-1-piperatsiinietanoli)

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, mikäli sellaisten isomeerien
olemassaolo on kemiallisesti mahdollista; tämän luettelon aineiden suolat, 
mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, mikäli sellaisten
olemassaolo on mahdollista; sekä tässä luettelossa mainittuja aineita 
sisältävät valmisteet.

---------

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen luettelo III

Amobarbitaali (5-etyyli-5-(3-metyylibutyyli)-barbituurihappo)
Buprenorfiini (21-syklopropyyli-7-alpha [(S)-1-hydroksi-1,2,2-trimetyylipropyyli]-6,14-endo-etano-6,7,8,14-tetrahydrooripaviini)
Butalbitaali (5-allyyli-5-isobutyylibarbituurihappo)
Flunitratsepaami (5-(o-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-1-metyyli-7-nitro-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)
Glutetimidi (2-etyyli-2-fenyyliglutarimidi)
Katiini (d-treo-2-amino-1-hydroksi-1-fenyylipropaani)
Pentatsosiini (1,2,3,4,5,6-heksahydro-6,11-dimetyyli-3-(3-metyyli-2-butenyyli)-2,6-metano-3-bentsatsosiini-8-oli)
Pentobarbitaali (5-etyyli-5-(1-metyylibutyyli)-barbituurihappo)
Syklobarbitaali (5-(1-sykloheksen-1-yyli)-5-etyylibarbituurihappo);

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, mikäli sellaisten olemassaolo on
kemiallisesti mahdollista; tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna 
edellä mainittujen isomeerien suolat, mikäli sellaisten olemassaolo on
mahdollista; sekä tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

----------

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen luettelo IV

Allobarbitaali (5,5-diallyylibarbituurihappo)
Alpratsolaami (8-kloori-1-metyyli-6-fenyyli-4H-s-triatsolo [4,3-a] [1,4]bentsodiatsepiini)
Amfepramoni (2-(dietyyliamino)-propiofenoni)
Aminoreksi (2-amino-5-fenyyli-2-oksatsoliini)
Barbitaali (5,5-dietyylibarbituurihappo)
Bentsfetamiini (N-bentsyyli-N,alpha -dimetyylifenyylietyyliamiini)
Bromatsepaami (7-bromi-1,3-dihydro-5-(2pyridyyli)-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)
Brotitsolaami (2-bromi-4-(o-kloorifenyyli)-9-metyyli-6H-tieno(3,2-f)-s-triatsolo(4,3-a) (1,4)diatsepiini)
Butobarbitaali (5-butyyli-5-etyylibarbituurihappo)
Deloratsepaami (7-kloori-5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)
Diatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-1-metyyli-5-fenyyli-2-H1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)
Estatsolaami (8-kloori-6-fenyyli-4H-s-triatsolo [4,3-a] [1,4] bentsodiatsepiini)
Etinamaatti (1-etynyylisykloheksyylikarbamaatti)
Etklorvynoli (etyyli-2-kloorivinyylietinyylimetanoli)
Etyyliamfetamiini (dl-N-etyyli-ametyylifenyylietyyliamiini)
Etyyliloflatsepaatti (etyyli-7-kloori-5-(ofluorifenyyli)-2,3-dihydro-2-oksi-1H-1,4bentsodiatsepiini-3-karboksylaatti)
Fenkamfamiini (dl-N-etyyli-3-fenyylibisyklo (2,2,1)-heptaani-2-amiini)
Fenobarbitaali (5-etyyli-5-fenyylibarbituurihappo)
Fenproporeksi (dl-3-[(a-metyylifenetyyli)amino]propionitriili)
Fentermiini (alpha,alpha-dimetyylifenetyyliamiini)
Fludiatsepaami (7-kloori-5-(o-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-1-metyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)
Fluratsepaami (7-kloori-1-[2-(dietyyliamino)etyyli]-5-(o-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)
Halatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-5-fenyyli-1-(2,2,2-trifluorietyyli)-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)
Haloksatsolaami (10-bromi-11b-(o-fluorifenyyli)-2,3,7,11b-tetrahydro-oksatsolo[3,2d] [ 1,4] -bentsodiatsepiini-6(5H)oni)
Kamatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-3-hydroksi-1-metyyli-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni-dimetyylikarbamaatti)
Ketatsolaami (11-kloori-8,12b-dihydro-2,8-dimetyyli-12b-fenyyli-4H-[1,3]-oksatsolo[3,2-d] [1,4]-bentsodiatsepiini-4,7(6H)dioni)
Klobatsaami (7-kloori-1-metyyli-5-fenyyli-1H-1,5-bentsodiatsepiini-2,4(3H,5H)-dioni)
Kloksatsolaami (10-kloori-11b-(o-kloorifenyyli)-2,3,7,11b-tetrahydro-oksatsolo[3,2d] [1,4]-bentsodiatsepiini-6(5H)-oni)
Klonatsepaami (5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)
Klooridiatsepoksidi (7-kloori-2-metyyliamino-5-fenyyli-3H-1,4-bentsodiatsepiini-4-oksidi)
Kloratsepaatti (7-kloori-2,3-dihydro-2,2-dihydroksi-5-fenyyli-1H-1,4-bentsodiatsepiini-3-karboksyylihappo)
Klotiatsepaami (5-(o-kloorifenyyli)-7-etyyli-1,3-dihydro-1-metyyli-2H-tieno[2,3-e]-1,4-diatsepiini-2-oni)
Lopratsolaami (6-(o-kloorifenyyli)-2,4-dihydro-2-[(4-metyyli-1-piperatsinyyli) metyleeni]-8-nitro-1H-imidatso-[1,2-a] [1,4]-bentsodiatsepiini-1-oni)
Loratsepaami (7-kloori-5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-3-hydroksi-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)
Lormetatsepaami (7-kloori-5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-3-hydroksi-1-metyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)
Matsindoli (5-(4-kloorifenyyli)-2,5-dihydro-3H-imidatso-(2,1a)-isoindol-5-oli)
Medatsepaami (7-kloori-2,3-dihydro-1-metyyli-5-fenyyli-1H-1,4-bentsodiatsepiini)
Mefenoreksi (dl-N-(3-klooripropyyli)-alpha-metyylifenetyyliamiini)
Meprobamaatti (2-metyyli-2-propyyli-1,3-propaanidiolidikarbamaatti)
Mesokarbi (3-(a-metyylifenetyyli)-N-(fenylkarbamyl)sydnoniimini
Metypryloni (3,3-dietyyli-5-metyyli-2,4-piperidiinidioni)
Metyylifenobarbitaali (5-e-tyyli-1-metyyli-5-fenyylibarbituurihappo)
Midatsolaami (2-kloori-6-(2-fluorifenyyli)-1-metyyli-4H-imidatso- [1,5-a][1,4] -b-entsodiatsepiini)
Nimetatsepaami (1,3-dihydro-1-metyyli-7-nitro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)
Nitratsepaami (1,3-dihydro-7-nitro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)
Nordatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)
Oksatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-3-hydroksi-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)
Oksatsolaami (10-kloori-2,3,7,11b-tetrahydro-2-metyyli-11b-fenyylioksatsolo-[3,2-d] [ 1,4] -bentsodiatsepiini-6(5H)-oni)
Pemoliini (2-amino-5-fenyyli-2-oksatsolin-4-oni) tai (2-imino-5-fenyyli-4-oksatsolidinoni)
Pinatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-5-fenyyli-1-(2-propynyyli)-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)
Pipradroli (1,1-difenyyli-1-(2-piperidyyli)metanoli)
Pratsepaami (7-kloori-1-(syklopropyylimetyyli)-1,3-dihydro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)
Pyrovaleroni (dl-1-(4-metyylifenyyli)-2-(1-pyrrolidinyyli)-1-pentanoni)
Sekbutabarbitaali (5-sek-butyyli-5-etyylibarbituurihappo)
SPA, Lefetamiini ((-)-1-dimetyyliamino-1,2-difenyylietaani)
Tematsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-3-hydroksi-1-metyyli-5-fenyyli-2H-1,4-
bentsodiatsepiini-2-oni)
Tetratsepaami (7-kloori-S-(syklohekseeni-1-yyli)-1,3-dihydro-1-metyyli-2H
Triatsolaami (8-kloori-6-(o-kloorifenyyli)-1-metyyli-4H-s-triatsolo-[4,3-a][1,4] bentsodiatsepiini)
Vinyylibitaali (5(1-metyylibutyyli)-5-vinyylibarbituurihappo);

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, mikäli sellaisten isomeerien
olemassaolo on kemiallisesti mahdollista tämän luettelon aineiden suolat,
mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, mikäli sellaisten
olemassaolo on mahdollista; sekä tässä luettelossa mainittuja aineita
sisältävät valmisteet.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1996.

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1996

Ministeri Terttu Huttu-Juntunen       Nuorempi hallitussihteeri Pentti Wavela